Kto może ubiegać się o powierzenie grantu?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Programu grantowego są organizacje pozarządowe ( w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) posiadające osobowość prawną, których siedziba lub oddział znajduje się na obszarze funkcjonowania LGD.

Organizacje te nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.


Tematy projektów grantowych oraz wysokość dofinansowania

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.5.1 realizacja lokalnych inicjatyw związanych z ożywieniem miejsc aktywności społecznej z uwzględnieniem działań ekologicznych - od 5 do 15 tys. zł  (276 500 zł w naborze)

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.5.2 realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR i zachowaniem dziedzictwa lokalnego - od 5 do 15 tys. zł  (300 000 zł w naborze)

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.5.3 realizacja lokalnych inicjatyw związanych z zagospodarowaniem terenów w małą publiczną infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną - od 5 do 30 tys. zł  (300 000 zł w naborze)

Intensywność dofinansowania 100%

UWAGA:
Pomoc na zadanie grantowe jest przyznawana, tylko wtedy gdy:

  • nie służy ono indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych;
  • —nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.