Rada jest organem, do której wyłącznej  właściwości należy wybór operacji. Rada składa się z 11 członków. Każdy wniosek o udzielenie wsparcia musi zostać zweryfikowany wstępnie przez co najmniej trzech Członków Rady. Wybór operacji dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, przy czym na poziomie podejmowania decyzji musi być zachowany parytet co najmniej 50% głosów od partnerów niebędących instytucjami publicznymi, o których mowa w art.34 ust.3 lit.b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013.

Ocena wniosków przez Radę jest jawna.

Wnioski o udzielenie wsparcia złożone w ramach konkursów będą oceniane w 4 etapach:

 1. weryfikacja wstępna w oparciu o listę kryteriów weryfikacji wstępnej wyboru operacji
 2. ocenę zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację:
 •   jest zgodna z PROW 2014-2020
 •  zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników

      3.ocenę merytoryczną w oparciu o listę kryteriów merytorycznych punktowych wyboru operacji

      4. ustalenie kwoty wsparcia.

Wstępna weryfikacja:

Członkowie Rady oceniają pod kątem spełnienia kryteriów wstępnych określonych w ogłoszeniu naboru wniosków.

Kryteria weryfikacji wstępnej obejmują:

 • miejsce i termin złożenia wniosku
 • zakres tematyczny
 • forma wsparcia
 • spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia zawartych w ogłoszeniu.

Wstępna ocena przez Członków Rady odbywa się podczas posiedzenia Rady :

- pozytywna ocena wnioski kierowane do oceny pod kątem zgodności operacji z LSR,

- negatywna ocena :

 • skutkuje ostatecznym odrzuceniem wniosku z powodu niespełnienia kryteriów weryfikacji wstępnej
 • wnioskodawca informowany jest o przyczynach odrzucenia Wniosku i możliwości wystąpienia do LGD o dofinansowanie w kolejnym naborze, o ile taki jest przewidziany.

Wnioski poprawne po weryfikacji wstępnej przekazywane są do oceny zgodności z LSR. Ocena zgodności z LSR jest oceną „zero-jedynkową”. Na podstawie starannej i wnikliwej analizy Wniosku o udzielenie wsparcia, Członek Rady ocenia pozytywnie lub negatywnie każde kryterium zgodności z LGD.

- pozytywna ocena wnioski kierowane są do oceny merytorycznej w oparciu o listę kryteriów punktowych,

negatywna ocena :

 • skutkuje ostatecznym odrzuceniem wniosku z powodu niespełnienia kryteriów weryfikacji wstępnej
 • wnioskodawca informowany jest o przyczynach odrzucenia Wniosku i możliwości wniesienia odwołania w formie wniesienia protestu

Członkowie Rady dokonują oceny merytorycznej -punktowej Wniosków w oparciu o listę kryteriów merytorycznych- punktowych wyboru operacji. Na etapie oceny merytorycznej - punktowej nie ma możliwości uzupełnienia lub poprawiania informacji zawartych w dokumentacji przekazanej przez Wnioskodawcę do LGD w ramach konkursu.

Ocena zgodności z LSR

Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która:

 • Jest zgodna z PROW 2014-2020
 • Zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

Członkowie Rady dokonują indywidualnej oceny Wniosków o udzielenie wsparcia w oparciu o listę kryteriów zgodności z LSR wyboru operacji. Przedmiotem oceny są wnioski, które przeszły pozytywnie weryfikację wstępną.

Jeśli Wniosek został odrzucony z powodu niezgodności z LSR, Wnioskodawca informowany jest o przyczynach odrzucenia Wniosku i możliwości wniesienia odwołania w formie wniesienia protestu.

Wnioski poprawne po ocenie zgodności z LSR przekazywane są do oceny merytorycznej w oparciu o listę kryteriów punktowych.

 

Ocena merytoryczna w oparciu o listę kryteriów punktowych

Członkowie Rady dokonują oceny merytorycznej- punktowej Wniosku przy wykorzystaniu arkusza oceny merytorycznej- punktowej Wniosku o udzielenie wsparcia. Ocena merytoryczna Wniosku odbywa się podczas zwołanego w tym celu posiedzenia Rady i może trwać 1 lub 2 dni w zależności od ilości złożonych wniosków w konkursie. Na etapie oceny merytorycznej – punktowej nie ma możliwości uzupełnienia lub poprawienia informacji zawartych w dokumentacji przekazanej przez Wnioskodawcę do LGD w ramach konkursu. Po wyborze Wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia Rada ustala kwotę wsparcia.

Ustalanie kwoty wsparcia

Rada ustala kwotę wsparcia w oparciu o poniższe zasady:

 • Zastosowanie wskazanej w LSR intensywności pomocy określonej dla danej grupy beneficjentów
 • Zastosowanie odpowiedniej wskazanej w LSR wartości premii określonej np. dla danego typu operacji
 • Zastosowanie wskazanej w LSR lub w ogłoszeniu o naborze wniosków maksymalnej kwoty pomocy
 • Weryfikację kosztów kwalifikowalnych operacji i ewentualne wyłączenie kosztów uznanych za niekwalifikowalne.

