Określenie grup szczególnie istotnych z punktu widzenia LSR oraz problemów i obszarów interwencji odnoszących się do tych grup

Zdiagnozowane grupy do wsparcia w ramach LSR to:

1. Osoby bezrobotne, zagrożone ubóstwem materialnym, w przedziale wiekowym 18-34, mieszkające na wsi, czy też kobiety. Z diagnozy przeprowadzonej przez LGD wynika, iż te grupy doświadczają większych trudności w znalezieniu stałego zatrudnienia, a tym samym bardziej narażone są na zjawisko wykluczenia społecznego.

Jednak pod żadnym pozorem nie zamykamy naszego wsparcia tylko na te określone kategorie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o których piszemy wyżej. Wyszliśmy z założenia, że wsparcie z naszej strony powinno być dostępne dla wszystkich którzy go potrzebują, natomiast z rozmów i spotkań z tymi osobami wyraźnie wyczuwalny jest ich żal a może nawet poczucie stygmatyzacji kategoryzacyjnej przyjętej do celów statystycznych w PUP, czy OPS.

Trudna sytuacja na rynku pracy, czy też materialna będzie przez nas rozpatrywana indywidualnie, po przeprowadzeniu wywiadu indywidualnego z beneficjentem, co pozwoli nam w sposób dyskretny zakwalifikować daną osobę do standardowych kategorii przyjętych przez PUP, czy OPS, ale będzie to nasz wewnętrzny monitoring, który posłuży nam wyłącznie do celów sprawozdawczych i informacyjnych dla członków Rady, którzy będą oceniać wnioski pod względem punktowym.

Wsparcie jakie dedykujemy ww. grupom w ramach LSR to indywidualny coaching i dofinansowanie, przede wszystkim w celu uruchomienia własnej działalności gospodarczej, co będzie odpowiedzią na ich problemy ze znalezieniem pracy, czy ciągłymi brakami finansowymi w ich gospodarstwach domowych.

Jeżeli podczas pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym pojawią się dodatkowe oczekiwania co do naszego wsparcia na pewno będziemy reagować na bieżąco i na tym etapie trudno jest to przewidzieć.

Nasz sukces w pracy z tymi beneficjentami upatrujemy w umiejętnościach, które nabyliśmy przez ostatnie 7 lat a mianowicie SŁUCHANIA LUDZI i szukania rozwiązań w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji.

Zdajemy sobie też sprawę z konieczności współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się rynkiem pracy i osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w związku z tym zainicjowaliśmy już potrzebę powstania na terenie naszego powiatu KOALICJI NA RZECZ ZATRUDNIENIA, jesteśmy po pierwszym spotkaniu zapoznawczym i mamy nadzieję, na kontynuację naszych spotkań i wymianę informacji, w celu zjednoczenia sił w tym, jakże palącym problemie, jaki dotyka nasz obszar.

2. Przedsiębiorcy wdrażający innowacje- wobec zdiagnozowanego niskiego potencjału inwestycyjnego przedsiębiorstw z obszaru LGD, oraz niskiej innowacyjności tych przedsiębiorstw zdecydowaliśmy się na wsparcie poprzez dofinansowanie wdrożenia innowacji. Oferowane wsparcie dla tej grupy to bezpłatne doradztwo i bezzwrotne dotacje na poziomie do 70 %.

3. Organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej- wsparcie oferowane lokalnym społecznościom w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw realizowane będzie poprzez granty dla NGO. Zdecydowaliśmy się na taką formę wsparcia, która uwzględni zarówno interes lokalnych społeczności, jak i pozwoli zminimalizować ryzyko nieprawidłowego wydatkowania środków z grantu. Jako jedno z kryteriów w konkursie grantowym występuje zaangażowanie w działania projektowe osób dotkniętych wykluczeniem społecznym (klientów pomocy społecznej oraz niepełnosprawnych). Preferencja punktowa wynika ze zdiagnozowanych problemów tych dwóch grup w uczestnictwie w życiu publicznym.

4. Samorządy - z diagnozy przeprowadzonej na użytek LSR jasno wynikają braki w infrastrukturze publicznej, w szczególności w zakresie infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej. W matrycy logicznej poświęcono temu tematowi osobny cel szczegółowy, gdyż gminy z obszaru LGD w strategiach rozwoju na następne lata wytyczyły turystykę jako wiodąca ścieżkę rozwoju. Zakres celu szczegółowego pokrywa się więc z gminnymi politykami rozwojowymi, które powstały w oparciu o diagnozy potencjałów poszczególnych gmin.

