Pracownicy biura LGD Kłodzka Wstęga Sudetów prowadzą konsultacje dla Wnioskodawców a także:

  • Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców,
  • Szkolenia i Doradztwo dla potencjalnych wnioskodawców z wypełniania dokumentów aplikacyjnych.

Zakres usług doradczych obejmuje:

  • Doradztwo w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w Mikro i Małych Przedsiębiorstwach,
  • Przygotowanie, analizę dokumentacji aplikacyjnej poprzez podniesienie wśród beneficjentów umiejętności planowania i realizacji projektów oraz przekazanie wskazówek dotyczących identyfikacji źródeł oraz przygotowania, optymalizacji i realizacji projektów,
  • Doradztwo we wdrożeniu Innowacji - zakres usługi obejmować będzie analizę potrzeb przedsiębiorcy i jego możliwości rozwoju w zakresie innowacji, a także pomoc w procesie wdrażania rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane podczas analizy,
  • Doradztwo we wdrożeniu innowacji służącej rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa,
  • Doradztwo dotyczące dofinansowania inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).
  • Doradztwo dotyczące opracowania strategii CSR przedsiębiorstwa oraz systemu raportowania CSR, w szczególności w zakresie:

Ochrona środowiska naturalnego:

Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne (ograniczenie zużycia papieru, energii elektrycznej, segregacja i zmniejszenie ilości odpadów, wprowadzanie prośrodowiskowych rozwiązań w procesie produkcyjnym, wzrost świadomości proekologicznej pracowników i kooperantów).

Relacje z personelem przedsiębiorstwa:

Poprawa komunikacji wewnątrz organizacji (poprzez nowy system informatyczny, dostępny dla pracowników), optymalizacja wykorzystania zasobów poprzez wprowadzenie nowego systemu harmonogramowania pracy, badanie postaw i opinii na temat pracy wśród personelu firmy oraz audyt systemu wynagrodzeń, przyczyniające się do wzrostu satysfakcji pracowników.

Zaangażowanie społeczne:

Posiadanie strategii CSR i systemu raportowania, w których zostaną zdefiniowane najistotniejsze elementy współpracy i oddziaływania we wzajemnych relacjach spółki z interesariuszami (zgodnie z opracowaną mapą interesariuszy), wzrost efektywności i zakresu działań, realizowanych w ramach zaangażowania społecznego, nawiązanie nowych relacji i form dialogu z interesariuszami, prowadzonych w ramach działań przewidzianych w projekcie, wzrost konkurencyjności i poprawa wizerunku firmy, jako organizacji posiadającej wdrożoną strategię CSR i aktywnie działającej w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Realizacja inwestycji obejmujących zakres usług doradczych jest dodatkowo punktowane przy ocenie i wyborze wniosku.