Tworzenie listy rankingowej

Po zakończeniu oceny Rada LGD przygotowuje listę operacji wybranych (lista rankingowa), ze wskazaniem które z operacji mieszczą się w limicie środków.

Na liście umieszcza się wnioski w kolejności wg:

 • uzyskanych punktów
 • w przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków otrzyma taką samą liczbę punktów w zakresie kryteriów merytorycznych, w pierwszej kolejności do udzielenia wsparcia będą rekomendowane wnioski, które uzyskały większą liczbę punktów w wymienionych kolejno, według ważności, kryteriach merytorycznych.
 • jeżeli wnioski zostaną tak samo ocenione w każdym z poszczególnych kryteriów merytoryczno-punktowych, decyduje kolejność złożenia wniosku

Po wyborze Wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia i ustaleniu kwoty wsparcia Rada tworzy listę rankingową Wniosków, w ramach których złożone zostały Wnioski o udzielenie wsparcia. Lista rankingowa składa się z listy Wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia, oraz listy Wniosków nierekomendowanych do udzielenia wsparcia. Powstaje również lista wniosków odrzuconych po ocenie merytorycznej punktowej w związku z nieuzyskaniem minimum punktowego. Po zakończeniu oceny Rada sporządza Protokół i podaje go do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD. Wnioskodawca jest informowany pisemnie o wynikach oceny . Pismo w imieniu LGD wysyła Przewodniczący Rady. Informacja zawiera wynik oceny wraz z uzasadnieniem i podaniem pozycji Wniosku na liście rankingowej Wniosków oraz kwotę wsparcia. Wnioskodawca informowany jest dodatkowo o możliwości wystąpienia do LGD o wniesienie odwołania od rozstrzygnięć Rady w formie protestu. Dopuszcza się możliwość skierowania Wniosku do ponownej oceny merytorycznej punktowej w trybie „AUTOKONTROLA” LGD.

Wybór wniosków i tworzenie listy rankingowej dokonywane są zgodnie z punktacją uzyskaną przez Wnioskodawcę w zakresie kryteriów merytorycznych punktowych. Wybór wniosków i tworzenie listy rankingowej dokonywane są w oparciu o zasadę równomiernego rozmieszczenia Wnioskodawców na terenie całego LGD, w możliwej dużej liczbie gmin należących do LGD. Zasada dyktowana potrzebą zrównoważonego rozwoju obszaru LGD. 

Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów

Wnioskodawca ma prawo wniesienia protestu w terminie 7 dni od doręczenia informacji o wyniku wyboru. Protest składa się do LGD Kłodzka Wstęga Sudetów.

Wniesienie protestu przysługuje w przypadku:

 • negatywnej oceny zgodności operacji z LSR – dopuszcza się możliwość skierowania Wniosku do ponownej oceny zgodności z LSR w trybie „AUTIKONTROLA” (LGD). Wniosek oceniany ponownie w trybie „AUTOKONTROLA”, musi zostać oceniony w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o ponownej ocenie Wniosku.
 • nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów za spełnienie kryteriów wyboru
 • wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze

Jeżeli operacja została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR, nie została wybrana albo została wybrana ale nie mieści się w limicie środków, LGD informuje wnioskodawcę o tym fakcie, przy czym informacja ta zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu, określające:

 1. termin do wniesienia protestu,
 2. do którego zarządu województwa należy skierować protest za pośrednictwem LGD,
 3. wymogi formalne protestu.

LGD w terminie 14 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów ponoszonych w proteście, i:

 1. dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje odpowiednio skierowaniem operacji do właściwego etapu oceny albo umieszczeniem go a liście operacji wybranych przez LGD w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym wnioskodawcę, albo
 2. kieruje protest wraz z otrzymaną do wnioskodawcy dokumentacją do zarządu województwa, załączając do niego stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, oraz informuję wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu protestu.

Zarząd województwa, rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania.

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:

 1. oznaczenia zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu,
 2. oznaczenie wnioskodawcy,
 3. numer WOPP,
 4. wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza lub wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca, nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnieniem stanowiska wnioskodawcy,
 5. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy, naruszenia miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
 6. podpis wnioskodawcy, lub osoby upoważnionej do jej reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wystąpienia o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia Rada LGD niezwłocznie odpowiedniej korekty listy rankingowej. Korekta listy rankingowej polega na jej ponownym przygotowaniu. Wnioski rozpatrzone pozytywnie umieszczane są ponownie na liście rankingowej i pomniejszają limit pomocy w następnych naborach o kwoty wnioskowane.

W przypadku nieuwzględnienia protestu lub pozostawienia go bez rozpatrzenia, Wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego. Skarga jest wnoszona przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o:

 1. nieuwzględnieniu protestu,
 2. negatywnym ponownym wyborze operacji,
 3. pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia - wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego i podlega wpisowi stałemu.Sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia wniesienia skargi. Skargę kasacyjną, wraz z kompletną dokumentacją, można wnieść bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego:
 4. wnioskodawca,
 5. zarząd województwa,
 6. LGD- w przypadku pozostawienia protestu bez rozpatrzenia oraz dokonania negatywnej ponownej oceny projektu przez tą LGD. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego, a rozpatrywana jest w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.