Zwracamy Państwa szczególną uwagę na konieczność składania wniosków w 2 KOMPLETNYCH EGZEMPLARZACH co oznacza dwie wersje papierowe i dwie wersje elektroniczne. Proszę również pamiętać, że obie wersje muszą być tożsame. Z góry dziękujemy. 

UWAGA: Zmiana formularzy wniosków, obowiązująca w naborze wersja to 3z


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

NR 6/2017 z dnia 13.10.2017 r.

Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania działające na terenie gmin: Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Lewin Kłodzki oraz gmina wiejska Kłodzko - informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez osoby fizyczne zamierzające uruchomić działalność gospodarczą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

1. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU WNIOSKÓW

Inwestycje publiczne, w szczególności w zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne polityki przestrzenne uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu


(w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.) ROZPORZĄDZENIE

(operacja wyklucza inwestycje w infrastrukturę techniczną, taką jak wodociągi, kanalizacja czy drogi).

2. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

od godz. 8.00 dnia 27.10.2017 r. do godz. 12.00 dnia 10.11.2017 r.
(biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00)

3. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski składane są osobiście lub przez osobę upoważnioną w biurze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania, pod adresem: Lutynia 24, 57-540 Lądek Zdrój.

Wypełniony wniosek należy złożyć w 2 kompletnych egzemplarzach tj. zawierających wersję papierową i elektroniczną wraz z załącznikami.

4. KWOTA DOSTĘPNA W RAMACH OGŁOSZONEGO NABORU

956 677,00 PLN

5. FORMA WSPARCIA

Wsparcie finansowe ma formę refundacji poniesionych kosztów.

6. WYSOKOŚĆ I INTENSYWNOŚĆ POMOCY

 

Intensywność pomocy do 63,63%

7. CZAS REALIZACJI OPERACJI

Operacja może być realizowana w nie więcej niż w 2 etapach, w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

8. OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI WSPARCIA

Pomoc może zostać przyznana Wnioskodawcy, który złożył wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dotyczący realizacji operacji:

8a/zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju tj.:

- wniosek został złożony we wskazanym w pkt. 2 i 3 ogłoszenia terminie i miejscu

- operacja jest zgodny z zakresem tematycznym naboru wskazanym w pkt. 1 ogłoszenia

- operacja zakłada poprawną formę wsparcia zgodnie z pkt. 5 ogłoszenia

- prawidłowo określono czas realizacji operacji zgodnie z pkt.7 ogłoszenia

- wniosek jest zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w  Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 – KARTA WERYFIKACJI

- operacja jest zgodna z celami i wskaźnikami Lokalnej Strategii Rozwoju – KARTA WERYFIKACJI

8b/która, w wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie kryteriów merytorycznych-punktowych uzyskała co najmniej minimalną liczbę punktów:  50  - KRYTERIA

8c/dla której po zweryfikowaniu poprawności wnioskowanej kwoty wsparcia, ustalono ostateczną jej wysokość

8d/która zmieściła się w alokacji środków dostępnych w naborze (pkt.4 ogłoszenia)[1]

 

9. WYMAGANE DOKUMENTY potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów merytorycznych-punktowych wyboru operacji

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

9a. określone w sekcji VII. „ZAŁĄCZNIKI” wniosku o przyznanie pomocy, które wg zapisów instrukcji wypełnienia wniosku są obowiązkowe dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i danej operacji planowanej do realizacji ze względu na jej specyfikę;

 

9b. dla KRYTERIUM nr 2 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku opisujący na czym będzie polegała inwestycja związana z ochroną środowiska i /lub na czym będą polegały działania edukacyjne związane z ochroną środowiska realizowane w ramach operacji

 

9c. dla KRYTERIUM nr 6 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – pisemne oświadczenie wraz z dokumentem poświadczającym o gotowości operacji do realizacji, przy uwzględnieniu, iż termin prawomocności będzie uznawany  na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy

 

 

9d. dla KRYTERIUM nr 7 dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku w formie oświadczenia wnioskodawców  

 

 

10. MIEJSCE UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz dokumenty związane z naborem udostępnione są w biurze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania oraz na stronie internetowej www.kws.org.pl w zakładce NABORY.

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w biurze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania: Lutynia 24; 57-540 Lądek Zdrój; lub telefonicznie pod nr 74 8148159

 

11. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI

Zakładane do osiągnięcia wskaźniki wykazano w Załączniku nr 7 do niniejszego ogłoszenia.

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

 

 

  1. Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie pomocy
  2. Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy
  3. Załącznik nr 3 – Wzór załącznika nr 9.1 do wniosku o przyznanie pomocy
  4. Załącznik nr 4 – Kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju (w przypadku kiedy ocena zgodności z LSR odbędzie się po 30 listopada 2017 r. Rada zastosuje kartę weryfikacji zgodności z PROW z zał. nr 2 do wytycznej nr 6/4/2017)
  5. Załącznik nr 5 -  Kryteria merytoryczne-punktowe wyboru operacji
  6. Załącznik nr 6 - Procedura oceny i wyboru wniosków o udzielenie wsparcia
  7. Załącznik nr 7 – Zakładane do osiągnięcia wskaźniki
  8. Załącznik nr 8 – Lokalna Strategia Rozwoju
  9. Załącznik nr 9 – Regulamin organizacyjny Rady

 


[1] Wnioskodawcy, którzy nie zmieścili się w dostępnej alokacji środków a przeszli pozytywnie całość oceny operacji, zostają wpisani na listę rankingową, jako operacje wybrane nie mieszczące się w limicie środków wskazanych w naborze, co daje im status oczekujących na ewentualne zwolnienie środków przez Wnioskodawców mieszczących się w limicie i możliwość uzyskania wsparcia w późniejszym terminie