Najważniejsze zobowiązania Beneficjenta w ramach realizacji operacji:

1) Zapewnienie trwałości operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta

2) Gromadzenie i przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej

3) Spełnianie warunków określonych w § 3 rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. (tzn. że jest uprawnionym podmiotem ubiegającym się o pomoc do dnia złożenia wniosku o płatność końcową)

4) Osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie

5) Zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji – w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 tys. zł netto

6) Warunki i sposoby pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on zobowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa oraz warunków i sposobu pozyskiwania przez LGD od beneficjenta danych dot. realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR

7) Uwzględnienie wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości albo wykorzystaniem do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego

8) Informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie przepisami opisanymi w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020 w trakcie realizacji operacji , czyli w okresie od dnia podpisania umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową

9) Dokonywanie zmian w umowie

Wniosek o płatność beneficjent składa w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.

Beneficjent ma możliwość uzupełnienia braków we wniosku o płatność 2x14 dni.

Wypłata środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.

Zasada konkurencyjności wydatków :

1.W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy przygotować zapytanie ofertowe, które będzie zawierać następujące elementy:

a) opis przedmiotu zamówienia

b) warunki udziału w postępowaniu

c) kryteria oceny oferty

d) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

e) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien wynosić nie mniej niż 7 dni kalendarzowych w przypadku dostaw i usług, a 14 dni kalendarzowych w przypadku robót budowlanych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego

f) warunki wykluczenia, czyli zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo

g) termin realizacji zamówienia