Przejdź do treści
Logo Kłodzka Wstęga Sudetów

CO ROBIMY

Cele Zrównoważonego Rozwoju

CEL 1

Lokalny program rozwoju zielonej gospodarki

Rozwój Zielonej Gospodarki - uwzględniono łącznie 147 rekomendacji, które wpłynęły w ramach partycypacji społecznej procesu tworzenia LSR.

Wskaźnik rezultatu R37 - wzrost gospodarczy i zatrudnienie na obszarach wiejskich – 5 utworzonych miejsc pracy

Wskaźnik rezultatu R39 - rozwój gospodarki wiejskiej – 12 przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie

Wskaźnik rezultatu R27 - realizacja celów środowiskowych lub klimatycznych poprzez inwestycje na obszarach wiejskich – 22 operacje, które uzyskały wsparcie

P 1.1 Wsparcie doradcze w budowaniu zielonych modeli biznesowych

W ramach partycypacji społecznej zgłoszono 11 rekomendacji, które zostały uwzględnione w ramach przedsięwzięcia 1.1 Wsparcie doradcze w budowaniu zielonych modeli biznesowych. Wyzwania związane z koniecznością ochrony klimatu wymagają by w działalności gospodarczej dużą uwagę przykładać do takich zagadnień jak ograniczenie zużycia energii i materiałów, zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza czy ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów. Celem przedsięwzięcia 1.1 jest transfer wiedzy w tym zakresie. W tym celu LGD uruchomiło Centrum Doradztwa Ekologicznego oraz będzie kontynuowało autorski program doradczy STARTUP na START, również w specjalnej edycji dedykowanej tylko dla kobiet chcących uruchomić własną działalność gospodarczą.
Większość rekomendacji, które zostały uwzględnione w ramach przedsięwzięcia 1.1 dotyczy wsparcia doradczego związanego z efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii oraz wsparcia w poszukiwaniu źródeł finansowania inwestycji w tym zakresie.
Część rekomendacji dotyczyła wsparcia eksperckiego przy projektowaniu konkretnych rozwiązań w firmach, a także budowania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i ośrodkami naukowymi. Działania w ramach przedsięwzięcia 1.1 będą tworzyły przestrzeń do takiej współpracy.

P 1.2 Wsparcie dotacyjne na rozwój zielonej przedsiębiorczości

W toku prowadzonych konsultacji społecznych za istotny problem wskazano zbyt małą aktywność mieszkańców obszaru LSR w sferze gospodarczej. Zgłaszano również postulaty dotyczące konieczności ochrony środowiska  i klimatu w sferze przedsiębiorczości. Łączenie wpłynęło 14 rekomendacji dotyczących przedsiębiorczości. Odpowiedzią na ten problem będzie przedsięwzięcie  1.2 Wsparcie dotacyjne na rozwój zielonej przedsiębiorczości, gdzie będzie udzielane wsparcie finansowe na inwestycje w zakresie uruchamiania i rozwiania działalności gospodarczej.

Większość rekomendacji, które zostały uwzględnione w ramach przedsięwzięcia 1.2 dotyczy małej ilości firm i niewystarczającej aktywności gospodarczej mieszkańców obszaru LSR. Wsparcie finansowe na uruchamianie działalności gospodarczej pozwoli mieszkańcom pokonać najistotniejszą barierę wejścia na rynek – wysokie koszty inwestycji w nową firmę.

Podobna ilość rekomendacji dotyczyła jakości powietrza na obszarze LSR. Ze względu na postulaty dotyczące środowiska w ramach przedsięwzięcia będą szczególnie wspierane tzw.  zielone rozwiązania w firmach.

Wśród zgłoszonych rekomendacji znalazły się też szkolenia dla firm. W ramach przedsięwzięcia 1.2 udzielenie wsparcia finansowego będzie poprzedzała ścieżka doradcza zaplanowana w ramach przedsięwzięcia P 1.1 w zakresie przedsiębiorczości realizowana przez LGD.

Wpływ na realizację celów zrównoważonego rozwoju:

P 1.3 Wsparcie dotacyjne pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych wpłynęły 4 uwagi, które dotyczą problemów ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych. Rekomendacje zostały uwzględnione w przedsięwzięciu P.1.3 Wsparcie dotacyjne pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych, w którym LGD zaplanowało wsparcie dotyczące rozwoju agroturystyki oraz zagród edukacyjnych.

