Zwracamy Państwa szczególną uwagę na konieczność składania wniosków w 2 KOMPLETNYCH EGZEMPLARZACH co oznacza dwie wersje papierowe i dwie wersje elektroniczne. Proszę również pamiętać, że obie wersje muszą być tożsame. Z góry dziękujemy. 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

NR 3/2018 z dnia 18.05.2018 r.

Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania działające na terenie gmin: Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Lewin Kłodzki oraz gmina wiejska Kłodzko - informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez przedsiębiorców chcących rozwijać działalność gospodarczą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

1. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU WNIOSKÓW

Rozwijanie innowacyjnej działalności gospodarczej


(w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.) - ROZPORZĄDZENIE

 

W celu weryfikacji zgodności złożonego wniosku z zakresem tematycznym naboru prosimy o formułowanie tytułu operacji w następujący sposób:

 

„Wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie polegającej na …”

2. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

od godz. 8.00 dnia 01.06.2018 r. do godz. 16.00 dnia 14.06.2018 r.
(biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00)

3. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski składane są osobiście lub przez osobę upoważnioną w biurze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania, pod adresem: Lutynia 24, 57-540 Lądek Zdrój.

Wypełniony wniosek należy złożyć w 2 kompletnych egzemplarzach tj. zawierających wersję papierową i elektroniczną wraz z załącznikami. Wersja papierowa musi być trwale spięta, a ponumerowane załączniki muszą być wpięte do skoroszytu lub segregatora. Załączniki powinny być ułożone w kolejności wynikającej z „Wykazu załączników” znajdującego się we wniosku.

4. KWOTA DOSTĘPNA W RAMACH OGŁOSZONEGO NABORU

489 359,00 PLN

5. FORMA WSPARCIA

Wsparcie finansowe ma formę refundacji poniesionych kosztów.

6. WYSOKOŚĆ I INTENSYWNOŚĆ POMOCY

Wysokość wsparcia dla jednego przedsiębiorcy do 100 000 PLN

Intensywność pomocy do 70%

7. CZAS REALIZACJI OPERACJI

Operacja może być realizowana w nie więcej niż w 2 etapach, w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

8. OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI WSPARCIA

Pomoc może zostać przyznana Wnioskodawcy, który złożył wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dotyczący realizacji operacji:

8a/zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju tj.:

- wniosek został złożony we wskazanym w pkt. 2 i 3 ogłoszenia terminie i miejscu

- operacja jest zgodny z zakresem tematycznym naboru wskazanym w pkt. 1 ogłoszenia

- operacja zakłada poprawną formę wsparcia zgodnie z pkt. 5 ogłoszenia

- prawidłowo określono czas realizacji operacji zgodnie z pkt.7 ogłoszenia

- wniosek jest zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w  Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 – KARTA WERYFIKACJI

- operacja jest zgodna z celami i wskaźnikami Lokalnej Strategii Rozwoju – KARTA WERYFIKACJI

8b/która, w wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie kryteriów merytorycznych-punktowych uzyskała co najmniej minimalną liczbę punktów:  65  - KRYTERIA

8c/dla której po zweryfikowaniu poprawności wnioskowanej kwoty wsparcia, ustalono ostateczną jej wysokość

8d/która zmieściła się w alokacji środków dostępnych w naborze (pkt.4 ogłoszenia)[1]

 

9. WYMAGANE DOKUMENTY potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów merytorycznych-punktowych wyboru operacji

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

9a. określone w sekcji VII. „ZAŁĄCZNIKI” wniosku o przyznanie pomocy, które wg zapisów instrukcji wypełnienia wniosku są obowiązkowe dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i danej operacji planowanej do realizacji ze względu na jej specyfikę;

9b.dla KRYTERIUM nr 1– dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku w formie oświadczenia wnioskodawcy

 

9c. dla KRYTERIUM nr 4 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku opisujący na czym będzie polegała inwestycja związana z ochroną środowiska i /lub na czym będą polegały działania edukacyjne związane z ochroną środowiska realizowane w ramach operacji

 

9d. dla KRYTERIUM nr 5 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku w formie pisemnej deklaracji o niekorzystaniu dotychczas z dofinansowania unijnego

 

9e. dla KRYTERIUM nr 6 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – pisemne oświadczenie wraz z dokumentem poświadczającym o gotowości operacji do realizacji, przy uwzględnieniu, iż termin prawomocności będzie uznawany  na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy

 

9g. dla KRYTERIUM nr 8 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku opisujący wartość dodaną, jaka ma zostać osiągnięta dzięki realizacji operacji, należy opisać sposób pomiaru jej osiągnięcia, określając w opisie wskaźnik produktu i rezultatu oraz czas w jakim zostanie osiągnięta

 

9h. dla KRYTERIUM nr 9 - potwierdzeniem spełnienia tego kryterium będzie data oznaczona na Potwierdzeniu przyjęcia wniosku (dokument tworzony w biurze LGD w dniu przyjęcia wniosku). Punkty będą przyznawane wg poniżej rozpisanych dat:

a) 15 pkt. za złożenie wniosku do 5 dni od dnia trwania naboru wniosków, tj. od 01.06.2018 r. do 05.06.2018 r. włącznie
b) 10 pkt. za złożenie wniosku do 10 dni od dnia trwania naboru wniosków, tj. od 06.06.2018 r. do 11.06.2018 r. włącznie (ze względu na to, że 10 dzień naboru wypada w niedzielę, dzień 11 czerwca będzie traktowany jako 10 dzień trwającego naboru)
c) 0 pkt. za złożenie wniosku powyżej 10 dni od dnia trwania naboru wniosków, tj. od 12.06.2018 r. do 14.06.2018 r.

10. MIEJSCE UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz dokumenty związane z naborem udostępnione są w biurze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania oraz na stronie internetowej www.kws.org.pl w zakładce NABORY.

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w biurze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania: Lutynia 24; 57-540 Lądek Zdrój; lub telefonicznie pod nr 74 8148159

11.PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI

Zakładane do osiągnięcia wskaźniki wykazano w Załączniku nr 12 do niniejszego ogłoszenia.

ogłoszenie. (pdf)

Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie pomocy
 2. Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy
 3. Załącznik nr 3 – Wzór załącznika nr 9.1 do wniosku o przyznanie pomocy
 4. Załącznik nr 4 – Biznesplan
 5. Załącznik nr 5 – Tabele finansowe do biznesplanu
 6. Załącznik nr 6 – Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
 7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
 8. Załącznik nr 8 – Zasady wypełnienia ww. oświadczenia
 9. Załącznik nr 9 – Kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju
 10. Załącznik nr 10 -  Kryteria merytoryczne-punktowe wyboru operacji
 11. Załącznik nr 11 - Procedura oceny i wyboru wniosków o udzielenie wsparcia
 12. Załącznik nr 12 – Zakładane do osiągnięcia wskaźniki
 13. Załącznik nr 13 – Lokalna Strategia Rozwoju
 14. Załącznik nr 14 – Regulamin organizacyjny Rady
 15. Załącznik nr 15 - Oświadczenia i deklaracje wnioskodawców

 


[1] Wnioskodawcy, którzy nie zmieścili się w dostępnej alokacji środków a przeszli pozytywnie całość oceny operacji, zostają wpisani na listę rankingową, jako operacje wybrane nie mieszczące się w limicie środków wskazanych w naborze, co daje im status oczekujących na ewentualne zwolnienie środków przez Wnioskodawców mieszczących się w limicie i możliwość uzyskania wsparcia w późniejszym terminie