I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz


Informacja monitorująca + instrukcja (pobierz plik)

Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz


Informacja monitorująca + instrukcja (pobierz plik)

Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

 

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie zadań grantowych (DLA GRANTOBIORCÓW)

Załącznik nr 6 Wniosek o rozliczenie grantu

Załącznik nr 7 Sprawozdanie z realizacji grantu

Załącznik nr 8 Sprawozdanie z utrzymania trwałości zadania grantowego

 

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 obowiązująca od dnia 1 września 2017 r.

 Pobierz plik: pdf Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Rozmiar : 13.08MB

 Pobierz plik: rar Załączniki do księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Rozmiar : 11.15MB

 Pobierz plik: rar Logo PROW 2014-2020 (kolor)

Rozmiar : 0.42MB

 Pobierz plik: rar Logo PROW 2014-2020 (mono)

Rozmiar : 0.4MB

 Pobierz plik: rar Logo PROW 2014-2020 (achromatyczne)

Rozmiar : 0.36MB

 Pobierz plik: rar LOGOTYP KSOW

Rozmiar : 0.22MB

 Pobierz plik: rar LOGOTYP LEADER (.rar 68,05 kB)

Rozmiar : 0.06MB

 Pobierz plik: rar LOGOTYP SIR

Rozmiar : 1.08MB

 Pobierz plik: rar Symbol UE (JPG)

Rozmiar : 0.07MB

 Pobierz plik: rar Symbol UE (EPS)

Rozmiar : 0.11MB

Pobierz plik: Logo Grantobranie (kolor)

 

Zasady wizualizacji i logo Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania

Zasady wizualizacji - logotypy KWS

Logo KWS (kolor)

Logo KWS (czarno-białe)

UWAGA – INDYWIDUALNA INTERPRETACJA PRAWA PODATKOWEGO

Szanowni Beneficjenci – w przypadku kiedy przyznana Wam pomoc ze środków unijnych ma formę REFUNDACJI poniesionych kosztów i podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym w Waszym projekcie – niezbędnym będzie pozyskanie z Krajowej Izby Podatkowej – INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO.

KONKURENCYJNY TRYB WYBORU OFERT - OBOWIĄZEK WNIOSKODAWCÓW DZIAŁANIA "ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW"

Portal dostępny jest pod adresem: www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Rozporządzenie wykonawcze dla trybu konkurencyjnego wyboru ofert

Pismo z MRiRW z dnia 13.02.2018 r. informujące o wprowadzonych zmianach

Przygotowany przez nas PORADNIK, ze wzorami dokumentów przydatnych przy zamieszczaniu zapytania na portalu:

Przygotowany przez ARiMR Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Wskazane poniżej załączniki mają charakter poglądowy w zakresie informacji jakie powinny zawierać. Natomiast nie ma obowiązku, aby dokumenty dotyczące Zasad konkurencyjności były składane na tych wzorach.

UWAGA: Zmiany w przepisach dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Dnia 10 stycznia 2018 r. Sejm RP uchwalił, a 1 lutego 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, w związku z tym uległy zmianie przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Na naszej stronie www.kws.org.pl w zakładce “rozliczenie wniosku” uaktualniony został przewodnik oraz wklejono pismo z MRiRW z dnia 13.02.2018 r. informujące o wprowadzonych zmianach. Zapraszamy do lektury.

Zaświadczenie o zgłoszeniu i okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym - załącznik do II wniosku o płatność (dotyczy osób uruchamiających działalność gospodarczą)

Wzór drugostronnego opisu faktur lub dokumentów równoważnej wartości dowodowej w ramach rozliczenia premii - przydatne przy sporządzaniu II wniosku o płatność (dotyczy osób uruchamiających działalność gospodarczą)