Ważna informacja dla osób zamierzających złożyć Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej!

Od dnia 10 maja składając Wniosek miejsce zamieszkania dokumentujemy poprzez wykazanie:

- adresu zameldowania na pobyt stały potwierdzonego wpisem w dowodzie osobistym,

-adresu zameldowania na pobyt stały lub czasowy potwierdzonego w zaświadczeniu z właściwej Ewidencji Ludności,

Stanowisko w tej prawie przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia 10 maja 2018 roku. Pismo stanowi odpowiedź na zapytania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w tej właśnie sprawie.