Realizacja operacji obliguje Beneficjenta do następujących działań:

1) wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z biznesplanem i rozpoczęcie realizacji biznesplanu przed złożeniem wniosku o płatność pierwszej transzy,

2) poniesienie kosztów niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych określonych w biznesplanie w wysokości co najmniej 90% kwoty przyznanej pomocy;

3) osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy;

4) zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia oraz wykorzystanie zrealizowanego zakresu rzeczowego operacji do prowadzenia działalności, której służyła realizacja operacji lub której prowadzenie stanowiło warunek przyznania pomocy - nie później niż do ostatniego uzupełnienia wniosku o płatność.

5) podjęcie we własnym imieniu (najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy) i utrzymanie działalności gospodarczej do dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy pomocy– min. 1 etat średniorocznie i utrzymanie przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty drugiej transzy.