Przejdź do treści
Logo Kłodzka Wstęga Sudetów

O Nas

Kłodzka Wstęga Sudetów

Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania funkcjonuje na obszarze Dolnego Śląska, obejmując swoim zasięgiem 11 gmin powiatu kłodzkiego: gmina Kłodzko, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Szczytna, Radków, Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Stronie Śląskie, Lewin Kłodzki.

Poprzez swój udział/członkostwo i pracę w strukturach organizacji wojewódzkich, czy krajowych (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych; Federacja Regionalnych Sieci LGD ) rozszerzamy swój zasięg oddziaływania i współpracy na poziom wojewódzki, jak i krajowy.

Trójsektorowe partnerstwo i organizacja „parasolowa”, jaką jest LGD (Lokalna Grupa Działania) powstała w 2005 r, i funkcjonuje w sposób ciągły, najpierw jako fundacja, następnie jako stowarzyszenie, gdzie wszyscy członkowie z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego współpracują na równych zasadach. Od początku nasza aktywność skupia się na aktywizacji mieszkańców małych miast i wsi z obszaru powiatu kłodzkiego (11 gmin i miast, ponad 90 000 mieszkańców). Tzw. oddolne podejście, które przyświeca podejściu LEADER obecnie RLKS (rozwój lokalny kierowany przez społeczność) to podstawa na której budujemy nasz potencjał i zrównoważony rozwój obszaru. Przez 19 lat przygotowaliśmy w formule partycypacyjnej cztery dokumenty Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), które z powodzeniem wdrożyli nasi mieszkańcy składając do nas wnioski a następnie realizując projekty, które uważają za ważne dla siebie i lokalnych społeczności. W sumie rozdysponowaliśmy w ten sposób ponad 50 mln. zł z II filaru WPR (Wspólnej Polityki Rolnej) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia LGD KWS jest Walne Zebranie, które liczy na dzień dzisiejszy 68 członków. Organem wykonawczym LGD KWS jest Zarząd, składający się z 5 osób. Stowarzyszenie posiada również 3-osobową Komisję Rewizyjną. Organem, który odpowiada za wybór projektów do dofinansowania jest Rada LGD, do której wybrano 9 osób reprezentujących sektory z obszaru różnych gmin objętych działaniem LGD.

Zespół

Poznajmy się

Sylwia Mielczarek - Dyrektor biura LGD

Sylwia Mielczarek

Dyrektor biura LGD

Sylwia Mielczarek to nasza prezeska Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania, będąca:

• Działaczką, animatorką, doradcą, trenerką i ekspertką w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych, budowania trójsektorowych partnerstw współpracy, także coach, moderator i negocjator w razie potrzeby; skuteczna w działaniu, wypełniając swoją życiową misję pomagania innym w kreowania lepszej rzeczywistości, nie bojąca się pracy i wyzwań, wrażliwa na niesprawiedliwość, ludzką krzywdę i odpowiedzialność pokoleniową;

• Obecnie też mocno zaangażowana w kwestie ochrony klimatu, próbując stworzyć koalicję na rzecz neutralności klimatycznej Ziemi Kłodzkiej 2030 – szczególnie bliskie są jej tematy związane z transformacją energetyczną poprzez zaangażowanie społeczności lokalnych w wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i promowanie energetyki obywatelskiej.

Paulina Trybus wolontariuszka

Paulina Trybus

Wolontariuszka Kłodzkiej Wstęgi Sudetów

Z wykształcenia magister Kulturoznawstwa i animatorka kultury. Z doświadczenia zawodowego specjalistka do marketingu i social mediów oraz koordynatorka projektów, min. takich jak WATCH DOCS festiwal we Wrocławiu, czy “Pięć minut” dla fundacji KGHM. Z powołania i pasji joginka, od lat związana ze szkołą jogi Sagar we Wrocławiu.

Agnieszka Rygielska - Specjalista do spraw obsługi bieżącej pracy biura, obiegu informacji i dokumentów.

Agnieszka Rygielska

Specjalista do spraw obsługi bieżącej pracy biura, obiegu informacji i dokumentów

Jestem pracownikiem KWS-LGD od 2015 roku. Odpowiadam za bieżącą pracę biura, obieg informacji i dokumentów. Przygotowuję wnioski na zarządzanie, dzięki którym otrzymujemy środki na funkcjonowanie naszej organizacji. Pełnię funkcję sekretarza Rady Stowarzyszenia podczas posiedzeń oceny i wyboru wniosków do dofinansowania. Zorganizowana, odpowiedzialna i sumienna. Jestem kreatywna i pełna zapału do działania. Posiadam doskonałe umiejętności interpersonalne i doświadczenie, które wykorzystuję również dla dobra lokalnej społeczności. Prywatnie lubię poświęcać swój czas ludziom, angażuję się w życie wsi, z sukcesem zrealizowałam wiele inicjatyw.

Iwona Wastrak - doradca i animator w obszarze działalności organizacji społecznych.

Iwona Wastrak

Doradca i animator w obszarze działalności organizacji społecznych

Zajmuję się naborami grantowymi i ich rozliczaniem. We współpracy z organizacjami pozarządowymi wykorzystuję doświadczenie pracy z ludźmi zdobyte wcześniej w branży turystycznej. Lubię poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności w różnych dziedzinach.

Stowarzyszenie

Nasze organy

ORGAN

Zarząd stowarzyszenia

Prezes

Wiceprezes

Skarbnik

Członkowie Zarządu

ORGAN

Rada stowarzyszenia

ORGAN

Komisja rewizyjna

Przewodniczący

Członkowie

Stowarzyszenie

Dołącz do nas

Stowarzyszenie

Umowa ramowa

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00005.UM01.6572.10015.2023 zawarta w dniu 9 stycznia 2024 r. we Wrocławiu

Aneks nr 1 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00005.UM01.6572.10015.2023 z dnia 9 stycznia 2024 r. zawarty w dniu 04.03.2024 r. we Wrocławiu

Stowarzyszenie

Zestawienie rzeczowo finansowe