Pomoc jest przyznawana, gdy:
a) Wnioskodawca posiada numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych, oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
b) Operacja nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych.
c) Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, poniesienie kosztów, oraz złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
d) Operacja zawiera koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR.
e) Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub posiada on prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres trwałości projektu.
f) Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż:

 • 100 tys. zł otrzyma Wnioskodawca, który w ramach operacji zakłada firmę produkcyjno-usługową
 • 100 tys. zł otrzyma Wnioskodawca, który zakłada firmę usługową i deklaruje utworzenie dodatkowego miejsca pracy
 • 100 tys. zł otrzyma Wnioskodawca, który zakłada firmę produkcyjną i deklaruje utworzenie dodatkowego miejsca pracy
 • 50 tys. zł otrzyma Wnioskodawca, który zakłada firmę usługową
 • 50 tys. zł otrzyma Wnioskodawca, który zakłada firmę produkcyjną


Definicje:

Działalność wytwórcza - Produkcyjna (wytwarzanie dóbr materialnych i nadawanie im cech użytkowych),

Działalność usługowa - wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, nietworzące nowych dóbr materialnych, które łącznie stanowią usługi na rzecz produkcji oraz wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej i na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.


Warunki udzielenia wsparcia
a) Wnioskodawca:

 •    nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 •    w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie,

b) Operacja zakłada:
Podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

 •   zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 •   utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanievutworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,

c) koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:

 •  mieszczą się w zakresie kosztów kwalifikowalnych,
 •  nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR,

d) operacja będzie wykonywana zgodnie z biznesplanem, który jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

Wysokość wsparcia:
Premia przyznawana jest w formie ryczałtu. Kwota jest wypłacana w dwóch transzach w wysokości 80% (I transza) i 20% (II transza).

Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli:
Działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana, jako:
a) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach ;
b) Górnictwo i wydobywanie ;
c) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i wydobywanie ;
d) Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków ;
e) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej ;
f) Produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych ;
g) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
h) Produkcja metali ;
i) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli ;
j) Transport lotniczy i kolejowy i gospodarka magazynowa.