Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są ocenie merytorycznej. Polega ona na przyznawaniu punktacji w zależności od stopnia spełniania wybranego kryterium. Projekt uzyskuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 90 punktów (max 135).

Wyżej punktowane będą operacje które:

-  spowodują utworzenie w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne więcej niż 1 miejsce pracy

- operacja będzie  realizowana w ramach współpracy dwóch lub więcej przedsiębiorstw

- operacja wprowadza innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwie/ach

- wnioskodawca/y wprowadza/ją rozwiązania inwestycyjne lub edukacyjne sprzyjające ochronie klimatu lub środowiska naturalnego w przedsiębiorstwie

- wnioskodawca/y deklaruje/ą podjęcie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w postaci wsparcia funduszu stypendialnego na innowacje lokalne prowadzonego przez LGD

- wnioskodawca/y deklaruje/ą podjęcie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w postaci wsparcia funduszu stypendialnego na innowacje lokalne prowadzonego przez LGD

- operacja wymaga uzyskania decyzji budowlanych i posiada wszystkie decyzje budowlane - prawomocne dla całego zakresu inwestycji

- operacja wymaga uzyskania decyzji budowlanych i posiada wszystkie decyzje budowlane - prawomocne dla całego zakresu inwestycji .

INNOWACYJNOŚĆ dla przyszłych i istniejących przedsiębiorców postrzegana jest jako wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu, usługi, procesu, organizacji w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku lokalnym.

Dokumenty do pobrania:

Kryteria oceny

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

3) Biznesplan (wersja 2z)

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

9) Narzędzia pomocnicze:

  • Wyliczanie momentu bazowego (.excel)