Inwestycje publiczne, w szczególności:

  • w zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne polityki przestrzenne uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu premiowane są operacje, które przyczyniają się do rozwoju infrastruktury turystycznej
  •  operacje wprowadzające rozwiązania sprzyjające ochronie klimatu
  •  operacje wpływające na niwelowanie problemów społeczno-gospodarczych zdiagnozowanych na obszarze LGD.

Cel 1.2 rozwój infrastruktury publicznej sprzyjający przeciwdziałaniu zmianom klimatu na obszarze objętym LSR w okresie 2016-2018– przeznaczona kwota w budżecie 4 350 000 zł, przy założeniu, że środki będą głownie wykorzystane przez instytucje publiczne wkład z EFRROW 63,63 %, pozostały wkład publiczny 36,37 %