Przejdź do treści
Logo Kłodzka Wstęga Sudetów

Już dziś tworzymy klimat jutra!

LOKALNE CENTRUM KLIMATYCZNE

Pomaga i wspiera lokalne samorządy i ich mieszkańców w podejmowaniu działań związanych ze skutkami kryzysu klimatycznego oraz edukuje na rzecz lokalnych zmian i wyzwań klimatycznych.

Naszym głównym celem jest wsparcia dla wdrażania Międzygminnej Polityki Klimatycznej poprzez dofinansowanie wszelkich działań zmierzających do budowania odporności na zmiany klimatu i przeprowadzenia sprawiedliwej zielonej transformacji.

AKTUALNOŚCI

Bądź z nami na bieżąco

Śledząc nasze aktualności i  harmonogram nadchodzących naborów wniosków.

Logo Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 oraz dofinansowane przez Unię Europejską.

PKZK

Zobacz naszą Politykę Klimatyczną Ziemi Kłodzkiej

Przyspieszamy dekarbonizację regionu do roku 2050, przygotowując się jednocześnie na nieuchronne skutki zmian klimatycznych oraz zapewnienia dostępu do bezpiecznej, zrównoważonej i niedrogiej energii dla wszystkich mieszkańców.

Już dziś tworzymy
klimat jutra!

LOKALNE CENTRUM KLIMATYCZNE

Pomaga i wspiera lokalne samorządy i ich mieszkańców w podejmowaniu działań związanych ze skutkami kryzysu klimatycznego oraz edukuje na rzecz lokalnych zmian i wyzwań klimatycznych.

Naszym głównym celem jest wsparcia dla wdrażania Międzygminnej Polityki Klimatycznej poprzez dofinansowanie wszelkich działań zmierzających do budowania odporności na zmiany klimatu i przeprowadzenia sprawiedliwej zielonej transformacji.

AKTUALNOŚCI

Bądź z nami na bieżąco

Śledząc nasze aktualności i  harmonogram nadchodzących naborów wniosków

PKZK

Zobacz naszą Politykę Klimatyczną Ziemi Kłodzkiej

Przyspieszamy dekarbonizację regionu do roku 2050, przygotowując się jednocześnie na nieuchronne skutki zmian klimatycznych oraz zapewnienia dostępu do bezpiecznej, zrównoważonej i niedrogiej energii dla wszystkich mieszkańców.

Logo Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 oraz dofinansowane przez Unię Europejską.

Co robimy

Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2029

Lokalny Program Rozwoju Zielonej Gospodarki (LPZG)

LPZG to nasza inicjatywa realizowana na poziomie lokalnym przy ścisłej współpracy samorządów, organizacji, mieszkańców czy przedsiębiorców, którzy mają na celu promowanie zrównoważonego rozwoju oraz ochronę środowiska naturalnego. LPZG to kompleksowy plan działań skoncentrowanych na wykorzystaniu zasobów lokalnych w sposób ekologiczny i efektywny ekonomicznie. Oto przykładowe elementy, które uwzględniamy w naszym programie:

 1. Zrównoważony rozwój: LPZG skupia się na równowadze między rozwojem gospodarczym a ochroną środowiska. Zakłada promowanie działań, które wspierają wzrost ekonomiczny, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko.
 2. Promowanie odnawialnych źródeł energii: Program obejmuje zachęty dla mieszkańców i firm do korzystania z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa czy geotermalna. W tym celu wprowadziliśmy kryteria wyboru wniosków, które premiują tego rodzaju rozwiązania, tj. panele fotowoltaiczne czy małe turbiny wiatrowe.
 3. Efektywność energetyczna: LPZG to też zachęta do poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i publicznych. To przede wszystkim działania obejmujące audyty energetyczne, wsparcie finansowe na termomodernizację budynków oraz promowanie technologii oszczędzających energię. Niestety ograniczenie finansowe na wdrażanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju nie umożliwia nam wspierania wprost tych inicjatyw, jednak będziemy dokładać wszelkich starań, aby wyszukiwać tego rodzaju wsparcie dla regionu i doradzać w tym zakresie.
 4. Zrównoważony transport: Inicjatywy związane z transportem publicznym, rowerowym czy pieszym również są integralną częścią LPZG. To może obejmować rozbudowę infrastruktury dla rowerów, tworzenie ścieżek pieszych, zakup ekologicznych pojazdów czy promowanie korzystania z transportu publicznego. W obecnej perspektywie finansowej jest mnóstwo środków na tego rodzaje wsparcie finansowe a my będziemy pomagać je pozyskać.
 5. Ochrona zasobów naturalnych: Programy mające na celu ochronę lokalnych ekosystemów, zasobów wodnych, gleby oraz różnorodności biologicznej są również częścią LPZG. Może to obejmować tworzenie obszarów chronionych, programy ochrony rzek i lasów oraz działania na rzecz poprawy jakości powietrza.
 6. Edukacja i świadomość społeczna: LPZG będzie się skupiać także na edukacji i podnoszeniu świadomości społecznej na temat zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Programy edukacyjne, kampanie informacyjne i działania społeczności lokalnych będą przez nas organizowane w celu promowania postaw proekologicznych i zmiany zachowań.
 7. Partnerstwo i współpraca: Istotnym elementem LPZG będzie partnerstwo między samorządami, organizacjami pozarządowymi, biznesem i społecznością lokalną. Współpraca ta przyczyni się do lepszego planowania i realizacji działań związanych z zieloną gospodarką.

