1. Wnioski o przyznanie pomocy są składane bezpośrednio do LGD zgodnie z art. 20 ustawy o RLKS oraz w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o RLKS, nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.
  2. Wnioski z załącznikami składane są w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) i dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku.
  3. Pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku na kopii pierwszej strony wniosku, potwierdzenie zawiera:
  • datę złożenia wniosku wraz z godziną jego przyjęcia
  • liczbę załączników
  • pieczęć LGD
  • podpis pracownika przyjmującego wniosek
  • indywidualne oznaczenie (znak sprawy)
  1. Na prośbę Wnioskodawcy pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku także na jego kopii
  2. Pracownik biura LGD nadaje każdemu wnioskowi o przyznanie pomocy indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je na wniosku o przyznanie pomocy w odpowiednim polu. Numer ten powinien zostać odzwierciedlony w rejestrze prowadzonym przez LGD.

Na każdym etapie oceny i wyboru wniosku Wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania wniosku.   W tym celu Wnioskodawca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez siebie lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.

Kopia wycofanego dokumentu wraz z oryginałem wniosku o jego wycofanie pozostaje w dokumentacji LGD. Wycofanie dokumentu sprawia, że podmiot ubiegający się o wsparcie znajdzie się w sytuacji sprzed jego złożenia. Wniosek skutecznie wycofany nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a podmiot, który złożył, a następnie skutecznie wycofał wniosek, będzie traktowany jakby tego wniosku nie złożył.

Wycofany wniosek podlega zwrotowi (oryginał) podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie bezpośrednio lub korespondencyjnie. Wnioski i operacje które nie spełniły warunków oceny zgodności z LSR i Programem nie podlegają wyborowi przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru. Wykaz tych operacji przekazywany jest Radzie, która nie dokonuje wyboru do dofinansowania takiej operacji.