CEL OGÓLNY

EFEKTYWNE WSPARCIE DLA LOKALNYCH POLITYK NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU GOSPODARCZO-SPOŁECZNEGO OBSZARU LGD, Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH I PROEKOLOGICZNYCH POPRZEZ WDROŻENIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2016-2023

CEL 1.1

ZAPEWNIENIE PROFESJONALNEGO WSPARCIA DLA ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W TYM SPOŁECZNEJ NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR W OKRESIE OD 2016-2022

  • przedsięwzięcie 1.1.1 Wdrożenie strategii rozwoju IOB uwzględniającej brokering innowacji oraz uruchamianie działalności, opartej o nieodpłatne doradztwo realizowane przez 3 OPERACJE WŁASNE:

a/rozwój innowacyjnych usług doradczych, w tym szkolenia kadr i przygotowanie pakietów usług

b/stworzenie profesjonalnego portalu informacyjno-doradczego, świadczącego usługi doradcze on-line

c/uruchomienie programu stypendialnego dla innowatorów w obszarze przedsiębiorczości

CEL 1.2

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ SPRZYJAJĄCY PRZECIWDZIAŁANIU ZMIANOM KLIMATU NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR W OKRESIE 2016-2018

  • przedsięwzięcie 1.2.1 Inwestycje publiczne, w szczególności w zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne polityki przestrzenne uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu

CEL 1.3

POBUDZENIE LOKALNEGO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY I ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM MATERIALNYM NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR W OKRESIE 2016-2022

  • przedsięwzięcie 1.3.1 Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu wdrażanego przez LGD na rzecz nabywania nowych umiejętności i zatrudnienia „startup na start”

CEL 1.4

WZROST POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW Z OBSZARU LSR, W OPARCIU O INNOWACYJNOŚĆ, ZASOBY LOKALNE I ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ OBSZARU W OKRESIE 2016-2023

  • przedsięwzięcie 1.4.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach
  • przedsięwzięcie 1.4.2 Wsparcie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorczości opartej o produkty lokalne na obszarze LGD (projekt współpracy 2)
  • przedsięwzięcie 1.4.3 WSPIERANIE PROMOCJI WALORÓW TURYSTYCZNYCH OBSZARU LSR W WYMIARZE TRANSGRANICZNYM (projekt współpracy 1)

CEL 1.5

ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA OBSZARZE LSR W OKRESIE 2016 - 2023

  • przedsięwzięcie 1.5.1 realizacja lokalnych inicjatyw związanych z ożywieniem miejsc aktywności społecznej z uwzględnieniu działań ekologicznych
  • przedsięwzięcie 1.5.2 realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR i zachowaniem dziedzictwa lokalnego
  • przedsięwzięcie 1.5.3 realizacja lokalnych inicjatyw związanych z zagospodarowaniem terenu w małą publiczną infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną realizowane przez 3 nabory grantowe.