Zwracamy Państwa szczególną uwagę na konieczność składania wniosków w 2 KOMPLETNYCH EGZEMPLARZACH co oznacza dwie wersje papierowe i dwie wersje elektroniczne. Proszę również pamiętać, że obie wersje muszą być tożsame. Z góry dziękujemy. 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

NR 1/2019 z dnia 11.03.2019 r.

Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania działające na terenie gmin: Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Lewin Kłodzki oraz gmina wiejska Kłodzko - informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez osoby fizyczne zamierzające uruchomić działalność gospodarczą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

1.       ZAKRES TEMATYCZNY NABORU WNIOSKÓW

Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu wdrażanego przez Lokalną Grupę Działania na rzecz nabywania nowych umiejętności i zatrudnienia „STARTUP na START”.


(w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.) - ROZPORZĄDZENIE

 

W celu weryfikacji zgodności złożonego wniosku z zakresem tematycznym naboru prosimy o formułowanie tytułu operacji w następujący sposób: 

„Uruchomienie działalności gospodarczej polegającej na …”

 

2.       TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

od godz. 8.00 dnia 15.04.2019 r. do godz. 16.00 dnia 29.04.2019 r.
(biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00)

 

3.       MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski składane są osobiście lub przez osobę upoważnioną notarialnie w biurze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania, pod adresem: Lutynia 24, 57-540 Lądek Zdrój.

Wypełniony wniosek należy złożyć w 2 kompletnych egzemplarzach co oznacza dwie wersje papierowe i dwie wersje elektroniczne, które są tożsame.

4.       KWOTA DOSTĘPNA W RAMACH OGŁOSZONEGO NABORU

Kwota całkowita dostępna w ramach ogłoszonego naboru to 1 300 000 zł.

5.       FORMA WSPARCIA

Wsparcie finansowe ma formę premii na uruchomienie działalności gospodarczej, wypłacanej w dwóch transzach 80 i 20 %.

6.       WYSOKOŚĆ PREMII I INTENSYWNOŚĆ POMOCY

Wysokość premii:

 • 100 tys. zł może otrzymać Wnioskodawca, który w ramach operacji zakłada firmę produkcyjno-usługową
 • 100 tys. zł może otrzymać Wnioskodawca, który zakłada firmę usługową i deklaruje utworzenie dodatkowego miejsca pracy1
 • 100 tys. zł może otrzymać Wnioskodawca, który zakłada firmę produkcyjną i deklaruje utworzenie dodatkowego miejsca pracy11
 • 50 tys. zł może otrzymać Wnioskodawca, który zakłada firmę usługową
 • 50 tys. zł może otrzymać Wnioskodawca, który zakłada firmę produkcyjną

Intensywność pomocy: 100%

7.       CZAS REALIZACJI OPERACJI

Operacja może być realizowana w nie więcej niż w 2 etapach, w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

8.       OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI WSPARCIA

Pomoc może zostać przyznana Wnioskodawcy, który złożył wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dotyczący realizacji operacji:

8a/zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju tj.:

- wniosek został złożony osobiście lub przez osobę upoważnioną notarialnie we wskazanym w pkt. 2 i 3 ogłoszenia terminie i miejscu

- operacja jest zgodna z zakresem tematycznym naboru wskazanym w pkt. 1 ogłoszenia

- operacja zakłada poprawną formę wsparcia zgodnie z pkt. 5 ogłoszenia

- prawidłowo określono wysokość premii zgodnie z pkt. 6 ogłoszenia - OŚWIADCZENIE

- prawidłowo określono czas realizacji operacji zgodnie z pkt.7 ogłoszenia

- wniosek jest zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w  Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 – KARTA WERYFIKACJI

- operacja jest zgodna z celami i wskaźnikami Lokalnej Strategii Rozwoju – KARTA WERYFIKACJI

8b/która, w wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie kryteriów merytorycznych-punktowych uzyskała co najmniej minimalną liczbę punktów tj. 80 – KRYTERIA

8c/dla której po zweryfikowaniu poprawności wnioskowanej kwoty wsparcia, ustalono ostateczną jej wysokość

8d/która zmieściła się w alokacji środków dostępnych w naborze (pkt.4 ogłoszenia)​2

 

9.       WYMAGANE DOKUMENTY potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów merytorycznych-punktowych wyboru operacji

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

9a. określone w sekcji IV. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH wniosku o przyznanie pomocy, które wg zapisów instrukcji wypełnienia wniosku są obowiązkowe dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i danej operacji planowanej do realizacji ze względu na jej specyfikę;

9b.dla KRYTERIUM nr 1 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – stosowne zaświadczenie z Urzędu Pracy o byciu osobą bezrobotną i/lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu zasiłku;

9c. dla KRYTERIUM nr 5 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku opisujący na czym będzie polegała inwestycja związana z ochroną środowiska i /lub na czym będą polegały działania edukacyjne związane z ochroną środowiska realizowane w ramach operacji

9d. dla KRYTERIUM nr 6 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku opisujący rodzaj planowanej działalności: związanej z obsługą ruchu turystycznego lub wytwarzaniem, przetwórstwem, sprzedażą produktów lokalnych  lub z usługami senioralnymi

9e. dla KRYTERIUM nr 7 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku opisujący  obszar problemowy zdiagnozowany w LSR,  na który ma wpływ realizowana operacja, podajemy również numeru strony w dokumencie strategii do którego się odnosimy i/lub dołączamy pisemne oświadczenie, że w przypadku planowanego w firmie dodatkowego zatrudnienia deklarujemy, że będzie to osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pacy, lub zagrożona ubóstwem materialnym

9f. dla KRYTERIUM nr 8 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku opisujący wartość dodaną, jaka ma zostać osiągnięta dzięki realizacji operacji, należy opisać sposób pomiaru jej osiągnięcia, określając w opisie wskaźnik produktu i rezultatu oraz czas w jakim zostanie osiągnięta

9h. dla KRYTERIUM nr 9 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – pisemne oświadczenie wraz z dokumentem poświadczającym o gotowości operacji do realizacji, przy uwzględnieniu, iż termin prawomocności będzie uznawany  na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy


9i. dla KRYTERIUM nr 10 - potwierdzeniem spełnienia tego kryterium będzie data oznaczona na Potwierdzeniu przyjęcia wniosku (dokument tworzony w biurze LGD w dniu przyjęcia wniosku). Punkty będą przyznawane wg poniżej rozpisanych dat:

a) 15 pkt. za złożenie wniosku do 5 dni od dnia trwania naboru wniosków, tj. od 15.04.2019 r. do 19.04.2019 r. włącznie
b) 10 pkt. za złożenie wniosku do 10 dni od dnia trwania naboru wniosków, tj. od 20.04.2019 r. do 24.04.2019 r. włącznie 

c) 0 pkt. za złożenie wniosku powyżej 10 dni od dnia trwania naboru wniosków, tj. od 25.04.2019 r. do 29.04.2019 r.

 UWAGA OGÓLNA DLA WSZYSTKICH KRYTERIÓW PUNKTOWYCH !

Proszę pamiętać, iż planowane przez Państwa firmę wdrożenia różnorakich rozwiązań, czy to w zakresie innowacji, ochronie środowiska, wartości dodanej, czy inne nie mogą być powielane i punktowane w więcej niż jednej kategorii punktowej. Oznacza to, iż nie otrzymają Państwo punktów za to samo w ramach np. dwóch różnych kryteriów.

 

10.   MIEJSCE UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz dokumenty związane z naborem udostępnione są w biurze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania oraz na stronie internetowej www.kws.org.pl w zakładce NABORY.

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w biurze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania: Lutynia 24; 57-540 Lądek Zdrój; lub telefonicznie pod nr 74 8148159

 

11.   PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI

Zakładane do osiągnięcia wskaźniki wykazano w Załączniku nr 11 do niniejszego ogłoszenia.

12. INFORMACJA DODATKOWA

Zgodnie z przepisami unijnymi, zakazane jest dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, w odniesieniu do których stwierdzono, że sztucznie stworzyli warunki wymagane do otrzymania premii, aby uzyskać korzyści sprzeczne z celami systemu wsparcia. Jeżeli taka sytuacja zostanie wykryta w trakcie weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność, beneficjent otrzyma odmowę przyznania/wypłaty pomocy.

Za sztuczne tworzenie warunków mogą być uznane sytuacje m.in.:

-ubieganie się o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej na podstawie tego samego kodu PKD, przez współmałżonków lub inne podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo

- dokonywanie zakupów od podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo

 

Ogłoszenie (.pdf)

Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wnioskodawcy dot. wysokości premii(.pdf)                                                       
 2. Załącznik nr 2 -Wzór formularza Wniosku o przyznanie pomocy(.excel)
 3. Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy
 4. Załącznik nr 4 – Wzór biznesplanu (.docx)                                                                                                       
 5. Załącznik nr 5 – Tabele pomocnicze do biznesplanu (.excel)
 6. Załącznik nr 6 – Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
 7. Załącznik nr 7 – Deklaracje i oświadczenia Wnioskodawcy(.docx)
 8. Załącznik nr 8 – Kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju
 9. Załącznik nr 9 -  Kryteria merytoryczne-punktowe wyboru operacji (.docx)                                                       
 10. Załącznik nr 10 - Procedura oceny i wyboru wniosków o udzielenie wsparcia
 11. Załącznik nr 11 – Zakładane do osiągnięcia wskaźniki
 12. Załącznik nr 12 – Lokalna Strategia Rozwoju
 13. Załącznik nr 13 – Regulamin organizacyjny Rady

 


​1 w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę utrzymane do dnia w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności drugiej transzy premii

 

 ​2 Wnioskodawcy, którzy nie zmieścili się w dostępnej alokacji środków a przeszli pozytywnie całość oceny operacji, zostają wpisani na listę rankingową, jako operacje wybrane nie mieszczące się w limicie środków wskazanych w naborze, co daje im status oczekujących na ewentualne zwolnienie środków przez Wnioskodawców mieszczących się w limicie i możliwość uzyskania wsparcia w późniejszym terminie