Podejmowanie działalności gospodarczej to program adresowany do pomysłodawców, którzy chcą rozwijać swój biznes na obszarze LGD Kłodzka Wstęga Sudetów. Celem programu jest pomoc w budowie innowacyjnego produktu lub usługi oraz opracowaniu skalowalnego modelu biznesowego. Uczestnikom programu zapewniamy miejsce do pracy, szkolenia i bezpłatne doradztwo. Wyposażamy ich w umiejętności z zakresu tworzenia prezentacji i wystąpień publicznych. W programie zapewniamy Coachów, którzy doradzą jak zbudować zespół, opracować strategię rozwoju i zrealizować zaplanowane cele.

Preferowane przedsięwzięcia
Do uczestnictwa w programie zapraszamy pomysłodawców - autorów innowacyjnych rozwiązań znajdujących zastosowanie w życiu codziennym lub praktyce gospodarczej w ramach preferencyjnych branż:

 • Turystyka (świadczenia usług turystycznych, rekreacyjnych lub innych związanych z ofertą usług czasu wolnego w tym wypożyczalnie sprzętu turystycznego i rekreacyjnego, biura aktywnej turystyki i rekreacji, geocaching, mała gastronomia, działalności typu wellness, SPA, wykorzystanie wód mineralnych i leczniczych, w tym termalnych w lecznictwie i profilaktyce schorzeń, organizacja programów prozdrowotnych, itp. wraz z niezbędnym podnoszeniem kompetencji,
 • Wykorzystania produktów lokalnych (w tym produktów spożywczych, kulinarnych, drobnego rzemiosła, rękodzieła, działalności artystycznej, itp.) bądź świadczenia usług (wykorzystujących produkty lokalne) wraz z niezbędnym podnoszeniem kompetencji,
 • Usług społecznych, w tym prozdrowotnych oraz innych usług odpowiadających na przemiany struktury społecznej obszaru LGD KWS wraz z niezbędnym podnoszeniem kompetencji. 

Ścieżka doradztwa to proces składający się z dwóch etapów:

Etap I preselekcja pomysłów biznesowych

Etap II praca nad biznesplanem pomysłodawcy

Kryteria wyboru pomysłów to potencjał rynkowy,uzasadnienie ekonomiczne inwestycji oraz możliwość przekształcenia pomysłów w rentowne produkty/usługi. Preselekcji pomysłów dokonują Doradcy posiadający doświadczenie w ocenie innowacyjnych biznesów. Dla każdego wybranego pomysłu zostanie opracowany indywidualny, trwający maksymalnie 3 miesiące program preselekcji, którego celem będzie ostateczne przygotowanie zweryfikowanego rynkowo, rentownego i skalowalnego modelu biznesowego. Po zakończeniu programu preselekcji firmy mają szansę otrzymania bezzwrotnej dotacji na wejście na rynek.

Opis Preselekcji:
Etap ma na celu wsparcie rozwoju Pomysłu biznesowego od chwili zgłoszenia do czasu opracowania Modelu biznesowego. Etap obejmuje etap prac nad rozwojem pomysłu i może trwać maksymalnie 3 miesiące, pod warunkiem realizowania ustalonych „kamieni milowych” określonych w ramach programu preselekcji.

Nabór pomysłów:  
1. Pomysłodawcą może być pojedyncza osoba fizyczna.
2. W naborze nie mogą być przedstawiane pomysły, które są już przedmiotem działalności gospodarczej pomysłodawców.
3. Celem procesu naboru pomysłów jest zgromadzenie ich dużej liczby. Dlatego też ważne jest, aby nabór miał charakter jak najbardziej dostępny oraz powszechny dla zgłaszających pomysły i otwarty był na wszelkie koncepcje, które mają innowacyjne zastosowanie w technologiach z określonych branż.
4. Prowadzenie naboru pomysłów wśród potencjalnych przedsiębiorców odbywa się w trybie ciągłym.
5. Nabór pomysłów prowadzony jest według następującego scenariusza:
Obligatoryjnie – Pomysłodawcy ubiegają się o udział w programie za pośrednictwem strony internetowej z internetowego systemu aplikacji, poprzez wypełnienie kwestionariusza, podając przy tym niezbędne informacje dotyczące swojego pomysłu, w tym na jakim etapie rozwoju się znajduje, wraz z uzasadnieniem jego innowacyjnego charakteru.  
 Pomysłodawca, który chciałby uzyskać wsparcie powinien wypełnić formularz, w którym opisze swój pomysł oraz uzasadni jego innowacyjny charakter. Kwestionariusz ten stanowi źródło informacji w odniesieniu do poniższych pytań i zagadnień: 
1.    Wizja produktu

 • Co tak naprawdę chcesz zmienić?
 • Jaki problem chcesz rozwiązać?
 • Wyjaśnij ogólny cel produktu.
 • Przedstaw główne źródła przychodów.

2.    Cechy produktu

 • Do jakiej konkretnej niszy rynkowej lub konkretnego segmentu klientów kierowany jest Twój produkt?  
 • W jaki sposób Twój produkt rozwiązuje problemy lub zaspokaja potrzeby potencjalnych klientów?
 • Czy Twój produkt rozwiązuje problem lub zaspokaja potrzebę w nowy, inny, szybszy lub tańszy sposób?

3.    Zasoby

 • Przedstaw orientacyjny koszt potrzebny do realizacji Twojego pomysłu?
 • Przedstaw swój zespół (skład, kompetencje, doświadczenie) / swoje kompetencje przydatne do pracy nad rozwojem pomysłu.
 • Jakich zasobów (wiedza, osobowe, usługowe, materialne) potrzebujesz do realizacji swojego pomysłu?   

Aby ograniczyć do minimum ryzyko „przejęcia pomysłu przez osoby trzecie” dopuszczalna jest prezentacja pomysłu w ogólnym zarysie bez podawania kluczowych informacji. W przypadku innowacyjnych pomysłów ryzyko takie wydaje się być jednak minimalne, bowiem nawet przy podobnych pomysłach ich wdrożenie może okazać się całkowicie odmienne z punktu widzenia rynkowego.  


Dodatkowo Formularz zawiera:

 • Dane osobowe pomysłodawcy,
 • Oświadczenie pomysłodawcy, że w chwili składania formularzu zgłoszony pomysł nie jest przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez LGD Kłodzka Wstęga Sudetów, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Stopień nowości produktu/usługi rozpatrywany będzie w kategorii:

 • Produktu/usługi nowego/ej na rynku lokalnym, tworzącego zupełnie nowy rynek;
 • Nowego produktu (nowej linii produktu), pozwalającego na wejście po raz pierwszy na istniejący już rynek;  
 • Produktu/usługi dodatkowego/ej, uzupełniającego dotychczasowe produkty/usługi;
 • Udoskonalenia dotychczasowego produktu, o udoskonalonym działaniu lub większej wartości postrzeganej, wchodzącego na miejsce istniejących produktów;
 • Produktu/usługi redukującego/ej koszty, spełniającego dotychczasowe funkcje przy niższych kosztach.

Ponadto prezentowane pomysły muszą być ocenione pod kątem:

 • niezbędności – czy jest to coś, czego chcą klienci?
 • opłacalności – czy są gotowi za to zapłacić? Jeśli nie, to kto za to zapłaci?
 • wykonalności – czy problem da się rozwiązać?

 
Prace nad rozwojem pomysłu:

 • Szkolenia i Doradztwo skierowane na fazę wczesnego rozwoju pomysłu
 • Identyfikacja pomysłów opartych na rozwiązaniach innowacyjnych
 • Weryfikacja potencjału rynkowego, przygotowania i realizacji do inwestycji

Prace nad rozwojem pomysłu prowadzone są na podstawie indywidualnego programu przygotowanego dla każdego Pomysłodawcy. Program składa się z usług szkoleniowych i doradczych, dobranych do indywidualnych potrzeb każdego Pomysłodawcy.  
Etap prac nad rozwojem pomysłu obejmuje niezbędne działania mające na celu rozwój pomysłu tak, by mógł on być ostatecznie przygotowany w formie innowacyjnego produktu/usługi w postaci zweryfikowanego rynkowo MVP i przygotowanie na jego podstawie rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego zwiększającego szanse na rynkowy sukces. W związku z tym prace nad rozwojem pomysłu uwzględnią wykorzystanie metodologii:
a) Customer Development,  
b) Lean Startup (bądź jego pochodne np. Running Lean),  
c) Design Thinking.

Okres pracy nad rozwojem pomysłu w celu przygotowania produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności (MVP) może wynieść maksymalnie do 3 miesięcy. Długość tego etapu powinna wynikać z zaplanowanych do wykonania i uzgodnionych z opiekunem startupu zadań i czynności, służących przygotowaniu innowacyjnego produktu, możliwego do wprowadzenia na rynek. Okres inkubacji liczony jest od momentu zawarcia Kontraktu między LGD Kłodzka Wstęga Sudetów i Pomysłodawcą.  Świadczone w ramach programu usługi muszą doprowadzić do opracowania zweryfikowanego modelu biznesowego dla wspieranego pomysłu.