Charakterystyka przedsiębiorczości, branż z potencjalnym rozwojem dla obszaru

Na obszarze LGD, jak wynika z powyższej diagnozy dominuje handel, jednak ciągle brakuje nam innowacji. Właśnie w tym kierunku upatrujemy potencjał przedsiębiorczości na naszym obszarze. Możliwości wykorzystywania potencjału tkwiącego w usługach, rozwój technologii, dzielenie się swoimi doświadczeniami pomiędzy przedsiębiorcami, docieranie do nisz na rynku, czy też zaangażowanie lead usera w kreacji nowych produktów, w tym turystycznych.

Dodatkowo w związku ze starzeniem się społeczeństwa, widzimy też potencjał w rozwoju usług opiekuńczych, czy animacyjnych. Trend związany ze zdrową żywnością daje też możliwości dla rozwoju małego przetwórstwa lokalnego.

W związku z takimi wynikami diagnozy, zdecydowaliśmy, że w ramach LSR nie będziemy dofinansowywać „handlu”, ale stawiamy na usługi i produkcję, które w szczególności wykażą innowacyjność w swojej działalności.

Z diagnozy w obszarze przedsiębiorczości wynika również duża potrzeba stworzenia instytucji wspierających lokalny biznes, między innymi po to aby wspomagały przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Dodatkowo, w związku z brakiem współpracy pomiędzy przedsiębiorcami konieczny wydaje się wsparcie w tworzeniu różnego rodzaju partnerstw sektorowych.

Opis rynku pracy

Stopa bezrobocia na terenie LGD wynosi ponad 20 % i jest dwukrotnie większa niż średnia w kraju. Ilość osób bezrobotnych to 6 589 osób, struktura bezrobocia wskazuje na osoby w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy a generują ją przede wszystkim:

- Czas pozostawania bez pracy – bezrobotni zarejestrowani pow. 12 miesięcy;

- Wiek – bezrobotni w wieku 25 – 34 lata i 50 +

- Wykształcenie – bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym i gimnazjalnym;

- Staż pracy ogółem – bezrobotni ze stażem pracy od 1 roku do 5 lat.

- Płeć – bezrobotne kobiety

- Miejsce zamieszkania – bezrobotni zamieszkali na wsi

Mnogość stosowanych narzędzi aktywizacji osób bezrobotnych przynosi rezultaty, jednak wciąż zbyt duży odsetek osób wraca na „bezrobocie”. Z najnowszych danych PUP wynika, że w I kwartale 2015 r. wpłynęło ok. 1000 ofert pracy, z których zdecydowana większość oferuje zatrudnienie przy minimalnej stawce wynagrodzenia.

Przedstawienie działalności sektora społecznego, w tym rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Wciąż wzrasta ilość rejestrowanych organizacji pozarządowych na obszarze LGD, w szczególności tych wspierających rozwój małych miejscowości. Mamy też pierwsze budżety obywatelskie na naszym terenie, które pokazały zainteresowanie mieszkańców, odnotowane dużą ilością złożonych projektów.

Niestety, ekonomia społeczna jest wciąż zagadnieniem nowym, na naszym obszarze istnieje zaledwie 7 takich podmiotów.

Wskazanie problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz skali tych zjawisk

Wdrażając LSR skupimy się na pomocy osobom w trudnej sytuacji na rynku pracy i zagrożonych ubóstwem materialnym. Tym samym nie wykluczamy z pomocy nikogo, kto tylko zechce z niej skorzystać a my będziemy mogli mu pomóc.

Wykazanie wewnętrznej spójności obszaru LSR

Obszar LGD charakteryzuje się wspólnymi cechami ukształtowania terenu, wspólnymi walorami przyrodniczymi i zbieżnymi celami działalności tj. ochroną środowiska przyrodniczego, rozwojem i modernizacją funkcji rekreacyjno-turystycznej i leczniczo-uzdrowiskowej. Do dodatkowych czynników łączących fizycznie obszary na terenie powiatu należy zaliczyć stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną.