Uwagi dotyczyły ochrony powietrza i gospodarki wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich. Wsparcie na rozwijanie pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych w ramach P.1.3 będzie uwzględniało inwestycje związane z ochroną środowiska i klimatu.

P 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla JSFP, w zakresie małej infrastruktury publicznej z uwzględnieniem rozwiązań GOZ , OZE , BZI

W toku prowadzonych konsultacji aż 114 rekomendacji dotyczyło rozwoju małej infrastruktury publicznej. Odpowiedzią na te postulaty jest przedsięwzięcie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla JSFP, w zakresie małej infrastruktury publicznej z uwzględnieniem rozwiązań GOZ , OZE , BZI. W ramach przedsięwzięcia przewidziane jest wsparcie na inwestycje w tym zakresie. Preferowane będą w szczególności przedsięwzięcia uwzględniające gospodarkę obiegu zamkniętego oraz wykorzystujące odnawialne źródła energii i błękitno-zieloną infrastrukturę.

Zakres tematyczny złożonych rekomendacji jest bardzo szeroki. Najwięcej z nich dotyczy rozbudowy i modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznej. Wsparcie w tym zakresie będzie ukierunkowane na wdrażanie rozwiązań energooszczędnych i wykorzystujących OZE.

Duża grupa rekomendacji dotyczy budowy/rozbudowy ścieżek rowerowych i chodników. Rozwiązania takie niewątpliwe przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa, a dzięki wykorzystaniu rozwiązań BZI mogą przyczyniać się do ochrony środowiska i klimatu. W ramach przedsięwzięcia P.1.4 właśnie tego typu rozwiązania będą preferowane.

Pozostałe rekomendacje dotyczą obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz infrastruktury turystycznej. Również w tym obszarze preferowane będą rozwiązania wykorzystujące OZE i BZI.

P 1.5 Wsparcie animacyjne w budowaniu powiązań sieciowych na rzecz zielonej gospodarki

Istotą zielonej gospodarki jest oszczędne i racjonalne wykorzystywanie zasobów dla osiągnięcia maksymalnego efektu. Rozwiązania takie można wykorzystywać zarówno w działalności produkcyjnej jak też przy świadczeniu usług.

Zgłoszono 4 rekomendacje dotyczące projektów sieciowych. Wszystkie dotyczyły rozwoju turystyki na obszarze LSR. W tym 3 dotyczące sieciowania produktów turystycznych oraz 1, dotyczącą transportu publicznego (transport turystów).

Celem przedsięwzięcia 1.5 jest wsparcie w budowie partnerstw na obszarze LSR. Wsparcie to będzie miało charakter animacyjny.

Wpływ na realizację celów zrównoważonego rozwoju:

CEL 2

Lokalny program rozwoju ekonomii społecznej z poszanowaniem celów zrównoważonego rozwoju.

Budowanie odporności obszaru LGD na niekorzystne zmiany społeczne - uwzględniono łącznie 64 rekomendacje, które wpłynęły w ramach partycypacji społecznej procesu tworzenia LSR.

Wskaźnik rezultatu R1 - poprawa realizacji celów dzięki wiedzy i innowacjom - 20 osób korzystających ze szkoleń, wymiany wiedzy

Wskaźnik rezultatu R42 - promowanie włączenia społecznego – 10 osób objętych wsparciem.

P 2.1 Kampania społeczna na rzecz zmiany w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy społeczne.

Kolejną znaczącą grupą zagadnień, które pojawiły się w trakcie konsultacji z mieszkańcami obszaru LGD okazały się niekorzystne zmiany społeczne takie jak:

 1. starzejące się, wymagające opieki i miejsc opiekuńczych społeczeństwo – w ilości 28 uwag
 2. brak aktywności i zaangażowania mieszkańców we wspólne działania – 23 uwagi,
 3. brak włączenia społeczności przy podejmowaniu decyzji przez gminy - 3 uwagi,
 4. mało widoczna działalność NGO – 3 uwagi.
 5. inne


