NABÓR NA STANOWISKO PRACY W STOWARZYSZENIU:

A/ nazwa stanowiska: Specjalista ds. informacyjno-doradczych i animacyjnych w obszarze działalności organizacji społecznych

B/opis stanowiska pracy zawierający zakres obowiązków:

Celem głównym utworzenia stanowiska pracy  jest kompleksowa obsługa potencjalnych beneficjentów, pracownik będzie miał za zadanie przygotowanie  i przeprowadzenie procesu doradczego, który będzie uwzględniał rozwój organizacji społecznej i pomoc finansową. Dodatkowo stanowisko obejmuje zakres obowiązków z bieżącej obsługi biura i wdrażania projektów własnych LGD.

 

- prowadzenie bezpłatnego, kompleksowego doradztwa dla potencjalnych beneficjentów wraz z przeprowadzeniem jego oceny zgodnie z przyjętymi standardami (współpraca z beneficjentami w ramach bezpłatnego doradztwa zgodnie z przygotowanym pakietem bezpłatnych usług doradczych  dla organizacji społecznych, coaching, doradztwo telefoniczne i mailowe, opracowanie w miarę potrzeb opinii dotyczących problemów związanych z realizacją operacji)

 

- prowadzenie procesów animacyjnych zgodnie z przyjętą procedurą i standardami (praca grupowa i indywidualna z liderami społeczności wiejskiej w szczególności w zakresie:

analizowanie potrzeb, określanie problemów, wypracowywanie wspólnych rozwiązań

zakładanie i wspieranie organizacji,  kontaktowanie ze sobą różnych grup i instytucji, współpraca w animowaniu projektów partnerskich zgodnie z przygotowanymi standardami animacji, pomiar efektywności prowadzonej animacji)

 

- opracowywanie regulaminów konkursów w ramach wdrażania strategii;

- współpraca i pomoc Radzie Stowarzyszenia, w realizacji jej funkcji decyzyjnych; (uzgadnianie z dyrektorem biura procedur obsługi wniosków, przygotowywanie dokumentacji na posiedzenia Rady, udział w posiedzeniach Rady, obsługa związana z naborami wniosków składanych w ramach wdrażania strategii, przygotowywanie treści korespondencji z beneficjentami w ramach realizowanych przez nich projektów;

 

- opracowywanie i uzgadnianie z dyrektorem biura projektów współpracy oraz koordynowanie ich realizacji; (kontakty z partnerami w celu realizacji wspólnych projektów)

 

- nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć zapisanych w strategii i wskaźników oraz kontrola i monitorowanie realizacji umów oraz sporządzanie końcowego rozliczenia rzeczowego pod kątem zgodności z warunkami umów;  (monitorowanie prawidłowości wdrażania strategii poprzez prowadzenie rejestrów, ankiet, wywiadów, monitorowanie realizacji zobowiązań LGD pod kątem zobowiązań w zawartych umowach).

 

- przygotowywanie sprawozdań z realizacji strategii w ramach realizowanych konkursów- monitorowanie realizacji operacji realizowanych przez organizacje społeczne, reagowanie na ewentualne nieprawidłowości

 

- prowadzenie, korespondencji z beneficjentami w ramach realizowanych przez nich operacji;

 

- opracowanie i wdrażanie operacji własnych zapisanych w LSR; (przygotowywanie ogłoszeń o zamiarze realizacji operacji własnej, monitorowanie spływających ofert, przygotowanie konkursu w przypadku wpłynięcia ofert na realizację operacji)

 

- wykonywanie innych zadań na zlecenie przełożonego

C/ wymiar czasu pracy i miejsce pracy : pełny etat, miejsce pracy: Lutynia 24; 57-540 Lądek Zdrój

D/ Wymagania kompetencyjne

Kompetencje

Niezbędne

Pożądane

Poziom wykształcenia

średnie

wyższe

Kierunek wykształcenia

ogólne

 

Szkolenia

 

doradca zawodowy

Znajomość języków

 obcych

Język obcy

Poziom

 

 

Wiedza specjalistyczna

 

- Znajomość prawodawstwa związanego z funkcjonowaniem LGD tj. PROW 2014-2020 oraz rozporządzeń wykonawczych

- Znajomość zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność przygotowanej przez LGD Kłodzka Wstęga Sudetów

Umiejętności

- rozpoznawanie potrzeb beneficjentów i oczekiwanego wsparcia,

- umiejętność przygotowania procesu indywidualnego prowadzenia beneficjenta oraz przeprowadzenia oceny tego procesu,

- samodzielne przeprowadzanie analizy potrzeb wsparcia beneficjenta, dla którego prowadzony ma być proces; w oparciu o tę analizę samodzielność formułowania celów indywidualnego prowadzenia beneficjenta oraz umiejętność stworzenia projektu procesu wsparcia,

-  umiejętność przygotowania procesu doradczego, który będzie uwzględniał rozwój organizacji pozarządowej,

- umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych podczas procesu, w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji,

- posiada umiejętności techniczne wymagane przy realizacji usługi wsparcia (np. obsługa komputera, programów komputerowych itp.).

- umiejętność analitycznego myślenia

- umiejętność pracy w zespole

- umiejętność dobrej organizacji pracy

Cechy osobowości

asertywność, komunikatywność, otwartość, sumienność, samodzielność, odpowiedzialność

E/ Wymagane doświadczenie zawodowe

Rodzaj doświadczenia

Długość w latach

doświadczenie w pracy zespołowej

6-miesięcy

       

F/ Pozostałe wymagania

 1. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
 3. obsługa komputera z oprogramowaniem MS Office (Word, Excel)
 4. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 5. umiejętność tworzenia i redagowania tekstów pisanych

G/ Pożądane wymagania

 1. prawo jazdy kat. B
 2. dobra organizacja pracy
 3. umiejętność śledzenia zmian w przepisach
 4. obsługa programów graficznych

 

H/ Wymagana dokumentacja od kandydata na stanowisko:

 

 1. Curriculum Vitae ( CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 5. dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom)
 6. inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i umiejętności wymagane w konkursie na stanowisko

 

I)Nabór pracownika będzie rozstrzygany przez:

 1. Weryfikację przesłanych dokumentów
 2. Testu sprawdzającego wiedzą  z PROW 2014-2020 i Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
 3. Rozmowy kwalifikacyjnej

 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście do biura Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania, 57-540 Lądek Zdrój, Lutynia 24 (droga do granicy państwa),  z dopiskiem „DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO Specjalista ds. informacyjno-doradczych i animacyjnych w obszarze działalności organizacji społecznych

Kandydaci o terminie testu i rozmowie kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.