Będziemy się starać, aby LPZG był jak najlepiej dostosowany do konkretnych potrzeb i warunków lokalnych danej społeczności, uwzględniając jej specyficzne wyzwania i potencjały. Poprzez skoncentrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, LPZG powinien przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego na poziomie lokalnym.

Lokalny Program dla Tworzenia i Rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej (LPTRPES)

z poszanowaniem Unijnej Polityki Zielonego Ładu

LPTRPES to inicjatywa skoncentrowana na wspieraniu organizacji działających w ramach ekonomii społecznej na poziomie lokalnym. Ekonomia społeczna odnosi się do różnorodnych form przedsiębiorstw, które działają nie tylko w celu osiągnięcia zysku, ale także dla dobra społecznego i środowiskowego. Oto główne elementy, uwzględniliśmy w programie:

 1. Wsparcie finansowe: LPTRPES będzie zapewniał wsparcie finansowe w postaci grantów dla nowo powstających lub istniejących podmiotów ekonomii społecznej. Dostęp do kapitału jest kluczowy dla rozwoju tych podmiotów, zwłaszcza na wczesnym etapie działalności.
 2. Doradztwo i szkolenia: Program będzie oferować wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie zarządzania, planowania biznesowego, marketingu, księgowości czy rozwoju umiejętności społecznych dla pracowników i członków podmiotów ekonomii społecznej.
 3. Promocja i networking: Program będzie wspierać promocję i marketing produktów i usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej, a także ułatwiać nawiązywanie kontaktów, partnerstw oraz współpracy z innymi przedsiębiorstwami, sektorem publicznym i organizacjami pozarządowymi.
 4. Promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu: Program będzie zachęcać przedsiębiorstwa, w tym również te społeczne, do wdrażania praktyk zrównoważonego biznesu, takich jak redukcja zużycia energii, ograniczanie emisji CO2, czy dbanie o warunki pracy i dobrostan pracowników.
 5. Rozwój lokalnych źródeł energii odnawialnej: LPTRPES będzie wspierać projekty związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym, takie jak instalacje paneli fotowoltaicznych, elektrownie wiatrowe czy biogazownie, co przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
 6. Promowanie recyklingu i gospodarki obiegu zamkniętego: Program będzie zachęcać do promowania praktyk recyklingu, ponownego wykorzystania materiałów oraz gospodarki obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach społecznych, co pomaga w zmniejszeniu ilości odpadów i obciążenia dla środowiska.
 7. Ochrona bioróżnorodności i zasobów naturalnych: LPTRPES będzie angażować się w projekty mające na celu ochronę bioróżnorodności, zalesianie terenów miejskich, czy oczyszczanie zanieczyszczonych obszarów, co przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi.
 8. Wspieranie społeczności lokalnych i włączanie społeczne: Program będzie skupiać się na tworzeniu miejsc pracy, szkoleniach zawodowych, czy integracji społecznej osób wykluczonych społecznie, co przyczynia się do zwiększenia równości społecznej i włączającego wzrostu gospodarczego.
 9. Prawo i regulacje: LPTRPES będzie też działać na rzecz stworzenia korzystnych ram prawnych i regulacyjnych dla rozwoju ekonomii społecznej na poziomie lokalnym. To może obejmować ułatwienia w rejestracji i funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej, preferencyjne traktowanie w zamówieniach publicznych czy ulgi podatkowe.
 10. Współpraca z sektorem publicznym: Istotnym elementem LPTRPES może być partnerstwo i współpraca z lokalnymi władzami, aby zintegrować podmioty ekonomii społecznej w strategie rozwoju lokalnego, np. poprzez angażowanie ich w realizację zadań związanych z usługami społecznymi czy ochroną środowiska.
 11. Monitorowanie i ocena: Program będzie obejmować system monitorowania i oceny efektów działań podejmowanych w ramach wsparcia dla ekonomii społecznej, aby zapewnić skuteczność i efektywność działań oraz dostosować strategie rozwoju do zmieniających się potrzeb i warunków lokalnych.

LPTRPES będzie ważnym narzędziem wspierającym rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie lokalnym, przyczyniając się do tworzenia miejsc pracy, integracji społecznej, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz zrównoważonego rozwoju. Dzięki zaangażowaniu w rozwój ekonomii społecznej, lokalne społeczności będą tworzyć bardziej sprawiedliwe i zrównoważone gospodarki.