Planowana kampania posłuży nam do nagłośnienia problemów społecznych obszaru LSR, angażowania ludzi i pozyskiwania funduszy na ich rozwiązywanie, także w ramach wdrażania naszej LSR. Kampania społeczna będzie naszym narzędziem, które wykorzystamy skutecznie w swojej komunikacji z otoczeniem, narzędziem niosącym emocje, ale też skutecznie wspierającym misję naszej działalności, jako LGD i zaplanowane przez nas działania w ramach celu 2. Połączenie wiedzy o komunikacji mediowo-reklamowej z wiedzą o istotnych społecznie kwestiach tworzy wspaniałą możliwość budzenia świadomości, przekonywania i edukowania ludzi, a także skłaniania ich do dobrych działań. W kampanię planujemy włączenie różnorodnych interesariuszy: nie tylko  mieszkańców, ale również organizacje społeczne, przedsiębiorców oraz samorządy lokalne. W kampanii wykorzystamy też nowo powstałą platformę komunikacyjno – partycypacyjną www.mydecydujemy.pl jako miejsce „lokalnej” dyskusji, wymiany zdań, opinii, głosowania pomysłów/inwestycji/działań. Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowaliśmy w ramach tzw. „operacji własnej”.

Przykładowe zgłoszone uwagi w trakcie konsultacji społecznych:

 „Wyzwaniem jest wzbudzenie zainteresowania mieszkańców własnymi sprawami”,

„Wyzwaniem jest zaangażowanie w działania lokalnej społeczności”

„Brak integracji wobec wspólnych celów”

„Aktywne i zaangażowane są tylko wybrane grypy (sołtys, OSP, KGW)” – dlatego kampania ma być odzewem na te właśnie wyzwania.

P 2.2. Badanie opinii publicznej – identyfikacja potrzeb na usługi społeczne wśród seniorów i osób z niepełnosprawnościami

To przedsięwzięcie w LSR zaproponowano w odpowiedzi na wyniki z konsultacji społecznych, gdzie zgłoszono ponad 28 uwag związanych ze starzejącym się, wymagającym opieki i miejsc opiekuńczych społeczeństwem obszaru LGD. Zaplanowane badanie jest nam niezbędne, aby odpowiedzieć na podstawowe dwa pytania i dobrze zorganizować wsparcie w ramach pozostałych trzech przedsięwzięć (P 2.3; P 2.4 i P 2.5)  w celu 2:

Jakie rozwiązania/usługi społeczne należy wprowadzić w celu zaspokojenia potrzeb społecznych?

Jaki potencjał (instytucji, organizacji sektora obywatelskiego i sektora ekonomii społecznej, podmiotów prywatnych) możemy wykorzystać w celu zaspokajania potrzeb społecznych na obszarze naszej działalności?

Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowaliśmy w ramach tzw. „operacji własnej”.

Przykładowe zgłoszone uwagi w trakcie konsultacji społecznych:

„Godna ścieżka życia – niepełnosprawność nie jest przeszkodą”

„Zwiększenie opieki dla osób starszych”

P 2.3 Warsztaty liderskie wraz z generowania pomysłów na innowacje społeczne

(wraz z komponentem testowania rozwiązań w praktyce)

Przedsięwzięcie będzie odpowiedzią na wyżej wskazane problemy społeczne ale również wykorzystujące potencjał obszaru LGD, gdzie mamy zarejestrowanych ponad 300  NGO.  Mamy też nadzieję, że zaplanowana kampania społeczna w ramach P 2.1 na tyle pobudzi mieszkańców do działań na rzecz dobra wspólnego, że zechcą uczestniczyć w zaplanowanych warsztatach i tym samym zbliżymy się do rozwiązania zgłaszanego w konsultacjach, aż 23 razy, problemu „brak aktywności i zaangażowania mieszkańców we wspólne sprawy”.

Spodziewamy się, że efektem końcowym warsztatów będzie wygenerowanie pomysłów na innowacyjne rozwiązania, które po wdrożeniu będą miały wpływ na poprawę jakości życia społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje rzeczywista potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych, czyli osób w podeszłym wieku czy z niepełnosprawnościami. Zakładamy, że część wypracowanych pomysłów znajdzie dofinansowanie w ramach wdrażania LSR w postaci realizacji zadań grantowych lub konkursu ogłoszonego w ramach przedsięwzięcia 2.5. Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowaliśmy w ramach tzw. „operacji własnej”.

