Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy podawane jest do publicznej wiadomości nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem naborów wniosków. Ogłoszenie zamieszczone będzie na stronie internetowej LGD. Ogłoszenie o naborze zawiera ponadto:

  1. Nazwę instytucji ogłaszającej nabór
  2. Tytuł projektu grantowego wraz zakresem tematycznym
  3. Termin i miejsce składania wniosków
  4. Obowiązujące warunki wsparcia
  5. Kryteria wyboru zadania wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru zadania
  6. Informację o wymaganych dokumentacja, potwierdzających spełnienie warunków udzielania pomocy oraz kryteriów wyboru zadań
  7. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru
  8. Informację o miejscu udostępnienia LSR, regulaminu naboru, formularza wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia