Zmiany w umowie dotyczącej premii na uruchomianie działalności gospodarczej

Jednym ze skutków pandemii jest wprowadzenie zmiany w przepisów dotyczących  szczególnych instrumentów wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). W oparciu o ww. przepisy przygotowano wzór aneksu do umowy umowy o przyznanie pomocy. Chodzi o umowę na premię na uruchomienie działalności gospodarczej. 

Zapisy aneksu łagodzą niektóre zapisy umowy o przyznanie pomocy!

W przypadku zawierania nowej umowy Samorząd Województwa będzie równocześnie podpisywał z beneficjentem aneks do tej umowy. Osoby, które zawarły umowę wcześniej (przed wybuchem pandemii)  mają również możliwość zawarcia aneksu, jednak nastąpi to wyłącznie na wniosek beneficjenta.

Wzór aneksu dostępny jest tutaj.