UWAGA przedłużamy terminy składania wniosków do KONKURSU GRANTOWEGO

Z powodu problemów technicznych z dostępem do wersji elektronicznej formularza wniosku zostaje wydłużony czas składania wniosków:

I etap  -składanie  wstępnych propozycji zadań grantowych do dnia 06.09.2019 r.  

II etap - składanie ostatecznych propozycji zadań grantowych zostaje wydłużony do dnia 13.09.2019 r. do 27.09.2019 r.

 

Ogłoszenie

naboru wniosków o powierzenie grantów nr 3/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Programu grantowego są organizacje społeczne posiadające osobowość prawną, których siedziba lub oddział znajduje się na obszarze funkcjonowania LGD.

Organizacje te nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania działające na terenie gmin: Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Lewin Kłodzki oraz gmina wiejska Kłodzko - informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

1.       ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU GRANTOWEGO

(przedsięwzięcie 1.5.2) Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR i zachowaniem dziedzictwa lokalnego.

W celu weryfikacji zgodności złożonego wniosku z zakresem tematycznym naboru prosimy o formułowanie tytułu zadania grantowego w następujący sposób:

Promowanie walorów obszaru LSR i zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez ………………………. ”.

 

 1. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW, OBEJMUJĄ DWA ETAPY:

 

Etap I:  28.06.2019 r. – 23.08.2019 r. - przygotowanie,  zgłoszenie oraz analiza wstępnych propozycji zadań grantowych

 

Etap II: 09.09.2019 r. – 25.09.2019 r. - złożenie, ocena i wybór pełnych propozycji zadań grantowych do realizacji

(biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00)

 1. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski składane są osobiście lub przez osobę upoważnioną w biurze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania, pod adresem: Lutynia 24, 57-540 Lądek Zdrój.

 

Zarówno na ETAPIE I, jak i II składanie wniosku na zadanie grantowe będzie  obejmowało następujące czynności:

a/ wypełnienie i przesłanie wniosku on-line przy użyciu generatora wniosków  (formularz wniosku w wersji elektronicznej (Generator ) zamieszczony będzie na stronie internetowej LGD w dniu rozpoczęcia naboru tj. 28.06.2019 r.

b/ - I etap -  złożenie wniosku z wstępną propozycją zadania grantowego tylko w wersji elektronicznej – generator wniosków

    - II etap - złożenie wniosku w Generatorze oraz wydrukowanie i złożenie wniosku podpisanego przez osoby upoważnione osobiście w biurze LGD w 2 egzemplarzach

 

Wnioski przygotowuje się on-line za pośrednictwem Generatora, dołączając załączniki w formacie PDF. Skuteczne złożenie wniosku polega na wysłaniu go drogą elektroniczną przez naciśnięcie klawisza „WYŚLIJ” w Generatorze Wniosków.

W II ETAPIE dodatkowo dostarczamy do biura LGD wniosek wydrukowany z Generatora, podpisany przez osoby upoważnione oraz dołączamy wymagane załączniki w wersji papierowej.

Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną. Wersja papierowa musi być trwale spięta, a ponumerowane załączniki muszą być wpięte do skoroszytu lub segregatora. Załączniki powinny być ułożone w kolejności wynikającej z „wykazu załączników” znajdującego się we wniosku.

 

 

 1. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO CELE I WSKAŹNIKI

 

Cel ogólny: Efektywne wsparcie dla lokalnych polityk na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczo-społecznego obszaru LGD, z uwzględnieniem działań innowacyjnych i  proekologicznych poprzez wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2023

Cel szczegółowy: Zwiększenie aktywności lokalnych organizacji pozarządowych na obszarze LSR w okresie 2016 - 2023

Wskaźnik: liczba inicjatyw promocyjnych wraz z profilem na fanpage_u” (14)

 1. KWOTA DOSTĘPNA W RAMACH OGŁOSZENIA NA ZADANIA GRANTOWE:  214 863,00 zł.

 

 1. WYSOKOŚĆ KWOTY NA JEDNO ZADANIE GRANTOWE:

minimalnie 5 000 zł

maksymalnie 30 000 zł

dofinansowanie – 100 %

 

 1. CZAS REALIZACJI ZADANIA GRANTOWEGO

- maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z organizatorem programu, czyli Stowarzyszeniem Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania

 

 1. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W RAMACH ZADANIA GRANTOWEGO

- od dnia podpisania umowy z organizatorem programu, czyli Stowarzyszeniem Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania

 

 1. PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO ZADANIA dotyczą organizacji inicjatyw promujących obszar LSR, w tym zachowania dziedzictwa lokalnego poprzez wydawnictwa, aplikacje, instalacje oznakowania,  wytyczania szlaków,  czy oznakowywania miejsc cennych przyrodniczo, zakup infokiosków itp.

