Przejdź do treści
Logo Kłodzka Wstęga Sudetów

CO ROBIMY

Operacje własne

Operacja własna 1

W ramach zaplanowanej operacji własnej w celu 2 przewidziano dwa działania:

Operacja własna 1

1. Zorganizowanie Kampanii społecznej na rzecz zmiany w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy społeczne

Wskaźnik produktu WP 2.1 – ilość przeprowadzonych kampanii 1

Kolejną znaczącą grupą zagadnień, które pojawiły się w trakcie konsultacji z mieszkańcami obszaru LGD okazały się niekorzystne zmiany społeczne takie jak:

  1. starzejące się, wymagające opieki i miejsc opiekuńczych społeczeństwo – w ilości 28 uwag
  2. brak aktywności i zaangażowania mieszkańców we wspólne działania – 23 uwagi,
  3. brak włączenia społeczności przy podejmowaniu decyzji przez gminy – 3 uwagi,
  4. mało widoczna działalność NGO  – 3 uwagi.

Planowana kampania posłuży nam do nagłośnienia problemów społecznych obszaru LSR, angażowania ludzi i pozyskiwania funduszy na ich rozwiązywanie, także w ramach wdrażania naszej LSR. Kampania społeczna będzie naszym narzędziem, które wykorzystamy skutecznie w swojej komunikacji z otoczeniem, narzędziem niosącym emocje, ale też skutecznie wspierającym misję naszej działalności, jako LGD i zaplanowane przez nas działania w ramach celu 2. Połączenie wiedzy o komunikacji mediowo-reklamowej z wiedzą o istotnych społecznie kwestiach tworzy wspaniałą możliwość budzenia świadomości, przekonywania i edukowania ludzi, a także skłaniania ich do dobrych działań. W kampanię planujemy włączenie różnorodnych interesariuszy: nie tylko  mieszkańców, ale również organizacje społeczne, przedsiębiorców oraz samorządy lokalne. W kampanii wykorzystamy też nowo powstałą platformę komunikacyjno – partycypacyjną www.mydecydujemy.pl jako miejsce „lokalnej” dyskusji, wymiany zdań, opinii, głosowania pomysłów/inwestycji/działań. Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowaliśmy w ramach tzw. „operacji własnej”.

Przykładowe zgłoszone uwagi w trakcie konsultacji społecznych:
 „Wyzwaniem jest wzbudzenie zainteresowania mieszkańców własnymi sprawami”,
„Wyzwaniem jest zaangażowanie w działania lokalnej społeczności”
„Brak integracji wobec wspólnych celów”
„Aktywne i zaangażowane są tylko wybrane grypy (sołtys, OSP, KGW)” – dlatego kampania ma być odpowiedzią na te właśnie wyzwania.

Operacja własna 1

2. Przeprowadzenie Badania opinii publicznej – identyfikującego potrzeby na usługi społeczne wśród seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Wskaźnik produktu WP 2.2 – ilość przeprowadzonych badań opinii publicznej – 1

To przedsięwzięcie w LSR zaproponowano w odpowiedzi na wyniki z konsultacji społecznych, gdzie zgłoszono ponad 28 uwag związanych ze starzejącym się, wymagającym opieki i miejsc opiekuńczych społeczeństwem obszaru LGD. Zaplanowane badanie jest nam niezbędne, aby odpowiedzieć na podstawowe dwa pytania i dobrze zorganizować wsparcie w ramach pozostałych trzech przedsięwzięć (P 2.3; P 2.4 i P 2.5)  w Celu 2:

Jakie rozwiązania/usługi społeczne należy wprowadzić w celu zaspokojenia potrzeb społecznych?

Jaki potencjał (instytucji, organizacji sektora obywatelskiego i sektora ekonomii społecznej, podmiotów prywatnych) możemy wykorzystać w celu zaspokajania potrzeb społecznych na obszarze naszej działalności?

Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowaliśmy w ramach tzw. „operacji własnej”.

