Grantobiorca prowadzi na potrzeby realizacji zadania wyodrębniony system rachunkowości umożliwiający identyfikację wszystkich zdarzeń finansowych związanych z realizacją zadania.

Wydatki w ramach realizacji zadania są kwalifikowalne, o ile łącznie spełniają następujące warunki:

a) są niezbędne dla realizacji zadania, a więc mają bezpośredni związek z celami realizowanego zadania,

b) są racjonalne i efektywne, tj. nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych,

c) zostały faktycznie poniesione,

d) dotyczą towarów lub usług wybranych w sposób przejrzysty i konkurencyjny,

e) odnoszą się do okresu kwalifikowalności wydatków i są poniesione w tym okresie,

f) będę udokumentowane (faktury, rachunki) oraz zgodne ze szczegółową specyfikacją zakupów,

g) będą zgodne z zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym zadania,

h) będą zgodne z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,

i) zostaną poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa o powierzenie grantu,

j) koszty kwalifikowalne podlegają finansowaniu w pełnej wysokości, jeżeli zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy.

Szczegółowe informacje na temat sposobu rozliczania wydatków poniesionych przez grantobiorców znajdują się w dokumencie poniżej:

Regulamin Programu grantowego