 

 1. OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI WSPARCIA

Pomoc może zostać przyznana Grantobiorcy, który obowiązkowo:

- wziął udział w II etapie programu grantowego, otrzymał pozytywną ocenę Rady, w tym minimalną ilość punktów - 100 i zmieścił się w dostępnej alokacji środków dostępnych w naborze.

 

W przypadku jeśli dwa lub więcej wniosków otrzyma taką samą ilość punktów o kolejności wniosków na liście rekomendowanych do udzielenia wsparcia będzie decydowała data i godzina złożenia wniosku w LGD– wsparcie otrzyma Wniosek złożony wcześniej.

 

 1. MIEJSCE UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z NABOREM

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz dokumenty związane z naborem udostępnione są w biurze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania oraz na stronie internetowej www.kws.org.pl w zakładce NABORY.

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w biurze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania: Lutynia 24; 57-540 Lądek Zdrój; lub telefonicznie pod nr 74 8148159

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY potwierdzające spełnienie kryteriów merytorycznych - punktowych wyboru operacji

 

dla KRYTERIUM nr 1 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – dokumenty potwierdzające realizacje przynajmniej jednego zadania dofinansowanego ze środków publicznych lub prywatnych, np. umowa;

dla KRYTERIUM nr 3a – dokument fakultatywny, załączany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – deklarację współpracy” podpisana przez wszystkich sygnatariuszy zaangażowanych w przygotowanie i realizację zadania;

dla KRYTERIUM nr 3b – dokument fakultatywny, załączany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – Wnioskodawca powinien udokumentować przeprowadzenie konsultacji społecznych, w formie np. spotkań, badania ankietowego, innych, załączając listy obecności, wzór przeprowadzonej ankiety wraz z jej wynikami itp.

dla KRYTERIUM nr 3c – dokument fakultatywny, załączany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – Wnioskodawca powinien opisać w jakim stopniu zadanie wykorzystuje zasoby lokalne

dla KRYTERIUM nr 3d – dokument fakultatywny, załączany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – Wnioskodawca winien opisać, w jaki sposób i w jakiej formie zamierza promować działalność organizatora programu grantowego, czyli Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania

dla KRYTERIUM nr 5 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – oświadczenie osób niepełnosprawnych bądź korzystających z pomocy opieki społecznej potwierdzające zaangażowanie w realizację zadania grantowego.

dla KRYTERIUM nr 6 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku opisujący na czym będzie polegała inwestycja związana z ochroną środowiska i /lub na czym będą polegały działania edukacyjne związane z ochroną środowiska realizowane w ramach operacji;

dla KRYTERIUM nr 7 – dokument fakultatywny, składany w sytuacji, gdy Wnioskodawca chce otrzymać punkty zgodnie z zapisami kryterium – odrębny załącznik do wniosku opisujący wartość dodaną, jaka ma zostać osiągnięta dzięki realizacji operacji; należy opisać sposób pomiaru jej osiągnięcia, określając w opisie wskaźnik produktu i rezultatu oraz czas w jakim zostanie osiągnięta;

Załączniki do ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów nr 3/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.

Ogólne (do zapoznania się):

 1. Regulamin Programu Grantowego
 2. Procedura oceny i wyboru zadań grantowych
 3. Lokalna Strategia Rozwoju
 4. Kryteria merytoryczno-punktowe

dla etapu I (do wypełnienia przez Grantobiorcę)

 1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami (Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Grantowego)
 2. Karta oceny merytoryczno-punktowej zadania grantowego (Załącznik nr 4 do Regulaminu Programu Grantowego) wraz z uzasadnieniem Grantobiorcy do poszczególnych kryteriów

dla etapu II (do wypełnienia przez Grantobiorcę)

 1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami (Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Grantowego)
 2. Karta oceny merytoryczno-punktowej zadania grantowego (Załącznik nr 4 do Regulaminu Programu Grantowego) wraz z uzasadnieniem Grantobiorcy do poszczególnych kryteriów

dla rozliczenia zadania grantowego (do zapoznania się)

 1. Umowa o powierzenie grantu (Załącznik nr 5 do Regulaminu Programu Grantowego)
 2. Wniosek o rozliczenie zadania grantowego (Załącznik nr 6 do Regulaminu Programu Grantowego)
 3. Sprawozdanie z realizacji zadania grantowego (Załącznik nr 7 do Regulaminu Programu Grantowego)
 4. Sprawozdanie z utrzymania trwałości zadania grantowego (Załącznik nr 8 do Regulaminu Programu Grantowego.