Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

 

Na podstawie § 10  pkt. 1) Regulaminu Organizacyjnego Rady zwołuje się Posiedzenie  Rady, które odbędzie się w dniu 22.05.2019 r., o godzinie 9.00, w siedzibie Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania: Lutynia 24, 57-540 Lądek Zdrój.

 

Proponowany porządek posiedzenia Rady

 

Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania

Lądek Zdrój, 22.05.2019 r.

1.     Stwierdzenie zgodności zwołania i ważności posiedzenia Rady Stowarzyszenia

2.     Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady

3.     Wybór sekretarza posiedzenia

4.     Podpisanie oświadczeń o bezstronności i powiązaniach z wnioskodawcami/operacjami przez obecnych członków Rady i wypełnienia rejestru interesów

5.     Przystąpienie do wyboru operacji przez Radę Stowarzyszenia:

 

1)    Omówienie oceny i jej wyników dla poszczególnych wniosków przez oceniających je członków Rady pod kątem:

Ø  oceny zgodności z LSR

- zgodność z PROW 2014-2020

- zgodność z celami i wskaźnikami

-zgodność z warunkami określonymi w naborze

-poprawna forma wsparcia

- zgodność z zakresem tematycznym

-złożenie wniosku w miejscu i terminie

 

Ø  oceny na podstawie kryteriów merytorycznych – punktowych

Ø  ustalenie kwoty wsparcia

- ustalenie poprawnej intensywności wsparcia

- zweryfikowanie, czy kwota nie przekracza stawki maksymalnej

 

2)    Podjęcie uchwał zatwierdzających listy wniosków zgodnie z procedurą oceny wniosków o udzielenie wsparcia przez członków Rady

 

6.     Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez Zarząd Województwa na operacje, których ocena była przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady;

 

7.     Wolne głosy, wnioski i zapytania.

 

8.     Zamknięcie posiedzenia Rady.

 

Jednocześnie informuję, że z treścią złożonych wniosków w naborze można się zapoznać w Biurze Stowarzyszenia oraz w wersji elektronicznej są dostępne w Elektronicznej Aplikacji Oceny Wniosków po uprzednim zalogowaniu. Tam też należy dokonać oceny wniosków, przydzielonych członkom Rady po uprzednim wypełnieniu stosownych oświadczeń.

 

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w posiedzeniu Rady do dnia 17.05.2019 r.

 

 

z up. Sylwia Mielczarek