Lokalny Program na rzecz Wzrostu Aktywności Społecznej (LPWAS-ZŁ)

z poszanowaniem Unijnej Polityki Zielonego Ładu

LPWAS-ZŁ to inicjatywa mająca na celu rozwój społeczności lokalnych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i celami polityki Zielonego Ładu Unii Europejskiej. Oto główne elementy, które będą uwzględnione w takim programie:

 1. Ekologiczne inicjatywy społeczne: LPWAS-ZŁ będzie promować i wspierać inicjatywy społeczne związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, takie jak projekty dotyczące edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, czy promocji odnawialnych źródeł energii.
 2. Zrównoważone przedsiębiorstwa społeczne: Program będzie wspierać rozwój przedsiębiorstw społecznych, które działają z poszanowaniem środowiska naturalnego i promują praktyki biznesowe zgodne z zasadami Zielonego Ładu, takie jak gospodarka obiegu zamkniętego czy redukcja emisji CO2.
 3. Rozwój transportu ekologicznego: LPWAS-ZŁ będzie angażować się w promowanie alternatywnych form transportu, takich jak transport publiczny, rowerowy czy pieszy, oraz wspierać projekty poprawy infrastruktury transportowej z myślą o redukcji emisji CO2 i zanieczyszczenia powietrza.
 4. Poprawa efektywności energetycznej: Program będzie skupiać się na wsparciu działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej, głownie poprzez edukację w zakresie oszczędzania energii.
 5. Zielone przestrzenie gminne/sołeckie: LPWAS-ZŁ będzie zachęcać do tworzenia i pielęgnowania zielonych przestrzeni gminnych, takich jak parki, ogrody społeczne czy tereny rekreacyjne, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększają różnorodność biologiczną w gminie/sołectwie.
 6. Edukacja ekologiczna i partycypacja obywatelska: Program będzie obejmować działania edukacyjne i informacyjne na temat polityki Zielonego Ładu oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa mieszkańców w procesach decyzyjnych dotyczących rozwoju społeczności lokalnej.
 7. Wdrażanie Koncepcji Smart Village: Program przewiduje wsparcie grantowe dla projektów wpisanych do koncepcji i wspierania wdrażania rozwiązań w niej zawartych

Poprzez integrację celów polityki Zielonego Ładu z lokalnymi inicjatywami na rzecz wzrostu aktywności społecznej, LPWAS-ZŁ może przyczynić się do tworzenia bardziej zrównoważonych i odpornych społeczności lokalnych, które dbają o środowisko naturalne i dobrostan swoich mieszkańców.

Flaga Unii Europejskiej

Co robimy

Monitoring i ewaluacja naszych działań

CEL 1

Rozwój Zielonej Gospodarki

CEL 2

Budowanie odporności obszaru LGD na niekorzystne zmiany społeczne

CEL 3

Wzrost aktywności mieszkańców w odpowiedzi na zmiany klimatyczne i sprawiedliwą transformację energetyczną

Co robimy

Komunikacja
z mieszkańcami

Zapraszamy do zapoznania się z naszym planem komunikacji z mieszkańcami, który można pobrać poniżej.

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

GDZIE DZIAŁAMY

Zrealizowane działania
i projekty

Wkrótce będziemy informować o zrealizowanych projektach i zaznaczać je na mapie. Dziękujemy za wasze zaangażowanie we wspólne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2029.

Obszar działania

Herb Kłodzko

Kłodzko

Herb Lądek-Zdrój

Lądek-Zdrój

Herb Polanica Zdrój

Polanica-Zdrój

Herb Kudowa-Zdrój

Kudowa-Zdrój

Herb Szczytna

Szczytna

Herb Radków

Radków

Herb Bystrzyca Kłodzka

Bystrzyca Kłodzka

Herb Stronie Slaskie

Stronie Śląskie

Herb Lewin Kłodzki

Lewin Kłodzki

Herb Duszniki-Zdrój

Duszniki-Zdrój

Herb Międzylesie

Międzylesie

Herb Kłodzko

Kłodzko

Herb Lądek-Zdrój

Lądek-Zdrój

Herb Polanica Zdrój

Polanica-Zdrój

Herb Kudowa-Zdrój

Kudowa-Zdrój

Herb Szczytna

Szczytna

Herb Radków

Radków

Herb Bystrzyca Kłodzka

Bystrzyca Kłodzka

Herb Stronie Slaskie

Stronie Śląskie

Herb Lewin Kłodzki

Lewin Kłodzki

Herb Międzylesie

Międzylesie

Herb Duszniki-Zdrój

Duszniki-Zdrój

Mapa województwa

Projekt Nr. 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Projekt Nr. 4
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Mapa obszaru działania

WSPÓŁPRACE

Nasi partnerzy

Logo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Logo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Logo Polska Zielona Sieć
Logo Fundacji Stocznia
Logo Polska Sieć LGD
Logo Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
Logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Logo Fundacji Sendzimir
Logo Instytutu Polityk Publicznych
Logo Fundacji Rzecz Społeczna
Logo CoopTech Hub

Aktualności

Najnowsze wpisy z naszej działalności