Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są ocenie merytorycznej. Polega ona na przyznawaniu punktacji w zależności od stopnia spełniania wybranego kryterium. Projekt uzyskuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 70 punktów (max 115).

Wyżej punktowane będą operacje które:

  • przyczyniają się do rozwoju infrastruktury turystycznej
  • operacja wprowadza rozwiązania inwestycyjne lub edukacyjne sprzyjające ochronie klimatu

-   operacja wpływa na niwelowanie problemów społeczno-gospodarczych zdiagnozowane na obszarze LGD

-  wnioskodawca deklaruje we wniosku większy niż wymagany wkład własny od minimalnego wkładu wymaganego w konkursie co najmniej 10 punktów procentowych

- operacja jest realizowana w miejscowości/ach zamieszkałej/ych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców

- wnioskodawca deklaruje stosowanie zrównoważonego zamówienia publicznego/zapytania ofertowego, poprzez wykorzystanie zielonych lub społecznych KLAUZUL

Zielone zamówienia/zapytania - w którym zamawiający włącza kryteria ekologiczne do procesu zakupów i poszukuje rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko,

lub

Społeczne zamówienia/zapytania - to zamówienia które uwzględniają promocję godnej pracy, poszanowanie praw człowieka i praw pracy, wsparcie społecznego włączania, itp.;

- operacja wymaga uzyskania decyzji budowlanych i posiada wszystkie decyzje budowlane - prawomocne dla całego zakresu inwestycji

- operacja nie wymaga uzyskania decyzji budowlanych

- operacja dostarcza tzw. ”wartość dodaną” projektu

 Operacje które zapewnia realizację dodatkowych przedsięwzięć, które są uzupełnieniem tych wskazanych w LSR oraz osiąga zamierzone cele przy wykorzystaniu jak najmniejszych nakładów finansowych zgodnie z zasada racjonalności. Wartość dodaną, jaka ma zostać osiągnięta dzięki realizacji operacji, należy wykazać już na etapie przygotowania wniosku o wsparcie. Należy też zaplanować sposób pomiaru jej osiągania określając w opisie zadania wskaźnik produktu i rezultatu.

Dokumenty do pobrania:

Kryteria oceny

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z po zmianach z  dnia 23.11.2016 r.)

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

3) Biznesplan (wersja 2z)

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

9) Narzędzia pomocnicze:

  • Wyliczanie momentu bazowego (.excel)