Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości 63,63 % . Istnieje możliwość wnioskowania o zaliczkę wyprzedzającą finansowanie.

Zaliczka/wyprzedzające finansowanie:

  1. Wnioskowana kwota zaliczki nie może przekroczyć 50% wnioskowanej kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dot. inwestycji
  • Zabezpieczenie zaliczki jest ustanawiane w wysokości odpowiadającej 100% kwoty zaliczki wynikającej z umowy o przyznaniu pomocy, do dnia rozliczenia zaliczki, w jednej albo kilku z następujących form:

a) poręczenia bankowego

b) gwarancji bankowej

c) gwarancji ubezpieczeniowej

d) weksla z poręczeniem wekslowym banku

2) Wnioskowana kwota wyprzedzającego finansowania nie może przekroczyć 36,37% wnioskowanej kwoty pomocy

  • Warunkiem wypłaty wyprzedzającego finansowania jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową