Zwracamy Państwa szczególną uwagę na konieczność składania wniosków w 2 KOMPLETNYCH EGZEMPLARZACH co oznacza dwie wersje papierowe i dwie wersje elektroniczne. Proszę również pamiętać, że obie wersje muszą być tożsame. Z góry dziękujemy. 


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

NR 7/2018 z dnia 20.07.2018 r.

Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania działające na terenie gmin: Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Lewin Kłodzki oraz gmina wiejska Kłodzko - informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

1.    ZAKRES TEMATYCZNY NABORU WNIOSKÓW

Rozwój innowacyjnych usług doradczych, w tym szkolenia kadr i przygotowanie pakietów usług


(w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1 „wzmacnianie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”  - Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.) –ROZPORZĄDZENIE

2.    TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

od godz. 8.00 dnia 03.08.2018 r. do godz. 12.00 dnia 17.08.2018 r.
(biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00)

3.    MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski składane są osobiście lub przez osobę upoważnioną w biurze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania, pod adresem: Lutynia 24, 57-540 Lądek Zdrój.

Wypełniony wniosek należy złożyć w 2 kompletnych egzemplarzach tj. zawierających wersję papierową i elektroniczną wraz z załącznikami.

 

 

4.    KWOTA DOSTĘPNA W RAMACH OGŁOSZONEGO NABORU 47 500,00  zł

Środki dostępne w naborze powinny być przeznaczone w szczególności na:

- przeszkolenie przynajmniej 5 pracowników

- podpisanie 2 porozumień o współpracy w zakresie innowacji ( w tym jedno z wyższą uczelnią)

- wdrożenie 3 usług doradczych wspierających przedsiębiorców

Minimalna całkowita wartość operacji - 50 000 zł

 

5.    FORMA WSPARCIA

Wsparcie finansowe ma formę refundacji poniesionych kosztów.

6.    WYSOKOŚĆ I INTENSYWNOŚĆ POMOCY

Intensywność pomocy do 95 %

7.    CZAS REALIZACJI OPERACJI

Operacja może być realizowana w nie więcej niż w 2 etapach, w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

8.    OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI WSPARCIA

Pomoc może zostać przyznana Wnioskodawcy, który złożył wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dotyczący realizacji operacji:

8a/zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju tj.:

- wniosek został złożony we wskazanym w pkt. 2 i 3 ogłoszenia terminie i miejscu

- operacja jest zgodny z zakresem tematycznym naboru wskazanym w pkt. 1 ogłoszenia

- operacja zakłada poprawną formę wsparcia zgodnie z pkt. 5 ogłoszenia

- prawidłowo określono czas realizacji operacji zgodnie z pkt.7 ogłoszenia

- wniosek jest zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w  Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 – KARTA WERYFIKACJI

- operacja jest zgodna z celami i wskaźnikami Lokalnej Strategii Rozwoju – KARTA WERYFIKACJI

8b/która, w wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie kryteriów merytorycznych-punktowych uzyskała co najmniej minimalną liczbę punktów:  60 - KRYTERIA

8c/dla której po zweryfikowaniu poprawności wnioskowanej kwoty wsparcia, ustalono ostateczną jej wysokość

8d/która zmieściła się w alokacji środków dostępnych w naborze (pkt.4 ogłoszenia)[1]

 

9.    WYMAGANE DOKUMENTY potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów merytorycznych-punktowych wyboru operacji

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

9a. określone w sekcji VII. „ZAŁĄCZNIKI” wniosku o przyznanie pomocy, które wg zapisów instrukcji wypełnienia wniosku są obowiązkowe dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i danej operacji planowanej do realizacji ze względu na jej specyfikę;

 

9b. dla KRYTERIUM nr 1 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku w formie oświadczenia, deklarującego spełnienie niniejszego kryterium w przyszłości

 

9c. dla KRYTERIUM nr 2 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – deklaracja o partnerskiej współpracy na rzecz innowacji

 

 

9d. dla KRYTERIUM nr 3 dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku w formie certyfikatu dokumentującego kompetencje dla przynajmniej jednej osoby udzielającej doradztwo.

 

9f. dla KRYTERIUM nr 5 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku opisujący wartość dodaną, jaka ma zostać osiągnięta dzięki realizacji operacji, należy opisać sposób pomiaru jej osiągnięcia, określając w opisie wskaźnik produktu i rezultatu oraz czas w jakim zostanie osiągnięta

 

10.  MIEJSCE UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz dokumenty związane z naborem udostępnione są w biurze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania oraz na stronie internetowej www.kws.org.pl w zakładce NABORY  - na usługi doradcze – OGŁOSZENIA – ogłoszenie o nr 7/2018

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w biurze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania: Lutynia 24; 57-540 Lądek Zdrój; lub telefonicznie pod nr 74 8148159

 

11.  PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI

Zakładane do osiągnięcia wskaźniki wykazano w Załączniku nr 7 do niniejszego ogłoszenia.

 

Ogłoszenie o naborze - pdf

 

Załączniki do ogłoszenia:

 

  1. Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie pomocy - otwórz
  2. Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
  3. Załącznik nr 3 – Wzór załącznika nr 9.1 do wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
  4. Załącznik nr 4 – Kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju - otwórz
  5. Załącznik nr 5 -  Kryteria merytoryczne-punktowe wyboru operacji - otwórz
  6. Załącznik nr 6 - Procedura oceny i wyboru wniosków o udzielenie wsparcia - otwórz
  7. Załącznik nr 7 – Zakładane do osiągnięcia wskaźniki - otwórz
  8. Załącznik nr 8 – Lokalna Strategia Rozwoju - otwórz
  9. Załącznik nr 9 – Regulamin organizacyjny Rady - otwórz
  10. Załącznik nr 10 – Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - otwórz

 


[1] Wnioskodawcy, którzy nie zmieścili się w dostępnej alokacji środków a przeszli pozytywnie całość oceny operacji, zostają wpisani na listę rankingową, jako operacje wybrane nie mieszczące się w limicie środków wskazanych w naborze, co daje im status oczekujących na ewentualne zwolnienie środków przez Wnioskodawców mieszczących się w limicie i możliwość uzyskania wsparcia w późniejszym terminie