Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są ocenie merytorycznej. Polega ona na przyznawaniu punktacji w zależności od stopnia spełniania wybranego kryterium. Projekt uzyskuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 120 punktów.

Wyżej punktowane będą operacje w  których:

 • Wnioskodawca jest osobą bezrobotną co najmniej 6 miesięcy
 • Wnioskodawca jest osobą zagrożoną ubóstwem materialnym
 • Wnioskodawca jest kobietą
 • Wnioskodawca jest mieszkańcem wsi
 • Wnioskodawca jest osobą w przedziale wieku 18-34 lat
 • Operacja spowoduje utworzenie w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne więcej niż jedno miejsce pracy
 • Wnioskodawca weźmie czynny udział w całości programu coachingowego LGD Startup na start
 • Wnioskodawca uruchamia działalność spełniającą warunki innowacyjności zgodnie z obowiązującą definicją w LSR
 • Uruchamiana działalność wprowadza rozwiązania inwestycyjne lub edukacyjne sprzyjające ochronie klimatu lub środowiska naturalnego
 • Uruchamiana działalność jest związana z obsługą ruchu turystycznego lub przetwórstwem produktów lokalnych lub usługami senioralnymi na obszarze LGD
 • Uruchamiana działalność rozwiązuje problemy społeczne zdiagnozowane na obszarze LGD
 • Operacja dostarcza tzw. ”wartość dodaną” projektu
 • Wnioskodawca deklaruje podjęcie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w postaci wsparcia funduszu stypendialnego na innowacje lokalne prowadzonego przez LGD
 • Operacja wymaga uzyskania decyzji budowlanych i posiada wszystkie decyzje budowlane - prawomocne dla całego zakresu inwestycji
 • Operacja nie wymaga uzyskania decyzji budowlanych

 

Dokumenty do pobrania:

Kryteria oceny

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) (po aktualizacji z 10.02.2017 r.)

3) Biznesplan (wersja 2z)

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

7) (NOWE) Dodatkowe załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy
    - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: