Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są ocenie merytorycznej. Polega ona na przyznaniu punktacji w zależności od spełnienia wybranego kryterium. Projekt uzyskuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 100 punktów (na 140 możliwych do uzyskania).


Szczegółowy opis kryteriów punktowych wraz z zasadami przyznawania punktów, znajduje się w załączniku: Kryteria oceny

Dokumenty do pobrania:

Kryteria oceny