Realizacja operacji obejmuje Beneficjenta do następujących działań:

1) wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z biznesplanem i rozpoczęcie realizacji biznesplanu przed złożeniem wniosku o płatność pierwszej transzy,

2) poniesienie kosztów niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych określonych w biznesplanie w wysokości co najmniej 90% kwoty przyznanej pomocy;

3) osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy;

4) zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia oraz wykorzystanie zrealizowanego zakresu rzeczowego operacji do prowadzenia działalności, której służyła realizacja operacji lub której prowadzenie stanowiło warunek przyznania pomocy - nie później niż do ostatniego uzupełnienia wniosku o płatność.

 SANKCJA ZA NIESPEŁNIENIE ZAPISU UMOWY następuje odmowa wypłaty pomocy, a w przypadku gdy część pomocy została wcześniej wypłacona - również zwrot dotychczas wypłaconych kwot pomocy – zwrot 100% dotacji

6) zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności, do dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy

7) osiągnięcie celu operacji oraz wskaźników jego realizacji określonych w umowie nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy oraz przedstawienia wraz z tym wnioskiem dokumentów potwierdzających osiągnięcie celów i wskaźników realizacji operacji

8) dokumentowania zrealizowania operacji oraz przechowywania całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy

SANKCJA ZA NIESPEŁNIENIE ZAPISU: zwrotowi podlega kwota pomocy w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie spełniono wymogu, z tym, że nie więcej niż 3% wypłaconej kwoty pomocy

9) realizacji operacji dedykowanej w LSR osobom z grup(y) defaworyzowanych(ej)1) – określonych w umowie

10) uzyskanie opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją operacji – jeśli wymagane są odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy;

11) niefinansowania kosztów operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy

SANKCJA ZA NIESPEŁNIENIE ZAPISU: zwrot całości dotacji;

12) zrealizowania operacji i złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy, z zachowaniem terminów wskazanych w umowie;

13) niezwłocznego informowania Zarządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej, mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych w Programie

14) przekazywania i udostępniania Zarządowi Województwa, LGD oraz innym uprawnionym podmiotom danych związanych z operacją, w terminie wynikającym z wezwania do przekazania tych danych w okresie 2 lat od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy

SANKCJA ZA NIESPEŁNIENIE ZAPISU UMOWY: zwrotowi podlega 0,5% wypłaconej kwoty pomocy,

15) w okresie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat liczony od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy:

a)umożliwienia przedstawicielom Zarządu Województwa i Agencji dokonywania kontroli i wizyt w miejscu realizacji operacji

SANKCJA ZA NIESPEŁNIENIE ZAPISU UMOWY: wniosek o płatność podlega odrzuceniu i w konsekwencji następuje odmowa wypłaty pomocy, a w przypadku gdy część pomocy została wcześniej wypłacona - również zwrot dotychczas wypłaconych kwot pomocy;

b) umożliwienia przedstawicielom Zarządu Województwa, Agencji, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, organów kontroli skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonywania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji operacji lub audytów i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta

15) w okresie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat liczony od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy:

c) obecności i uczestnictwa osobistego albo osoby upoważnionej przez Beneficjenta albo osoby reprezentującej Beneficjenta będącego osobą prawną lub spółką osobową w trakcie wizyt i kontroli w terminie wyznaczonym przez upoważnione podmioty,

d) udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji Programu

SANKCJA ZA NIESPEŁNIENIE ZAPISU UMOWY: w okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega 0,5% wypłaconej kwoty pomocy,

16) Prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją

17) Przedstawienie wraz z wnioskiem o płatność drugiej transzy pomocy dokumentów potwierdzających osiągnięcie założonego celu oraz wskaźników określonych oraz sprawozdania z realizacji biznesplanu

18) Osiągnięcia celów oraz wskaźników najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy

19) Informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z Księgą Wizualizacji

20) niezwłocznego poinformowania ZW o prawomocnym orzeczeniu sądu o zakazie dostępu do środków publicznych

21) niezwłocznego informowania ZW o otrzymanej pomocy de minimis, do której mają zastosowanie przepisy wymienione w umowie o dofinansowanie

22) nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych w połączeniu z modernizacją budynków lub budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc, oraz ich wykorzystywania w sposób zgodny z przeznaczeniem i celami operacji, z wyłączeniem stosowania czasowego przenoszenia własności na zabezpieczenie wierzytelności jako formy zabezpieczeń kredytów/pożyczek udzielanych na realizację operacji,

SANKCJA ZA NIESPEŁNIENIE ZAPISÓW UMOWY: kwoty nienależnie wypłacone odzyskiwane są w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie spełniono wymagań w trakcie realizacji operacji oraz w okresie 2 lat od dnia wypłaty płatności końcowej