Wniosek o płatność składa się w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce samorządu województwa, z którym jest zawarta umowa. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.

Wniosek o płatność:  

 • jeżeli wniosek o płatność zawiera braki, zarząd województwa wzywa beneficjenta do ich usunięcia w ciągu 14 dni
 • jeżeli wniosek o płatność wciąż wymaga uzupełnienia – ponownie beneficjent ma 14 dni na ich uzupełnienie
 • jeżeli braki nie zostaną usunięte wniosek zostaje rozpatrzony w zakresie jakim został złożony

Wypłata środków finansowych następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność:

 • pierwsza transza 80% - 30 dni od dnia złożenia wniosku
 • druga transza 20% - 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o płatność

 Pierwszy wniosek o płatność - wnioskujemy o 80 % kwoty dofinansowania tj. 80% x 100 tys. zł = 80 tys. zł. lub 80%x 50 tys. zł.= 40  tys. zł Warunki:

 • podjęcie działalności gospodarczej, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego,
 • rozpoczęcie realizacji biznesplanu, np. podpisanie umowy dzierżawy, zlecenie stworzenia strony internetowej, zamówienie urządzeń, maszyn itp.
 • uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy

Po zakończeniu realizacji operacji (termin jest określony w umowie i nie może być dłuższy niż 2 lata od podpisania umowy) składamy drugi wniosek o płatność .

Warunki:

 • wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z biznesplanem
 • poniesienie kosztów w wysokości co najmniej 90% kwoty przyznanej pomocy
 • udokumentowanie zrealizowania operacji
 • zrealizowanie lub realizowanie zobowiązań określonych w umowie