Wniosek o przyznanie pomoc zawiera:

 • Dane wnioskodawcy (nazwa, dane teleadresowe, osoby do reprezentacji, itd.)
 • Cele: ogólny LSR, szczegółowy LSR, przedsięwzięcia LSR, uzasadnienie zgodności z celami LSR oraz kryteriami wyboru operacji przez LGD
 • Opis operacji, który zawiera: tytuł projektu, termin, lokalizacja, harmonogram, informacje dotyczące realizacji operacji, np. zakres podejmowanych w ramach operacji działań, inwestycji, informacje stanowiące podstawę do weryfikacji zasadności zakresu i racjonalności zaplanowanych kosztów.

Zawiera również:

 • zakres i cele operacji
 • informacja o wskaźnikach
 • informacja o lokalizacji i działkach
 • plan finansowy
 • informacja o pomocy de minimis
 • część finansowa: zaliczka/finansowanie wyprzedzające, zestawienie rzeczowo-finansowe
 • opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym

UWAGA! OPIS OPERACJI zawarty we Wniosku o przyznaniu pomocy jest miejscem, w którym należy podać wszystkie informacje dodatkowe, dające możliwość określenia spełnienia kryteriów!! Należy tam np. opisać przeprowadzenie uspołecznionej diagnozy potrzeb, czy wskazać zaangażowanie społeczności lokalnej w utrzymanie trwałości.

Załączniki do Wniosku:

 1. Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT,
 2.  Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis,
 3. Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji
 4. Obliczenie wartości bieżącej netto – obowiązkowy dla projektów niekomercyjnych, aby wykazały, że realizacja projektu nie przynosi żadnych/znacznych dochodów
 5. Dokument określający/potwierdzający osobowość prawną – np. jeśli podmiot nie podlega wpisowi do KSR oraz innym rejestrom -> zaświadczenie/oświadczenie, że ma zdolność prawną wraz ze wskazaniem, która ustawa jest podstawą powołania podmiotu oraz określeniem zakresu prowadzonej przez ten podmiot działalności
 6. Ostateczna decyzja środowiskowa – jeśli dotyczy
 7. Decyzja/kopia wniosku o wpis do ewidencji producentów - ARiMR
 8. Kosztorysy przygotowane zgodnie z wytycznymi w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – jeśli dotyczy
 9. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości (w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – umowa dzierżawy lub inna umowa potwierdzająca posiadanie zależne na okres 5 lat od dnia płatności ostatecznej – wraz z oświadczeniem właściciela o wyrażaniu zgody na realizację operacji zgodnie z celem wskazanym w WOPP i w okresie 5 lat od dnia płatności ostatecznej
 10. Dokumenty potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dofinansowanie posiada doświadczenie/zasoby w realizacji podobnych operacji – oświadczenie wraz z kopią dokumentów potwierdzających doświadczenie, lub oświadczenie wraz z kopią dokumentów potwierdzających zasoby

-Oświadczenia stanowiące część wniosku o przyznanie pomocy, np. oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

 1. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania DLA DÓBR NIESTANDAROWYCH, KTÓRE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ W OBROCIE POWSZECHNYM
 2. Wycena rzeczoznawcy, określająca wartość rynkową wkładu niepieniężnego w postaci udostępnienia nieruchomości
 3. Wycena określająca wartość rynkową zakupionych używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia o charakterze zabytkowym lub historycznym (dla operacji o charakterze zabytkowym lub historycznym w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego)
 4. Informacja o numerze wyodrębnionego rachunku bankowego, gdy podmiot ubiega się o zaliczkę lub finansowanie wyprzedzające
 5. Decyzja o pozwoleniu na budowę (ostateczna składana do I wniosku o płatność) lub
 6. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowalnych wraz z oświadczeniem/zaświadczeniem, że organ właściwy nie wniósł sprzeciwu w ciągu 30 dni (składane razem z wnioskiem o dofinasowanie)
 7. Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia operacji – jeśli nie jest przedkładany projekt budowlany

Koszty kwalifikowalne:

1 ) Koszty ogólne tj.:

a) honoraria architektów, inżynierów;

b) opłaty za konsultacje;

c) opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego;

d) studia wykonalności Wartość kosztów ogólnych nie może przekroczyć 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego Koszty ogólne podlegają refundacji, jeżeli zostały poniesione od dnia 1 stycznia 2014 r.

2 ) Zakup robót budowlanych lub usług

3) Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych

4 ) Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości

5) Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty

6) Zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą i w wysokości nie przekraczającej 30 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne

7) Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów

8) Podatek od towarów i usług (VAT)

Inne koszty kwalifikowalne:

 1. Wartość wkładu rzeczowego w formie robót budowlanych, towarów, usług, gruntów i nieruchomości, w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości dowodowej
 2. W przypadku wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy wartość takiej pracy jest określana z uwzględnieniem zweryfikowanego czasu poświęconego na pracę i wysokości wynagrodzenia za pracę równoważną.

Koszty kwalifikowalne podlegające refundacji, jeżeli zostały poniesione:

1) od dnia, w którym została zawarta umowa

2) z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji – w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 tys. zł netto (JSFP – obowiązuje tryb konkurencyjny w przypadku zadań o wartości do 30 tys. euro)

3) W formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. zł – w formie rozliczenia bezgotówkowego

4) Uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy

Podpisanie umowy :

1) Umowę Wnioskodawca podpisuje w siedzibie Zarządu Województwa w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania

2) Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Wnioskodawcę zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez zarząd województwa

3) Weksel wraz deklaracją wekslową Wnioskodawca podpisuje w obecności upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego