Lokalna Grupa Działania Kłodzka Wstęga Sudetów przedstawia zasady finansowania operacji – Rozwijanie działalności gospodarczej.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjności produktową i procesową polegającą na:

 • wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 • dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

W konkursie nie jest możliwe dofinansowanie operacji, których efektem jest wyłącznie powstanie rozwiązania stanowiącego innowację marketingową lub organizacyjną.

Do oceny kryterium przyjmuje się następującą definicję: przez innowację należy rozumieć wprowadzenie co najmniej na poziomie lokalnym do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.

Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić:

 • innowację produktową -oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
 • innowację procesową -oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;
 • innowację marketingową - oznaczającą zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu;
 • innowację organizacyjną -polegającą na zastosowaniu w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych. Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przyczyni się powstanie innowacji produktowej lub innowacji procesowej. Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności przedsiębiorcy, jednak inne rodzaje innowacji, będące dodatkowym efektem projektu wymienione we wniosku o dofinansowanie nie podlegają ocenie.

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwe będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

W ramach kryterium sprawdzane i oceniane będzie czy realizacja projektu prowadzić będzie do ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie). Projekt otrzymuje punkty, jeśli wpisuje się w obszar wymieniony poniżej: – zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność surowcową, w tym oszczędność wody ( – zastosowanie technologii mało-i bezodpadowych, w tym zmniejszenie ilości ścieków – zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie poziomu hałasu – zastosowanie rozwiązań wydłużających cykl życia produktu, – inne obszary, w których ograniczony będzie negatywny skutek środowiskowy.

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa, dotyczące wdrożenia innowacji procesowej lub produktowej. Ze środków wspierane będą inwestycje, które obejmują: inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z:

 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa lub,
 • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych
 • produktów lub,
 • zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

Pomoc jest przyznawana, gdy:

 1. Wnioskodawca posiada numer identyfikacyjny.
 2. Składany projekt nie będzie współfinansowany z innych środków publicznych.
 3. Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, poniesienie kosztów, oraz złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
 4. Składany projekt zawierający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR.
 5. Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub posiada on prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres trwałości projektu.
 6. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tyś. zł.
 7. Operacja będzie wykonywana zgodnie z biznesplanem.
 8. Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.
 9. Gdy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, pomoc jest przyznawana jeśli podmiot prowadzi mikro lub małe przedsiębiorstwo.

Mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo – małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

Warunki udzielenia wsparcia

Pomoc na przedsięwzięcie w zakresie rozwijania działalności gospodarczej jest przyznawana jeżeli:

 1. Wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność (pomoc jest przyznawana jeśli podmiot prowadzi mikro lub małe przedsiębiorstwo),
 2. Operacja zakłada:
 • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty
 • średnioroczne (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy pracę),
 • utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
 1. Wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania mu pomocy na podjęcie działalności gospodarczej,
 2. Wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana pomoc na tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych lub wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Kryterium utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty oraz utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej nie jest wymagane gdy kwota pomocy wynosi 25 tyś. zł.

Wysokość wsparcia:

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wynosi 300 000 zł. na jednego beneficjenta. Strategia Rozwoju Lokalnego LGD Kłodzka Wstęga Sudetów przewiduje maksymalną wysokość wsparcia w wysokości 100 000 zł. na beneficjenta.

Maksymalna intensywność pomocy – do 70% kosztów kwalifikowalnych.

Rodzaj finansowania:

Wsparcie jest przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów.

Do kosztów kwalifikowalnych, podlegających refundacji zalicza się:

 1. koszty ogólne,
 2. koszty zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. koszty najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. koszty zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w szczególnym przypadku również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
 6. koszty zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. koszty zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt e) i f), w tym materiałów.
 8. podatek od towarów i usług VAT

Pomoc na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli Działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana, jako:

 1. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 2. Górnictwo i wydobywanie ;
 3. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i wydobywanie;
 4. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 5. Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 6. Produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 7. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
 8. Produkcja metali;
 9. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli;
 10. Transport lotniczy i kolejowy i gospodarka magazynowa.