Przykładowe zgłoszone uwagi w trakcie konsultacji społecznych:

„Przyrastająca liczba ludzi starszych”

Wzrost liczby osób starszych, którzy wymagają wsparcia”

„Przyrastający odsetek ludzi starszych, potrzebujących opieki i wsparcia w codziennych czynnościach domowych”

Wpływ na realizację celów zrównoważonego rozwoju:

P 2.4 Warsztaty wprowadzające do ekonomii społecznej wraz z przygotowaniem koncepcji rozwoju podmiotów ekonomii społecznej

Warsztaty mające na celu wprowadzenie do ekonomii społecznej oraz przygotowanie koncepcji rozwoju dla podmiotów ekonomii społecznej, aby mogły skutecznie rozpocząć swoją działalność w obszarze ekonomii społecznej. Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowaliśmy w ramach tzw. „operacji własnej”.

Efektem końcowym powyższej „ścieżki edukacyjnej”  będzie wsparcie dotacyjne w ramach przedsięwzięcia P 2.5

P 2.5 Wsparcie na rozwój podmiotów ekonomii społecznej

w formie konkursu

Podmiot ekonomii społecznej (przedsiębiorstwo społeczne) to specyficzny typ podmiotu gospodarczego, w działalności którego na pierwszy plan wysuwają się nie zyski i ich maksymalizację, lecz cele społeczne. Przy rozwijaniu lub podejmowaniu tego typu działalności możliwe będą do wykorzystania innowacje społeczne i koncepcje rozwoju wypracowane w Przedsięwzięciach P.2.3 i P.2.4.

Przykładowe zgłoszone uwagi w trakcie konsultacji społecznych:

„W gminie jest dużo emerytów i rencistów, brakuje usług senioralnych”

„Stworzenie większej ilości miejsc opieki dla osób starszych (miejsca rehabilitacji, pobytu długoterminowego”

„Stworzenie miejsca i opieki geriatrycznej dla ludzi starszych (zatrudnienie gastrologa, psychologa, darmowe konsultacje)”

CEL 3

Lokalny program na rzecz wzrostu aktywności społecznej z poszanowaniem unijnej polityki Zielonego Ładu

Wzrost aktywności mieszkańców w odpowiedzi na zmiany klimatyczne i sprawiedliwą transformację energetyczną uwzględniono łącznie 164 rekomendacje, które wpłynęły w ramach partycypacji społecznej procesu tworzenia LSR.

Wskaźnik rezultatu R1 - poprawa realizacji celów dzięki wiedzy i innowacjom – 21 osób korzystających z wymiany wiedzy

Wskaźnik rezultatu R40 - inteligentna przemiana gospodarki wiejskiej – 10 koncepcji SV

P 3.1 Kampania społeczna na rzecz edukacji klimatyczno-energetycznej

To przedsięwzięcie w LSR zaproponowano w odpowiedzi na wyniki z konsultacji społecznych, gdzie zgłoszono ponad 27 uwag związanych z koniecznością zwiększenia świadomości mieszkańców w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu oraz sprawiedliwej transformacji energetycznej. Jako LGD w ramach tzw. „operacji własnej” zamierzamy zorganizować kampanię budującą wrażliwość społeczną w kwestii przeciwdziałania skutkom kryzysu klimatycznego i możliwości przechodzenia na tzw. „zieloną energię” na szczeblu lokalnym, czyli sołeckim.

Przykładowe[1] zgłoszone uwagi w trakcie konsultacji społecznych:

„zwiększenie świadomości zmian klimatu i ich konsekwencji w swoim najbliższym otoczeniu”

„zachęcanie ludzi do współpracy w obszarze transformacji energetycznej”

„gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to stosunkowo nowy temat w debacie publicznej i działaniach samorządów”

„działania edukacyjne – renaturalizacja ogrodów przydomowych – na przyjazne zapylaczom”…

[1] Wszystkie zgłoszone uwagi w ramach konsultacji społecznych znajdują się w RAPORCIE Z KONSULTACJI, który dołączono, jako załącznik do wniosku na wybór LSR

Wpływ na realizację celów zrównoważonego rozwoju:

P 3.2 Realizacja lokalnych inicjatyw z uwzględnieniem przeciwdziałania: zmianom klimatu i nadmiernemu konsumpcjonizmowi

