Przejdź do treści
Logo Kłodzka Wstęga Sudetów

Polityka Klimatyczna Ziemi Kłodzkiej

Polityka Klimatyczna Ziemi Kłodzkiej

Porozumienie na rzecz klimatu i energii Ziemi Kłodzkiej

Wspólną ambicją sygnatariuszy niniejszego Porozumienia jest uczynienie gmin Ziemi Kłodzkiej przyjaznymi dla klimatu, nie tylko dla osiągnięcia celów klimatycznych, ale również dla zapewniania większego komfortu życia, niższych rachunków za energię oraz większej ilości lokalnych miejsc pracy dla mieszkańców i zapewnienie nowych możliwości rozwoju dla lokalnych firm.

„Przyspieszamy dekarbonizację regionu do roku 2050, przygotowując się jednocześnie na nieuchronne skutki zmian klimatycznych oraz zapewnienia dostępu do bezpiecznej, zrównoważonej i niedrogiej energii dla wszystkich mieszkańców”.

Z tą wspólną wizją wiążą się następujące cele:
1.Do 2030 r. chcemy emitować mniej gazów cieplarnianych.
2.Dążymy do tego, aby gminy były bardziej odporne na zmiany klimatu.
3.Chcemy zapewnić wszystkim dostęp do bezpiecznej, zrównoważonej i niedrogiej energii. Staramy się zmniejszać wzrost zapotrzebowania na energię i pracujemy nad osiągnięciem regionalnego celu, jakim jest wytwarzanie, jak największej ilości energii ze źródeł odnawialnych do roku 2030.

Aspiracją mieszkańców i partnerów samorządowych Ziemi Kłodzkiej jest jak najszybsze osiągnięcie neutralności klimatycznej. Mając na uwadze wyzwania związane ze sprawiedliwą transformacją i przeciwdziałaniem wykluczeniu energetycznemu oraz aktualne możliwości ekonomiczne, technologiczne i prawne, proces ten będzie rozłożony w czasie. W roku 2022 zostaną rozpoczęte prace nad Strategią Klimatyczną Ziemi Kłodzkiej, przedstawiającą plan dojścia do neutralności klimatycznej, zakładającą redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej nie później niż do 2050 roku. Strategia zostanie wypracowana w sposób partycypacyjny, a prace nad jej stworzeniem i koordynacją przejmie specjalnie powołany zespół. Postępy prac będą corocznie raportowane, a Strategia regularnie ewaluowana, aby dostosować opisane w niej cele i przyjęte ścieżki działania do aktualnej wiedzy naukowej i możliwości technologicznych, z zastrzeżeniem nieobniżania przyjętych celów.

Polityka Klimatyczna Ziemi Kłodzkiej

Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania funkcjonujące na obszarze 11 gmin powiatu kłodzkiego w 2021 r. podjęło się nie lada wyzwania a mianowicie rozpoczęcia międzygminnej, publicznej debaty na temat skutków narastającego lokalnie kryzysu klimatycznego. Jak się domyślacie malkontentów nie brakowało, pytań: po co? na co? dlaczego? też, ale my pomału i konsekwentnie tłumaczyliśmy zawiłości potrzeby adaptacji do zmian klimatu i uporania się z transformacją energetyczną. Z czasem rozszerzyliśmy debatę również o przechodzenie na gospodarkę cyrkularną, czyli o obiegu zamkniętym.

I tak we wrześniu 2022 r., po cyklu 5 narad obywatelskich podpisaliśmy międzygminne „Porozumienie na rzecz klimatu i energii”, w którym założyliśmy następujące cele:

Skoro, w ramach wspomnianego wyżej „porozumienia” uzyskaliśmy zielone światło od 11 gmin, przystąpiliśmy do działania. Udało nam się pozyskać środki zewnętrzne na przygotowanie dokumentów strategicznych, składających się na tworzoną od podstaw POLITYKĘ KLIMATYCZNĄ, i tak obecnie powstają:

Strategia Energetyczna Ziemi Kłodzkiej

kierunki interwencji i wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego w kontekście sprawiedliwej transformacji energetycznej i dążenia do neutralności klimatycznej regionu 2050

Międzygminny plan adaptacji do zmian klimatu wraz z wykonaniem niezbędnych badań i analiz dla opracowania dokumentu

dla 11 gmin powiatu kłodzkiego: gmina Kłodzko, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Szczytna, Radków, Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Stronie Śląskie, Lewin Kłodzki.

Międzygminny plan zrównoważonej mobilności dla Kłodzkiego Obszaru Funkcjonalnego 2030

Mapa drogowa gospodarki o obiegu zamkniętym dla Ziemi Kłodzkiej 2040 do konsultacji społecznych