Przejdź do treści
Logo Kłodzka Wstęga Sudetów

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

13 maja, 2024

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania, które odbędzie się 4 czerwca 2024 r. w „Kowalowe Wzgórze” w miejscowości Kamieniec 17, 57-300 Kłodzko, w godzinach od 12:00 do 14.00.

Celem organizacji Walnego Zebrania jest zatwierdzenie sprawozdana merytorycznego i finansowego z działalności stowarzyszenia w roku 2023.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia: 29 maja 2024 r. telefonicznie: 748148159 lub mail’owo: biuro@kws.org.pl .

W zaproszeniu wskazuje się drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania na ten sam dzień, godz. 12.30.

Pouczenie: w drugim terminie Walne Zebranie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

Dodatkowo w tym samym dniu zapraszamy Państwa, ok. godz. 14:00  na warsztat podczas którego omówimy projekt dokumentu Strategii Energetycznej. Przewidujemy wspólną pracę nad ostatecznym kształtem dokumentu do godz. 16:00. Projekt strategii obecnie podlega konsultacją społecznym i jest dostępny na naszej stronie internetowej: www.kws.org.pl

Z poważaniem

                                                                                               Sylwia Mielczarek

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania

4 czerwca 2024 r.

godz. 12:00-14:00

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Walnego Zebrania – p. Piotr Kensicki.
 2. Wybór Sekretarza posiedzenia.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zgodności zwołania i ważności posiedzenia Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia i Rady za rok 2023. – prezentacja Prezes Stowarzyszenia   – p. Sylwia Mielczarek.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2023.
 7. Protokół Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2023 – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej– p. Alicja Piwowar.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2023.
 9. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2023 r.
 10. Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2023.
 11. Wybory uzupełniające skład Komisji Rewizyjnej w związku z rezygnacją Pana Bartłomieja Korfantego.
 12. Dyskusja i sprawy różne.