Wstępna ocena Wniosków

Przed przystąpieniem do oceny zgodności z LSR Rada Stowarzyszenia LGD dokonuje wstępnej oceny wniosków w zakresie:

 1. Złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 2. Zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
 3. Zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 4. Spełniania dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru.

Weryfikacja dokonywana jest na karcie weryfikacji wstępnej stanowiącej Załącznik nr 4 do regulaminu.

Operacja niespełniająca przynajmniej jednego z ww. warunków nie podlega ocenie zgodności z PROW 2014-2020, zgodności z LSR i wyborowi przez Radę na podstawie kryteriów wyboru. Wykaz tych operacji przekazywany jest Radzie, która nie dokonuje wyboru do dofinansowania takiej operacji. Rada podejmuje uchwały dla wniosków, które nie podlegają wyborowi.

Na podstawie wyniku głosowania Rady LGD Przewodniczący Rady wypełnia kartę weryfikacji wstępnej wniosku.

Ocena zgodności z LSR

Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która:

 • Jest zgodna z PROW 2014-2020
 • Zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

Ocena zgodności z PROW 2014-2020

 1. Ocena zgodności operacji z LSR w ramach zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy o RLKS), dokonywana jest przez Radę i zatwierdzona przez Radę LGD.
 2. Weryfikacja dokonywana jest na karcie weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020 stanowiącej Załącznik nr 5 do regulaminu.
 3. Operacje które nie spełniły co najmniej jednego z warunków zgodności z Programem nie podlegają ocenie zgodności z LSR ani wyborowi przez Radę na podstawie kryteriów wyboru. Wykaz tych operacji przekazywany jest Radzie, która nie dokonuje wyboru do dofinansowania takiej operacji. Rada podejmuje uchwały dla wniosków, które nie podlegają wyborowi.
 4. Na podstawie wyniku głosowania Rady LGD Przewodniczący Rady wypełnia kartę oceny zgodności z PROW 2014-2020.

Ocena zgodności z LSR

 1. Rada dokonuje oceny zgodności z LSR spośród operacji złożonych w ramach naboru, które spełniają warunki wstępne i zostały uznane za zgodne z Programem. Zgodnie z Art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o RLKS, przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
 2. Ocena dokonywana jest na karcie oceny zgodności operacji z LSR stanowiącej Załącznik nr 5 regulaminu.
 3. Rada podejmuje uchwały dla wniosków, które nie podlegają wyborowi.

Ocena operacji merytoryczna w oparciu o listę kryteriów punktowych.

 1. Rada dokonuje oceny operacji według kryteriów wyboru - Załącznik nr 3, spośród operacji złożonych w ramach naboru, które spełniają warunki wstępne, zostały uznane za zgodne z PROW 2014-2020 i LSR.
 2. Wniosek oceniany jest przez Członków Rady, składających propozycję punktacji w ramach poszczególnych kryteriów.
 3. Rada ocenia operacje według kryteriów wyboru na Karcie oceny operacji według kryteriów LGD stanowiącej Załącznik nr 6 do regulaminu.
 4. Na podstawie oceny Rada podejmuje uchwałę o wybraniu lub niewybraniu poszczególnych wniosków.
 5. Wnioski które pozytywnie przeszły ocenę, zostają umieszczone na liście operacji wybranych do dofinansowania; W terminie 7 dni od dnia wyboru operacji, LGD informuje pisemnie wnioskodawcę o wynikach oceny wyboru operacji zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o RLKS, przy czym informacja ta zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu.

Po wyborze Wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia Rada ustala kwotę wsparcia.

Ustalenie kwoty wsparcia

Rada ustala kwotę wsparcia w oparciu o poniższe zasady:

 1. Zastosowanie wskazanej w LSR intensywności pomocy określonej dla danej grupy beneficjentów.
 2. Zastosowanie odpowiedniej wskazanej w LSR wartości dofinansowania określonej dla danego typu naboru.
 3. Zastosowanie wskazanej w LSR lub w ogłoszeniu o naborze wniosków maksymalnej kwoty pomocy.
 4. Weryfikacja kosztów kwalifikowalnych operacji i ewentualne wyłączenie kosztów uznanych za niekwalifikowalne.

LGD dokonuje ustalenia kwoty wsparcia przez odpowiednie zmniejszenie kwoty pomocy. W przypadku stwierdzenia przez LGD nie kwalifikowalności danego kosztu lub w wyniku obniżenia wysokości kosztów w drodze badania racjonalności kwota pomocy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

Ustalenie kwoty wsparcia w przypadku pomocy udzielanej w formie premii, odbywa się przez sprawdzenie czy prawidłowo zastosowano odpowiednią wskazaną w LSR wartość premii określoną np. dla danego rodzaju działalności gospodarczej, w granicach określonych przepisami § 16 rozporządzenia MRiRW, tzn. od 50 tys. zł do 100 tys. zł.

