Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

 

Na podstawie § 10  pkt. 1) Regulaminu Organizacyjnego Rady zwołuje się Posiedzenie  Rady, które odbędzie się w dniu 04.10.2019 r., o godzinie 10.00, w siedzibie Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania: Lutynia 24, 57-540 Lądek Zdrój.

 

Proponowany porządek posiedzenia Rady

 

Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania

Lądek Zdrój, 04.10.2019 r.

 1. Stwierdzenie zgodności zwołania i ważności posiedzenia Rady Stowarzyszenia
 2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady
 3. Wybór sekretarza posiedzenia
 4. Podpisanie oświadczeń o bezstronności i powiązaniach z wnioskodawcami/operacjami przez obecnych członków Rady i wypełnienia rejestru interesów
 5. Przystąpienie do wyboru operacji przez Radę Stowarzyszenia:

 

 1. Omówienie oceny i jej wyników dla poszczególnych wniosków przez oceniających je członków Rady pod kątem:
 • oceny zgodności z LSR

- zgodność z PROW 2014-2020

- zgodność z celami i wskaźnikami

-zgodność z warunkami określonymi w naborze

-poprawna forma wsparcia

- zgodność z zakresem tematycznym

-złożenie wniosku w miejscu i terminie

 

 • oceny na podstawie kryteriów merytorycznych – punktowych
 • ustalenie kwoty wsparcia

- ustalenie poprawnej intensywności wsparcia

- zweryfikowanie, czy kwota nie przekracza stawki maksymalnej

 

 1. Podjęcie uchwał zatwierdzających listy wniosków zgodnie z procedurą oceny wniosków o udzielenie wsparcia przez członków Rady

 

 1. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez Zarząd Województwa na operacje, których ocena była przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady;

 

 1. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

 

 1. Zamknięcie posiedzenia Rady.

 

Jednocześnie informuję, że z treścią złożonych wniosków w naborze można się zapoznać w Biurze Stowarzyszenia oraz w wersji elektronicznej są dostępne w Elektronicznej Aplikacji Oceny Wniosków po uprzednim zalogowaniu. Tam też należy dokonać oceny wniosków, przydzielonych członkom Rady po uprzednim wypełnieniu stosownych oświadczeń.

 

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w posiedzeniu Rady do dnia 25.09.2019 r.

 

 

z up. Sylwia Mielczarek