W dniu 22 października 2019 r. o godz. 10.00, w siedzibie KWS-LGD – Lutynia 24; 57-540 Lądek Zdrój - zapraszamy przedsiębiorców/instytucje/organizacje zainteresowane budowaniem konkurencyjności dzięki kreowaniu innowacyjnych produktów/usług na szkolenie. W ramach szkolenia zostaną Państwu przekazane informacje na temat źródeł dofinansowania ze środków unijnych w ramach następujących programów:

 

1.  Horyzont 2020

Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Planowany termin naboru

Wnioskodawcy

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów
EFRR/EFS*

Instytucja ogłaszająca konkurs

EIC Accelerator

CUT OFFS:

9 października 2019

8 stycznia 2020

18 marca 2020

19 maja 2020

7 października 2020

Mikro, małe lub średnie firmy (lub konsorcja narodowe lub międzynarodowe, które składają się z MŚP), które:

  • wykazują wysoki potencjał do wzrostu,
  • mają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny.

Zaproponowane innowacyjne rozwiązanie powinno adresować konkretny problem lub lukę na rynku oraz cechować się wysoką gotowością technologiczną (Technology Readiness Level – TRL 6) – „Demonstracja produktu – dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”

Przetestowanie w praktyce planowanego rozwiązania/produktu/usługi aż do momentu, kiedy będzie ono gotowe do komercjalizacji (skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja oraz powielanie rynkowe).

-

Komisja Europejska

 

2. Programy Krajowe

Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Planowany termin naboru

Wnioskodawcy

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów
EFRR/EFS*

Instytucja ogłaszająca konkurs

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

ogłoszenie konkursu 30 sierpnia 2019 r. rozpoczęcie naboru wniosków 1 października 2019 r. zakończenie naboru wniosków 31 października 2019 r.

Mikro, małe lub średnie firmy, które:

  • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),
  • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

 

Wsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.

850 mln

PARP

 

 

3. Programy regionalne:

Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Planowany termin naboru

Wnioskodawcy

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów
EFRR/EFS*

Instytucja ogłaszająca konkurs

Poddziałanie 1.2.1 konkurs horyzontalny

opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 
16 grudzień 2019 r.                                   
                                                                                                                      planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 
30 stycznia  2020 r.

• przedsiębiorcy  (w tym przedsiębiorcy typu spin-off)
• konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym                                  z organizacjami  pozarządowymi
• konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty

1.2.A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

99 984 960  

DIP

Poddziałanie 1.2.1 konkurs horyzontalny

opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 
30  września 2019 r.                                   
                                                                                                                      planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 
19 listopada 2019 r.

• przedsiębiorcy  (w tym przedsiębiorcy typu spin-off)
• konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym                                  z organizacjami  pozarządowymi
• konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty

1.2.A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

W konkursie mogą być zgłaszane tylko projekty wpisujące się w agendę badawczą DOLNOŚLĄSKA STREFA TECHNOLOGII BIOMEDYCZNYCH w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z NCBiR

50 207 040  

DIP

Poddziałanie 1.2.1 konkurs horyzontalny

opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 
21 lutego 2019 r.
                                                                                                                          planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 
22 marca 2019 r.

• MŚP
• konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty

1.2.Ca Usługi dla przedsiębiorstw - profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu

15 448 320  

DIP

 

 

Potwierdzenie udziału w szkoleniu proszę przesłać na adres mailowy: biuro@kws.org.pl, lub potwierdzić telefonicznie pod nr 748148159 do dnia 15 października 2019 r.