Informacja o proponowanej do ustalenia kwoty wsparcia wprowadzana jest w protokole z posiedzenia Rady dotyczącego wyboru wniosków i ustalenia kwoty wsparcia.

Tworzenie listy rankingowej

Po wyborze Wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia i ustaleniu kwoty wsparcia Rada tworzy listę rankingową Wniosków. Lista rankingowa składa się z listy Wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia, oraz listy Wniosków nierekomendowanych do udzielenia wsparcia. Powstaje również lista wniosków odrzuconych po ocenie merytorycznej punktowej w związku z nieuzyskaniem minimum punktowego.
Po zakończeniu oceny merytoryczno-punktowej Rada sporządza Protokół i podaje go do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD. Wnioskodawca jest informowany pisemnie o wynikach oceny. Pismo w imieniu LGD wysyła Przewodniczący Rady. Informacja zawiera wynik oceny wraz z uzasadnieniem i podaniem pozycji Wniosku na liście rankingowej Wniosków oraz kwotę wsparcia. Wnioskodawca informowany jest dodatkowo o możliwości wystąpienia do LGD o wniesienie odwołania od rozstrzygnięć Rady w formie protestu. 

Na liście umieszcza się wnioski w kolejności wg:

 • uzyskanych punktów
 • w przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków otrzyma taką samą liczbę punktów w zakresie kryteriów merytorycznych, w pierwszej kolejności do udzielenia wsparcia będą rekomendowane wnioski, które uzyskały większą liczbę punktów w wymienionych kolejno, według ważności, kryteriach merytorycznych.
 • jeżeli wnioski zostaną tak samo ocenione w każdym z poszczególnych kryteriów merytoryczno-punktowych, decyduje kolejność złożenia wniosku


Tryb układania wniosków o udzielenie wsparcia

Na liście umieszcza się wnioski w kolejności według:

 • liczby uzyskanych przez Wnioskodawcę punktów w zakresie kryteriów merytorycznych punktowych oraz
 • zasady równomiernego rozmieszczenia Wnioskodawców na terenie całego LGD, w możliwej dużej liczbie gmin należących do LGD (zasada dyktowana potrzebą zrównoważonego rozwoju obszaru LGD).
 1. Pierwszy rekomendację do uzyskania wsparcia otrzyma Wnioskodawca, który uzyskał największą liczbę punktów w zakresie kryteriów merytorycznych. Wybór kolejnego Wnioskodawcy dokonywany jest zgodnie z uzyskaną liczną punktów według rankingu pod warunkiem, że lokalizacja Wnioskodawcy dotyczy obszaru  innej gminy w stosunku do poprzednio wybranych Wnioskodawców.
 2. W przypadku dostępności środków dopuszcza się udzielenie wsparcia i wybór kolejnego Wnioskodawcy z obszaru tej samej gminy, przy czym w pierwszej kolejności rekomendację do uzyskania wsparcia mogą otrzymać wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w zakresie kryteriów merytorycznych w kolejnych gminach.
 3. W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków otrzyma taką samą liczbę punktów w zakresie kryteriów merytorycznych, w pierwszej kolejności do udzielenia wsparcia będą rekomendowane wnioski, które uzyskały większą liczbę punktów w wymienionych kolejno, według ważności, kryteriach merytorycznych.
 4. W przypadku jeśli dwa lub więcej wniosków zostanie ocenionych tak samo w każdym z poszczególnych kryteriów merytorycznych-punktowych, o kolejności wniosków na liście wniosków rekomendowanych do udzielenia wsparcia dla obszaru danej gminy będzie decydowała kolejność złożenia w LGD wniosku, wsparcie otrzyma wniosek złożony wcześniej.

W przypadku operacji wybranych przez LGD do finansowania, które mieszczą się w limicie środków, informacja o wynikach oceny i wyboru operacji przekazywana jest jako skan pisma przesyłany drogą poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca podał adres email. Oryginał pisma odbierany jest osobiście po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z wnioskodawcą, oryginał pisma wysyłany jest bez zbędnej zwłoki listem poleconym.

W pozostałych przypadkach, skan pisma jest przekazywany drogą poczty elektronicznej. Oryginał pisma odbierany jest osobiście po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z wnioskodawcą, oryginał pisma wysyłany jest bez zbędnej zwłoki listem poleconym.

Na stronie internetowej LGD poza listą operacji zgodnych z LSR oraz listą operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy) (art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy RLKS), zamieszcza protokół z posiedzenia Rady, dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.