Przykładowe zgłoszone uwagi w trakcie konsultacji społecznych:
„Godna ścieżka życia – niepełnosprawność nie jest przeszkodą”
„Zwiększenie opieki dla osób starszych”

Operacja własna 2

W ramach zaplanowanej operacji własnej w celu 2 przewidziano dwa działania:

Operacja własna 2

Zorganizowanie warsztatów liderskich wraz z generowania pomysłów na innowacje społeczne

(wraz z komponentem testowania rozwiązań w praktyce)

Wskaźnik produktu WP 2.3 – ilość przeprowadzonych warsztatów – 1 cykl

Przedsięwzięcie będzie odpowiedzią na wyżej wskazane problemy społeczne, ale również wykorzystujące potencjał obszaru LGD, gdzie mamy zarejestrowanych ponad 400  NGO.  Mamy też nadzieję, że zaplanowana kampania społeczna w ramach P 2.1 na tyle pobudzi mieszkańców do działań na rzecz dobra wspólnego, że zechcą uczestniczyć w zaplanowanych warsztatach i tym samym zbliżymy się do rozwiązania zgłaszanego w konsultacjach, aż 23 razy, problemu „brak aktywności i zaangażowania mieszkańców we wspólne sprawy”.

Spodziewamy się, że efektem końcowym warsztatów będzie wygenerowanie pomysłów na innowacyjne rozwiązania, które po wdrożeniu będą miały wpływ na poprawę jakości życia społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje rzeczywista potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych, czyli osób w podeszłym wieku czy z niepełnosprawnościami. Zakładamy, że część wypracowanych pomysłów znajdzie dofinansowanie w ramach wdrażania LSR w postaci realizacji zadań grantowych lub konkursu ogłoszonego w ramach przedsięwzięcia 2.5. Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowaliśmy w ramach tzw. „operacji własnej”.

Przykładowe zgłoszone uwagi w trakcie konsultacji społecznych:
„Przyrastająca liczba ludzi starszych”
Wzrost liczby osób starszych, którzy wymagają wsparcia”
„Przyrastający odsetek ludzi starszych, potrzebujących opieki i wsparcia w codziennych czynnościach domowych”

 Wpływ lokalny na realizację celów zrównoważonego rozwoju, jako jedna z wartości dodanej wdrażania LSR:

Operacja własna 2

P 2.4 Warsztaty wprowadzające do ekonomii społecznej wraz z przygotowaniem koncepcji rozwoju podmiotów ekonomii społecznej

Wskaźnik produktu WP 2.4 – ilość przeprowadzonych warsztatów – 1cykl

Zaprojektowane przez nas warsztaty, są swego rodzaju inkubacją mającą na celu wprowadzenie do ekonomii społecznej oraz przygotowanie koncepcji rozwoju dla podmiotów ekonomii społecznej, aby mogły skutecznie rozpocząć swoją działalność w obszarze ekonomii społecznej. Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowaliśmy w ramach tzw. „operacji własnej”.

Efektem końcowym powyższej „ścieżki edukacyjnej”  będzie wsparcie dotacyjne w ramach przedsięwzięcia P 2.5.

Operacja własna 3

W ramach zaplanowanej operacji własnej w celu 3 przewidziano jedno działanie:

Operacja własna 3

Zorganizowanie Kampanii społecznej na rzecz edukacji klimatyczno-energetycznej.

Wskaźnik produktu WP 3.1 – ilość przeprowadzonych kampanii – 1

To przedsięwzięcie w LSR zaproponowano w odpowiedzi na wyniki z konsultacji społecznych, gdzie zgłoszono ponad 27 uwag związanych z koniecznością zwiększenia świadomości mieszkańców w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu oraz sprawiedliwej transformacji energetycznej. Jako LGD w ramach tzw. „operacji własnej” zamierzamy zorganizować kampanię budującą wrażliwość społeczną w kwestii przeciwdziałania skutkom kryzysu klimatycznego i możliwości przechodzenia na tzw. „zieloną energię” na szczeblu lokalnym, czyli sołeckim.

Przykładowe zgłoszone uwagi w trakcie konsultacji społecznych:
„zwiększenie świadomości zmian klimatu i ich konsekwencji w swoim najbliższym otoczeniu”
„zachęcanie ludzi do współpracy w obszarze transformacji energetycznej”
„gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to stosunkowo nowy temat w debacie publicznej i działaniach samorządów”
„działania edukacyjne – renaturalizacja ogrodów przydomowych – na przyjazne zapylaczom”…

Wpływ lokalny na realizację celów zrównoważonego rozwoju, jako jedna z wartości dodanej wdrażania LSR:
Wszystkie zgłoszone uwagi w ramach konsultacji społecznych znajdują się w RAPORCIE Z KONSULTACJI, który dołączono, jako załącznik do wniosku na wybór LSR