Usługi związane z pracami nad rozwojem pomysłu świadczone są w oparciu o Kontrakt, podpisany pomiędzy LGD Kłodzka Wstęga Sudetów a Pomysłodawcą.  

Kontrakt określa w szczególności:
a) oznaczenie stron, których kontrakt ta dotyczy;
b) oznaczenie zakresu usług, jakie zostaną wykonane w ramach kontraktu;
c) oznaczenie rodzajów działalności gospodarczych wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy;
d) określenie warunków i okresu współpracy stron;  
e) zobowiązania i odpowiedzialność stron kontraktu;
f)  zobowiązanie stron do zachowania poufności;
g) zasady korzystania z dóbr udostępnionych Pomysłodawcy przez LGD Kłodzka Wstęga Sudetów;
h) oświadczenie o braku powiązań w rozumieniu ustawy o realizacji RLKS pomiędzy Pomysłodawcą a LGD Kłodzka Wstęga Sudetów świadczącą temu Pomysłodawcy usługi w ramach indywidualnego wsparcia rozwoju innowacyjnego pomysłu biznesowego;
i) oświadczenie Pomysłodawcy o posiadaniu wyłącznych praw do zgłoszonego przez niego innowacyjnego pomysłu biznesowego oraz uprawnieniu do rozporządzania nim we własnym imieniu pełnią praw;
j) oświadczenie Pomysłodawcy, że innowacyjny pomysł biznesowy jest wolny od wszelkich obciążeń prawnych, zabezpieczenia lub jakiegokolwiek roszczenia podmiotu trzeciego;
k) oświadczenie Pomysłodawcy, że innowacyjny pomysł biznesowy nie jest przedmiotem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej pomysłodawcy;  
l)  wskazanie możliwości złożenia przez Pomysłodawcę wniosku o dofinansowanie projektu w maksymalnej kwocie 100 000,00 zł w ramach działania 19.2 PROW pod warunkiem uzyskania pozytywnej pisemnej rekomendacji Beneficjenta w tym zakresie, obowiązującej w terminie do 3 miesięcy od daty jej wydania;
m) zasady rozwiązania kontraktu.  

Nad sprawnym przebiegiem prac nad rozwojem pomysłu czuwać będą opiekunowie startupów - Doradcy. Do ich zadań należy w szczególności:
a) przygotowanie szczegółowego programu inkubacji dla danego Pomysłodawcy;
b) zapewnienie wszelkich usług świadczonych na rzecz przedsiębiorstwa typu startup, w zależności od indywidualnych potrzeb Pomysłodawcy pracującego nad rozwojem pomysłu;
c) dokonywanie oceny postępu prac nad rozwijaniem pomysłu, według przyjętych list kontrolnych („kamieni milowych”);
d) sporządzenie końcowego raportu z prac, będącego jednocześnie elementem dokumentacji składanej na etapie wnioskowania o sfinansowanie przedsiębiorstwa typu startup związanego z wejściem na rynek z przygotowanym produktem/usługą;

Opiekun startupu - Doradca oraz przedsiębiorstwa typu startup muszą przez cały czas mieć pewność, że rozwijany pomysł pozostaje zasadny biznesowo. tj. czy inwestowanie w pomysł w dalszym ciągu jest opłacalne. W trakcie prac nad rozwojem pomysłu konieczne jest ustanowienie mechanizmów monitorowania i porównywania faktycznych osiągnięć z planowanymi (np. poprzez ustanowienie „kamieni milowych”), których wyniki będą warunkować dalszą możliwość wsparcia przedsiębiorstwa typu startup ze środków PROW.  

Formularz zgłoszeniowy

Po zakończeniu Etapu I, Pomysłodawca otrzyma wsparcie doradcze dotyczące opracowania Biznesplanu planowanej działalności oraz wskazanie możliwości złożenia przez Pomysłodawcę wniosku o dofinansowanie projektu w maksymalnej kwocie do 100 000,00 zł w ramach działania 19.2 PROW, pod warunkiem uzyskania pozytywnej pisemnej rekomendacji w tym zakresie, obowiązującej w terminie do 3 miesięcy od daty jej wydania.