Przygotowanie dokumentacji:

 • Uzupełnienie informacji o LGD, wynikach naboru i ocenie operacji na pierwszych stronach wniosków składanych przez beneficjentów.

LGD przekazuje do ZW (Zarząd Województwa) wnioski o przyznanie pomocy na operacje wybrane przez LGD (oryginały) wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji zgodnie z art. 23 ustawy RLKS.

Informacje o LGD, wynikach wyboru i oceny operacji LGD uzupełnia na pierwszych stronach wniosku o przyznanie pomocy, w miejscu wyznaczonym dla LGD.

Kopie wniosków o przyznanie pomocy oraz dokumentów potwierdzających dokonanie wyboru operacji podlegają archiwizacji w LGD.

LGD przekazuje do ZW dokumentację potwierdzającą dokonanie wyboru operacji w oryginale.

Przez dokumenty potwierdzające dokonanie wyboru operacji rozumie się:

 1. Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR,
 2. Listę operacji wybranych:
 1. Objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 2. Zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 3. Zgodnych z LSR,
 4. Które uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru i zostały wybrane przez LGD do finansowania,
 5. Zawierającą wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy na dzień przekazania wniosków o przyznanie pomocy do ZW,
 1. Uchwały podjęte przez Radę w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz uzasadnieniem w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (dotyczy operacji wybranych):
 1. Listę obecności członków Rady podczas głosowania,
 2. Oświadczenia członków Rady o zachowaniu bezstronności podczas głosowania,
 3. Karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru oraz zgodności z LSR (dotyczy operacji wybranych),
 4. Ewidencję udzielanego w związku z realizowanym naborem doradztwa, w formie rejestru lub oświadczeń podmiotów,
 5. Rejestr interesów, jeśli LGD prowadzi taki rejestr lub inny dokument pozwalający na identyfikację charakteru powiązań członków Rady z wnioskodawcami/poszczególnymi operacjami.

Przekazywane listy i uchwały muszą zawierać informacje, które pozwolą w sposób jednoznaczny zidentyfikować operacje. Powinny zawierać co najmniej:

 1. Indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi o przyznanie pomocy przez LGD, wpisane na wniosku o przyznanie pomocy w odpowiednim polu, 7 dni od dokonania wyboru operacji
 2. Zestawienie zgodne z załącznikiem 4 wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 3. Numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie, nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2015 r. poz. 807 i 1419),
 4. Nazwę/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie,
 5. Tytuł operacji określony we wniosku o przyznanie pomocy,
 6. Wynik w ramach oceny zgodności z LSR oraz liczbę otrzymanych punktów w ramach oceny w zakresie spełniania przez operację kryteriów wyboru,
 7. Kwotę wsparcia wnioskowaną przez podmiot ubiegający się o wsparcie,
 8. Ustaloną przez LGD kwotę wsparcia.

Przekazywana dokumentacja potwierdzająca dokonanie wyboru operacji podpisana jest przez Przewodniczącego Rady lub inną osobę z Prezydium Rady wyznaczoną przez przewodniczącego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentacji ZW wzywa LGD do uzupełnienia braków. LGD bez zbędnej zwłoki dostarcza ZW niezbędne dokumenty.