OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

NR 1/2018 z dnia 29 marca 2018 r.

Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania działające na terenie gmin: Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Lewin Kłodzki oraz gmina wiejska Kłodzko - informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU GRANTOWEGO

Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z zagospodarowaniem terenów w małą publiczną infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną 

W celu weryfikacji zgodności złożonego wniosku z zakresem tematycznym naboru prosimy o formułowanie tytułu zadania grantowego w następujący sposób:

„Budowa …………….………………., który/która* stanowi ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną/rekreacyjną* na terenie ……………………………”
*prosimy wybrać jedną z dwóch możliwości

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW, OBEJMUJĄ DWA ETAPY:

Etap I:  13.04.2018 r. – 14.05.2018 r. - przygotowanie,  zgłoszenie oraz analiza wstępnych propozycji zadań grantowych

Etap II: 15.05.2018 r. – 29.05.2018 r. - złożenie, ocena i wybór pełnych propozycji zadań grantowych do realizacji

(biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00)


MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski składane są osobiście lub przez osobę upoważnioną w biurze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania, pod adresem: Lutynia 24, 57-540 Lądek Zdrój.


Zarówno na ETAPIE I, jak i II składanie wniosku na zadanie grantowe będzie obejmowało dwie czynności:

a/ wypełnienie i przesłanie wniosku on-line przy użyciu generatora wniosków (formularz wniosku w wersji elektronicznej (Generator) zamieszczony będzie na stronie internetowej LGD w dniu rozpoczęcia naboru tj. 13.04.2018 r.

b/ wydrukowanie i złożenie wniosku podpisanego przez osoby upoważnione osobiście w biurze LGD (w 2 egzemplarzach)

Wnioski przygotowuje się on-line za pośrednictwem Generatora. Skuteczne złożenie wniosku polega na wysłaniu go drogą elektroniczną przez naciśnięcie klawisza „WYŚLIJ” w Generatorze Wniosków oraz dostarczeniu do biura LGD wniosku wydrukowanego z Generatora, podpisaniu go przez osoby upoważnione oraz dołączeniu wymaganych załączników w formacie PDF.
Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną. Wersja papierowa musi być trwale spięta, a ponumerowane załączniki muszą być wpięte do skoroszytu lub segregatora. Załączniki powinny być ułożone w kolejności wynikającej z „wykazu załączników” znajdującego się we wniosku.


PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO CELE I WSKAŹNIKI

Cel ogólny: Efektywne wsparcie dla lokalnych polityk na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczo-społecznego obszaru LGD, z uwzględnieniem działań innowacyjnych i  proekologicznych poprzez wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2023

Cel szczegółowy: Zwiększenie aktywności lokalnych organizacji pozarządowych na obszarze LSR w okresie 2016 - 2023

Wskaźnik: Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej


KWOTA DOSTĘPNA W RAMACH OGŁOSZENIA NA ZADANIA GRANTOWE 

300 000 zł


WYSOKOŚĆ KWOTY NA JEDNO ZADANIE GRANTOWE:

minimalnie 5 000 zł
maksymalnie 30 000 zł
dofinansowanie – 100 %


CZAS REALIZACJI ZADANIA GRANTOWEGO

- maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z organizatorem programu, czyli Stowarzyszeniem Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania


KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W RAMACH ZADANIA GRANTOWEGO

- od dnia podpisania umowy z organizatorem programu, czyli Stowarzyszeniem Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania
 

PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO ZADANIA

- dotyczą zagospodarowania obszaru LGD w małą publiczną infrastrukturę rekreacyjną/turystyczną.


OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI WSPARCIA

Pomoc może zostać przyznana Grantobiorcy, który obowiązkowo:

-wziął udział w I etapie programu grantowego, oraz przeszedł pozytywnie analizę wstępnej propozycji zadania grantowego,

i

- wziął udział w II etapie programu grantowego, otrzymał pozytywną ocenę Rady, tj. spełnił kryterium zgodności z LSR oraz otrzymał co najmniej 100 punktów; ponad to zmieścił się w dostępnej alokacji środków w naborze

W przypadku gdy dwa lub więcej wniosków otrzyma taką samą ilość punktów, o kolejności wniosków na liście rekomendowanych do udzielenia wsparcia, będzie decydowała data i godzina złożenia wniosku w LGD – wsparcie otrzyma Wniosek złożony wcześniej.


MIEJSCE UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z NABOREM

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz dokumenty związane z naborem udostępnione są w biurze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania oraz na stronie internetowej www.kws.org.pl w zakładce NABORY.

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w biurze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania: Lutynia 24; 57-540 Lądek Zdrój; lub telefonicznie pod nr 74 8148159


WYMAGANE DOKUMENTY – potwierdzające spełnienie kryteriów merytorycznych-punktowych wyboru operacji

dla KRYTERIUM nr 1 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – dokumenty potwierdzające realizacje przynajmniej jednego zadania dofinansowanego ze środków publicznych lub prywatnych, np. umowa;

dla KRYTERIUM nr 3a – dokument fakultatywny, załączany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – „deklarację współpracy” podpisana przez wszystkich sygnatariuszy zaangażowanych w przygotowanie i realizację zadania;

dla KRYTERIUM nr 3b – dokument fakultatywny, załączany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – Wnioskodawca powinien udokumentować przeprowadzenie konsultacji społecznych, w formie np. spotkań, badania ankietowego, innych, załączając listy obecności, wzór przeprowadzonej ankiety wraz z jej wynikami itp.

dla KRYTERIUM nr 3c – dokument fakultatywny, załączany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – Wnioskodawca powinien opisać, w jakim stopniu zadanie wykorzystuje zasoby lokalne

dla KRYTERIUM nr 3d – dokument fakultatywny, załączany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – Wnioskodawca winien opisać, w jaki sposób i w jakiej formie zamierza promować działalność organizatora programu grantowego czyli Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania

dla KRYTERIUM nr 5 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – oświadczenie osób niepełnosprawnych bądź korzystających z pomocy opieki społecznej potwierdzające zaangażowanie w realizację zadania grantowego.

dla KRYTERIUM nr 6 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku opisujący, na czym będzie polegała inwestycja związana z ochroną środowiska i /lub na czym będą polegały działania edukacyjne związane z ochroną środowiska realizowane w ramach operacji;

dla KRYTERIUM nr 7 – dokument fakultatywny składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku opisujący wartość dodaną, jaka ma zostać osiągnięta dzięki realizacji operacji; należy opisać sposób pomiaru jej osiągnięcia, określając w opisie wskaźnik produktu i rezultatu oraz czas w jakim zostanie osiągnięta.
 

tekst ogłoszenia o naborze.pdf
 

Załączniki do ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2018 z dnia 29 marca 2018 r.


Ogólne (do zapoznania się):

 1. Regulamin Programu Grantowego
 2. Procedura oceny i wyboru zadań grantowych
 3. Lokalna Strategia Rozwoju


dla etapu I (do wypełnienia przez Grantobiorcę)

 1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami (Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Grantowego)
 2. Karta oceny merytoryczno-punktowej zadania grantowego (Załącznik nr 4 do Regulaminu Programu Grantowego) wraz z uzasadnieniem Grantobiorcy do poszczególnych kryteriów
 3. Karta analizy wstępnej zadania grantowego (Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Grantowego)


dla etapu II (do wypełnienia przez Grantobiorcę)

 1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami (Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Grantowego)
 2. Karta weryfikacji wniosku o powierzenie grantu (Załącznik nr 3 do Regulaminu Programu Grantowego)
 3. Karta oceny merytoryczno-punktowej zadania grantowego (Załącznik nr 4 do Regulaminu Programu Grantowego)


dla rozliczenia zadania grantowego (do zapoznania się)

 1. Umowa o powierzenie grantu (Załącznik nr 5 do Regulaminu Programu Grantowego)
 2. Wniosek o rozliczenie zadania grantowego (Załącznik nr 6 do Regulaminu Programu Grantowego)
 3. Sprawozdanie z realizacji zadania grantowego (Załącznik nr 7 do Regulaminu Programu Grantowego)
 4. Sprawozdanie z utrzymania trwałości zadania grantowego (Załącznik nr 8 do Regulaminu Programu Grantowego)