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych wpłynęło ponad 32 uwagi i propozycje lokalnych inicjatyw, dzięki którym na szczeblu lokalnym byłoby możliwe łagodzenie skutków zmian klimatu, ale również wprowadzenie zasady zrównoważonej konsumpcji, co w skrócie oznacza optymalne i świadome wykorzystanie dostępnych zasobów do uzyskania zdrowego rozwoju, przy jednoczesnym zminimalizowaniu szkodliwego wpływu na środowisko. W odpowiedzi na zgłaszane uwagi zaproponowaliśmy w LSR przedsięwzięcie, które będzie wdrażane przy wykorzystaniu formuły „projektów grantowych”, gdzie możliwa będzie realizacja zadań/pomysłów mieszkańców: raz adaptacyjnych do zmian klimatu, dwa promujących zdrowy styl życia oraz edukację związaną ze zrównoważoną konsumpcją.

Przykładowe zgłoszone uwagi w trakcie konsultacji społecznych:

„lokalne podtopienia – ogrody deszczowe, mała retencja”

„ włączenie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) do strategii rozwoju lokalnego”

„ ograniczenia nadmiernej konsumpcji”

„ oszczędne zakupy - nie produkować śmieci - kompostować”

„ brak wody w czasie suszy – zbiorniki na deszczówkę”…

Wpływ na realizację celów zrównoważonego rozwoju:

P 3.3 Opracowanie koncepcji Smart Village (SV)

Z przeprowadzonych konsultacji społecznych wyłoniła nam się grupa uwag i propozycji (ok. 16) , które naszym zdaniem mają potencjał szerszy niż realizacja jednego zadania grantowego, chociaż nie wykluczamy też takiej możliwości. W obecnej perspektywie pracujemy już z kilkoma sołectwami nad opracowaniem takich koncepcji SV i upatrujemy w nich możliwość poprawy jakości życia mieszkańców po wdrożeniu koncepcji, jak również integracji mieszkańców przy wdrażaniu zaproponowanych w koncepcji rozwiązań. Stąd decyzja o kontynuacji tej idei i dalszej pracy ze społecznościami lokalnymi w tym temacie.

Przykładowe zgłoszone uwagi w trakcie konsultacji społecznych:

„ Sołeckie „PODZIELNIE” -  deklaracja mieszkańców użyczenia sprzętu na ustalonych zasadach -lista sprzętu, kontakt z właścicielem itd. Ewentualnie dodatkowo pozyskanie funduszy na konserwację urządzeń.”

„ program pilotażowy w obszarze GOZ na przykład dotyczący recyklingu odpadów”

„ wyjaśnienie na czym polega WSPÓŁDZIELENIE”

„ wymieniamy się rzeczami z sąsiadami na przykład kosiarką, piłą”

„ narzędzia IT do śledzenia konsumpcji”

„ zagrożenie brakiem wody”

„ podtopienia”

„ stworzenie podzieleni - miejsca gdzie ludzie będą mogli wymieniać się rzeczami brać udział w warsztatach „zero waste”, naprawiania, ponownego wykorzystania,  niemarnowania”…

„zielona energia”…

Wpływ na realizację celów zrównoważonego rozwoju:

P 3.4 Wsparcie działań w ramach „Porozumienia na rzecz klimatu i energii Ziemi Kłodzkiej”, w tym zwalczanie ubóstwa energetycznego

LGD, jako inicjator podpisanego w dniu 30.09.2022 r. porozumienia na rzecz klimatu i energii Ziemi Kłodzkiej czujemy się w obowiązku kontynuować i koordynować działania związane z tym tematem. Tym bardziej jest to zasadne, iż w ramach konsultacji społecznych pojawiło się blisko 58 uwag związanych właśnie z potrzebą koordynacji działań międzygminnych w temacie „zielonej transformacji” i po przeprowadzonej na nasze zlecenie analizie ubóstwa energetycznego, gdzie okazało się, że blisko 5000 gospodarstw domowych boryka się z problemem ubóstwa energetycznego. W obecnej perspektywie, która jeszcze trwa, mamy złożony już wniosek na realizację „operacji własnej”, gdzie w formule partycypacyjnej będzie opracowana międzygminna polityka klimatyczna. W ramach tej polityki zostaną opracowane 4 dokumenty tj. strategia energetyczna obszaru LGD, międzygminny plan adaptacji do zmian klimatu; mapa drogowa GOZ dla Ziemi Kłodzkiej i strategia zrównoważonego transportu. To duże przedsięwzięcie z udziałem mieszkańców i lokalnych samorządów, gdzie zapewne pojawią się nowe obszary do współpracy w ramach podpisanego już „Porozumienia” i wdrażania opracowanych dokumentów. Stąd zaproponowane przedsięwzięcie, jako kontynuacja rozpoczętych już przez naszą LGD działań na szczeblu międzygminnym. Na ten moment już widzimy potrzebę powołania „koalicji na rzecz zwalczania ubóstwa energetycznego”, która wypracuje propozycje działań i niwelowanie powstałego problemu na poziomie lokalnym. Obecnie nie ma  potrzeby zabezpieczania ekstra środków finansowych, gdyż będziemy realizować to przedsięwzięcie w ramach naszych obowiązków służbowych. Gdyby pojawiła się potrzeba finansowania będziemy szukać środków na ten cel z innych źródeł lub dokonamy przesunięć w ramach naszej LSR.

Przykładowe zgłoszone uwagi w trakcie konsultacji społecznych:

„ działania na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej w regionie nie są należycie koordynowane, część gmin prowadzi zróżnicowane aktywności, brakuje integracji działań”

„ubóstwo energetyczne jest poważnym problemem, który wymaga wspólnych działań”

„konieczne przyjęcie konkretnych celów/ planu przeprowadzenia transformacji energetycznej”

„działania na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej wymagają wspólnego wysiłku urzędników oraz społeczności lokalnych”

„ pokazywanie postępów we wdrażaniu GOZ -  ranking gmin na ziemi kłodzkiej”

„bardzo szybki wzrost cen za energię elektryczną”

„drogi opał”

„ubóstwo energetyczne -  wzrost rachunku za energię”

„niektórzy mieszkańcy nie mają wystarczających środków na zakup opału a nie wszyscy mają kotły gazowe, ale i tu jest problem ze względu na wzrost cen”…

Wpływ na realizację celów zrównoważonego rozwoju:

P 3.5 Budowa i rozwój wspólnot energetycznych

Przedsięwzięcie do realizacji poza wsparciem z PS WPR 2023-2027, proponowane źródła finansowania to Krajowy Plan Odbudowy. W ramach konsultacji społecznych wpłynęło blisko 10 uwag związanych z potrzebą wsparcia dla ruchów związanych z energetyką obywatelską.  Dodatkowo z przeprowadzonego przez nas badania opinii publicznej (na próbie 200 mieszkańców) wynika, że we wszystkich gminach LGD najważniejszym argumentem za przyłączeniem się do wspólnoty energetycznej pozostaje zmniejszenie kosztów energii. Można zaryzykować twierdzenie, że bez tego elementu żadna oferta nie będzie dla mieszkańców Ziemi Kłodzkiej atrakcyjna. W niemal wszystkich gminach istotne są również argumenty związane z ochroną środowiska i poprawą jakości powietrza. W przypadku części gmin ważne jest uniezależnienie się od dostawcy energii.

 

Opis źródła finansowania przedsięwzięcia: Krajowy Plan Odbudowy (KPO)

Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”

Cel szczegółowy: B2. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Reforma:
B2.2. Poprawa warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii
Inwestycje:
B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne

    Działanie A.2: Rozwój istniejących spółdzielni energetycznych      

    Działanie A.3: Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE.

Wsparcie przedinwestycyjne w ramach działania  A.2 i A.3 będzie miało na celu opracowanie optymalnej formuły prawnoorganizacyjnej i modelu biznesowego na potrzeby uruchomienia lub rozwoju społeczności energetycznej oraz przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentacji pod kątem przygotowania inwestycji. W ramach tego wsparcia będą finansowane m.in:       

 • strategie lokalnego rozwoju rynku energii;       
 • analizy prawne, biznesowe i techniczne, analizy lokalnego popytu i podaży energii;
 • inwentaryzacje lokalnych zasobów energetycznych (infrastruktury), a także potencjału w tym zakresie (np. zdolności do udostępniania przyłączy energetycznych);       
 • studia wykonalności, biznesplany, dokumenty typu due dilligence;       
 • dokumentacja techniczna, projekty budowlane, w tym programy funkcjonalno-użytkowe; 
 • analizy docelowego montażu finansowego inwestycji;
 • zatrudnienie dedykowanego personelu merytorycznego do zapewnienia trwałości i obsługi budowanych społeczności energetycznych.

Przykładowe zgłoszone uwagi w trakcie konsultacji społecznych:

„ należy podejmować działania na rzecz zapewnienia pozyskania środków Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowej na inwestycje w spółdzielnie energetyczne”

„wsparcie dla tworzenia spółdzielni energetycznych’’

„tworzenie obywatelskich społeczności energetycznych jest ważnym wymiarem transformacji energetycznej”

„wypracowanie pomysłów na zmniejszenie rachunków za energię np. poprzez utworzenie spółdzielni energetycznej”

„niezależność energetyczna w sołectwach”

„stworzenie w każdej gminie wspólnot energetycznych aby mieszkańcy mogli korzystać z taniej energii”…

Wpływ na realizację celów zrównoważonego rozwoju:

P 3.6 Wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii

Przedsięwzięcie do realizacji poza wsparciem z PS WPR 2023-2027, proponowane źródłowa finansowania to program regionalny pn. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDŚ), w ramach dedykowanego funduszu dla subregionu wałbrzyskiego tj. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W ramach przeprowadzonych przez nas konsultacji społecznych wielokrotnie pojawiał się temat potrzeby wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii, ponad 22 uwagi wprost dotyczyły tego tematu. Stąd decyzja o przedsięwzięciu, w ramach którego będzie możliwe pozyskanie przez nas środków poza interwencją LEADER, w której nie przewidziano tego rodzaju wsparcia. Na ten moment nie znamy jeszcze szczegółów naboru w ramach wybranego przez nas działania 9.5.C, czytamy jedynie w Szczegółowym Opisie Priorytetów programu, że dopuszcza się formułę grantową, więc jest całkiem prawdopodobne, że pozyskamy środki, które następnie rozdysponujemy w formie grantów na instalacje OZE. Jeżeli jednak, z jakiś powodów będzie to niemożliwe, to na pewno w ramach prowadzonego przez nas Centrum Doradztwa Ekologicznego będziemy pomagać w przygotowaniu i rozliczaniu wniosków w ramach opisanego poniżej działania. Dyrektorka naszego biura LGD jest w Komitecie Monitorującym FEDŚ, stąd śledzimy na bieżąco kwestie wdrażania programu w naszym województwie i staramy się jeszcze poprawić zapisy, w tym między innymi zawnioskowaliśmy o obniżenie minimalnej kwoty wsparcia w ramach działania 9.5. C, gdyż obecnie proponowana kwota wydaje się być zaporowa dla beneficjentów.

Opis źródła finansowania przedsięwzięcia: Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Priorytet FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku

Działanie FEDS.09.05 Transformacja środowiskowa

Cel szczegółowy: FST.CP6.I - Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

Opis działania 9.5.C: Wsparcie OZE, w tym tworzenie magazynów energii

Wsparcie inwestycji w:

 • alternatywne źródła energii (w tym inst. PV i pompy ciepła),
 • efektywności energetyczna, także w zakresie. prosumenckim dla indywidualnych instalacji OZE,
 • tworzenie magazynów energii także jako samodzielnych inwestycji,
 • przebudowie sieci umożliwiająca. odbiór energii z OZE.

Wspierany będzie również:

 • rozwój spółdzielni energetycznych.,
 • klastrów energii odnawialnej
 • oraz innych mechanizmów wytwarzania i bilansowania energii z OZE (społeczności energetyczne działające w zakresie OZE).

 

Przykładowe zgłoszone uwagi w trakcie konsultacji społecznych:

„ wsparcie finansowe do instalacji OZE”

„ zwiększenie dofinansowania do odnawialnych źródeł energii, co spowoduje obniżenie rachunków za energię oraz częściowo rozwiąże problem zanieczyszczenia powietrza”

„ możliwość aplikowania organizacji pozarządowych na inwestycje przechodzący na energię odnawialną i bez emisyjne źródła ciepła”

„ poprawa infrastruktury, która umożliwi sprawne działanie instalacji fotowoltaicznych”…