Obszar LGD Kłodzka Wstęga Sudetów, objęty Lokalną Strategią Rozwoju, jest spójny przestrzennie, przyrodniczo, historycznie i kulturowo oraz społecznie i gospodarczo.

a) spójność lokalnych zasobów z uwarunkowaniami przestrzennymi

Lokalna Grupa Działania obejmuje 2 gminy wiejskie, 6 miejsko-wiejskich i 3 gminy miejskie, położone w południowej części województwa dolnośląskiego. Obszar LGD jest spójny przestrzennie i znajduje się w jednym obrysie. Wszystkie gminy, które zostaną objęte LSR są partnerami LGD Kłodzka Wstęga Sudetów. Przez obszar LGD przebiega międzynarodowa droga nr 8, obszar połączony jest wystarczająca siecią dróg łączących go we wszystkich kierunkach.

b) spójność lokalnych zasobów z uwarunkowaniami geograficznymi i przyrodniczymi

Obszar, który zostanie objęty LSR wyróżnia się na tle województwa ponadprzeciętnymi walorami przyrodniczymi i geograficznymi. Bogactwo flory i fauny, walory krajobrazowe, w tym pasma górskie, rozległe tereny leśne stanowią mało jeszcze odkryte wartości poznawcze. Występujące obszary prawnie chronione zajmują sporą powierzchnię obszaru LGD, lesistość jest wyższa od średniej dla kraju. Lasy, obok bogactwa flory i fauny, bogate są w grzyby, jagody, maliny i zwierzynę łowną. Podstawowym elementem łączącym obszar LGD jest wciąż jeszcze czyste środowisko naturalne i liczne pasma górskie stanowiące same w sobie znakomite warunki do uprawiania turystyki wędrówkowej, rowerowej i konnej.

c) spójność lokalnych zasobów z uwarunkowaniami historycznymi i kulturowymi

Struktura terytorialna obszaru kształtowała się na przestrzeni wieków od Korony Czeskiej przez Austro-Węgry, Prusy, Niemcy aż po II wojnie światowej ostatecznie obszar przynależy do państwa polskiego. Teren zasiedlony został przez osadników z różnych stron stanowiąc swoistą mozaikę kulturową. Struktura etnograficzna obszaru przejawia się przede wszystkim w zróżnicowaniu zwyczajów i tradycji. Kreują się nowe tradycje mieszkańców. Wśród zachowanych zabytków kulturowych zwraca uwagę ich różnorodność oraz liczba, ale również ich zły stan techniczny.

d) spójność lokalnych zasobów z uwarunkowaniami gospodarczymi

Dominującą formę gospodarki na obszarze, który obejmie LSR jest handel, rolnictwo występuje na obszarze kotliny kłodzkiej, jednak większość terenu LGD należy do obszarów o niekorzystnych górskich warunkach gospodarowania. Dlatego też ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego ma rozwój turystyki, w tym usług, rozwój przetwórstwa i ciągle niszowej produkcji ekologicznej żywności. Należy wspomnieć także o rozwoju sektora rybnego, w tym hodowli pstrąga.

e) spójność lokalnych zasobów z uwarunkowaniami społecznymi

Społeczność obszaru cechuje pogłębiająca się integracja wewnętrzna oraz wzrastająca aktywność społeczna. Objawia się to wspólnym działaniem na rzecz poprawy jakości życia w miejscowościach wiejskich, wspólną pracą na rzecz poprawy estetyki wsi. Znacząco wzrasta zainteresowanie możliwościami dywersyfikacji produkcji rolnej i własną przedsiębiorczością, o czym świadczyć może liczba osób uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez LGD w poprzednim okresie programowania w tym zakresie. Należy podkreślić iż aktywność społeczna jest często ograniczona brakiem środków finansowych na rozwój w budżetach gmin, co skutkowało tym, że Plany Odnowy Miejscowości realizowane były w pierwszej kolejności we wsiach największych, a wsie małe, położone peryferyjnie względem miejscowości gminnych miały utrudniony dostęp do funduszy zewnętrznych.

Spójność obszaru LGD wynika też z ukształtowania sieci osadniczej dostosowanej do ukształtowania terenu: człowiek zasiedla doliny i kotliny, dostosowując się do warunków naturalnych. Stąd nietypowa spójność - polega ona na rozproszeniu wsi po rzeźbie gór, na różnej skali i na różnym charakterze zabudowy i na mikroklimacie społecznym.

Wykazanie przestrzennej spójności obszaru, konieczne w odniesieniu do terenu mało wyrazistego, wobec Ziemi Kłodzkiej - nie wymaga uzasadnienia w kontekście informacji zawartych w LSR. Człowiek działa na tym terenie na tyle, na ile teren mu na to „pozwala” – czynnik geograficzno-przyrodniczy jest dominującym i najsilniejszym wyróżnikiem obszaru planowanego objęciem LSR. Przewrotnie spójność obszaru LGD przejawia się w jednorodności problemów, wynikających jednak z olbrzymiej różnorodności poszczególnych tzn. społecznych, historyczno-kulturowych, przestrzennych uwarunkowań.